Hello, Welcome to Myanmar Logistic Guide Directory

News Headline

Latest News
Thursday, 15 November 2018 04:49

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရာျဖတ္အခြန္တန္ဖိုးမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ အကၡရာနံပါတ္အနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္၍ ေဈးႏႉန္း သိန္း၃၀ ခန္႔ပိုမိုႏိုင္

မာ္ေတာ္ယာဥ္ ရာျဖတ္အခြန္ တန္ဖိုးမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ အကၡရာနံပါတ္စဥ္အလိုက္ C,D,E,F,H,I,G,K,L,M,N, စသည့္ အကၡရာနံပါတ္အနိမ့္အျမင့္ ေပၚမူတည္၍ ေဈးႏႉန္း သိန္း၃၀ ခန္႔ပိုမိုႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Brand New ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္၊ ေရယာဥ္ႏွင့္ ေထာ္လာဂ်ီ စံႏႉန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေပးပို႔ထားခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္လိုင္စင္မ်ားသည္ နယ္လိုင္စင္မ်ားထက္ သိန္း၃၀ မွ သိန္း၅၀ အထိ ပိုမိုႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား စံႏႉန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက စံႏႉန္း မ်ား ေပးပို႔ထားပါတယ္။ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံး၊ အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ုံး( ၁)(၂)(၃)၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမႉး႐ုံးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အခြန္ဦးစီးဌာနမႉး႐ုံးတို႔က ေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ေဈးႏႉန္းမ်ားကို စုံစမ္းျပဳစု၍ ေပးပို႔ရန္ ရည္ၫႊန္းပါစာမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းမွာ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Brand New ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္၊ ေရယာဥ္ႏွင့္ ေထာ္လာဂ်ီ စံႏႉန္းသတ္မွတ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ရည္ၫႊန္းပါစာမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ျပန္လည္တင္ျပလာခဲ့သည့္ေဈးႏႉန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဈးႏႉန္းမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး ေပးပို႔ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ပကားအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ ကားအေရာင္ေပၚမူတည္၍ ေဈးႏႉန္းကြာျခားမႉရွိျခင္း ၊ ကားအေရာင္အျဖဴႏွင့္ အနက္မွာ အျခားအေရာင္မ်ားထက္ က်ပ္၁၀သိန္းမွ ၁၅သိန္း ခန္႔အထိပိုမိုကုန္က်ျခင္း ၊ ထုတ္လုပ္ေသာ ခုႏွစ္တူေသာ္လည္း ကားအတြင္းပိုင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကြာျခား၍ ေဈးႏႈန္းကြာျခားမႉရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုသတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႉန္းမ်ားမွာ ၾကမ္းခင္းေဈးျဖစ္၍ အခြန္ထမ္းမွ စံႏႉန္းထက္ ပိုမိုတင္ျပလာေသာ အမွန္တန္ဖိုး ျဖစ္ပါက အမွန္တန္ဖိုးကိုသာအသုံးျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားခဲံပါတယ္။ Source : myanmar time
Latest News
Tuesday, 13 November 2018 10:13

႐ြာသာႀကီးကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ

သီလဝါဆိပ္ကမ္းအပါအဝင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြက္ယာဥ္ေၾကာသြားလာေရးပိတ္ဆို႕မႈေလ်ာ့က်ကာကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ေသာ ရြာသာႀကီးကုန္တြင္းဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း Yangon Dry Port ကို ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ပကုမၸဏီတစ္ ခုျဖစ္ေသာ Kerry Logistics ကု မၸဏီက ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ၊ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Mother Logistics ကုမၸဏီကရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ ထည့္ ဝင္ကာ ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾက ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခု ပူးေပါင္း ထားေသာ KM Terminal and Logistics Limited သည္ႏွစ္ ၅၀ BOT လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားကာ အစိုးရခြင့္ျပဳလၽွင္ ၁၀ ႏွစ္စီႏွစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကနဦးရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈပမာ ဏအျဖစ္အစိုးရကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၇ သန္းေပး သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီ၃ရက္ ကျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း KM Terminal and Logistics Limited ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးညီထြဋ္ ကရြာသာႀကီးကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ဖြင့္ပြဲအခမး္အနားအၿပီး မီဒီယာ မ်ားကိုေျပာသည္။ "ေငြေၾကးတစ္ခု ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရင္ေငြျပန္ရႏႈန္းနဲ႕ ျပန္တြက္ရတယ္။ ႏွစ္ ၅၀ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ပထမပိုင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံတာေတြလုပ္ရတယ္။ေဒၚလာ ၅၅ သန္းေပါ့ေနာ္။ ပထမ ႏွစ္ေတြမွာဆိုရင္ ေဖာက္သည္ေတြကလည္းမရေသးဘူး။ တျဖည္း ျဖည္းဒီဂိုေဒါင္ေတြ အားလုံးျပည့္မွ ရထားကလည္းေန႕တိုင္း ေျပးနိုင္ မွ အက်ိဳးအျမတ္ရလာမွာ။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႕ တြက္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေျခာက္ႏွစ္ ျပည့္မွသာလွ်င္ စအရင္းေက်ၿပီး အျမတ္စရမွာေပါ့။ ဝင္ေငြရႏႈန္း နဲ႕တြက္ၿပီးေျပာတာျဖစ္ပါတယ္ "ဟု ၎င္းကေျပာသည္။႐ြာသာႀကီးကုန္းတြင္း ဆိပ္ ကမ္းအတြက္ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ႏွင ့္မႏၲေလးျမစ္ငယ္ကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းျမႇုပ္ႏွံထားေၾကာင္းသိရ သည္။ ျမစ္ငယ္ကုန္းတြင္းဆိပ္ ကမ္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမတြင္ တည္ ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားစမ္း သပ္လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႐ြာသာႀကီးကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္းကို နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ တရားဝင္စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးအျမတ္၏ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာ့မီး ရထားသို႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဂိုေထာင္မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္း ထားသိုမႈအတြက္လည္း အစိုး ရကို ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳ႕ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ရန္ကုန္ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ယာဥ္ ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရာ တြင္ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ရန္ရည္႐ြယ္ကာကုန္းတြင္း ဆိပ္ကမ္း မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး႐ြာသာႀကီးႏွင့္ ျမစ္ငယ္ဆိပ္ကမ္းတို႔ ကို ကြန္တိန္နာရထားတြဲမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။႐ြာသာႀကီးမွ ျမစ္ငယ္ဆိပ္ ကမ္းသို႔ အပတ္စဥ္စေန,တနဂၤေႏြ တြင္ အနည္းဆုံးကြန္တိန္နာရထား ကုန္တြဲ ၁၅ တြဲမွအမ်ားဆုံး ၂၇ တြဲေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ျမန္မာ့မီးရထားက ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္ကုန္တစ္ တန္အတြက္ တစ္မိုင္လွ်င္က်ပ္ ၃၀ မႏၲေလးမွရန္ကုန္သို႔ပို႔ေဆာင္ ေပးမည့္ ကုန္တစ္တန္အတြက္ တစ္မိုင္ လွ်င္က်ပ္ ၂၀ ႏွင့္ အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာ့မီးရထားက ကုန္တန္ ခ်ိန္ကို မိုင္ႏႈန္းျဖင့္တြက္ခ်က္ရယူ မည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Door To Door စနစ္ျဖင့္သယ္ယူစရိတ္ တို႔ေပါင္းကာ သယ္ယူစရိတ္က် သင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကားျဖင့္ သယ္ေဆာင္သည္ထက္ စရိတ္သက္ သာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Source: Yangon Media Group
Latest News
Tuesday, 13 November 2018 09:55

ရန္ကုန္-မႏၱေလး ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္း

ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA) တို႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးရထားလမ္းပိုင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းအပိုင္း(၁)၏ပဲခူး-ေညာင္ေလးပင္လမ္းပိုင္း(CP-102)ႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္း(CP-103)တုိ႕၏လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္-မႏၱေလးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း Phase-1 ကိုအပိုင္းသံုးပိုင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ပဲခူး-ေညာင္ေလးပင္လမ္းပိုင္းႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္းတို႕ကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အပိုင္းတစ္ပိုင္းစီ၏လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္ကို ေလးႏွစ္လ်ာထားၿပီး ပထမႏွစ္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား အႀကိဳေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္သံုးႏွစ္ကို အပိုင္းသံုးပိုင္းခဲြ၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ပဲခူး-ေညာင္ေလးပင္လမ္းပိုင္းသည္ (၄၆ ဒသမ ၂၅ မိုင္)ရွိၿပီး ယခု ၂ဝ၁၈ -၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပစၥည္းစုေဆာင္းျခင္း၊ဆိုက္ရံုးတည္ေဆာက္ျခင္းစသည့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို အႀကိဳေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္သံုးႏွစ္ကို သံုးပိုင္းခဲြၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ၿပီးခဲ့သည့္အပိုင္းကိုရထားေျပးဆဲြရန္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ရန္ကုန္-မႏၱေလးရထားလမ္းပိုင္းသည္ အသြားတစ္လမ္းႏွင့္ အျပန္တစ္လမ္းဟူ၍ ႏွစ္လမ္းရွိသည့္အတြက္ တစ္လမ္းကိုပိတ္ၿပီးျပင္ကာ က်န္တစ္လမ္းမွ ရထားေျပးဆဲြေပးမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္-မႏၱေလးရထားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ မႏၱေလးဘူတာႀကီးအထိ ၃၈၅ မိုင္ အကြာအေဝးရွိၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံကုန္က်ခံကာ ရထားလမ္းပိုင္းျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ DEMU ရထားတဲြ ၂ဝ၄ တဲြကိုဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ယင္းလမး္ပိုင္းစီမံကိန္းကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ အပိုင္း(၁)အျဖစ္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ အပိုင္း (၁၁၆)မိုင္ကိုေလးႏွစ္ျဖင့္ အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္တြင္လုပ္ငန္းစတင္ၿပီး ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အပိုင္း(၂)ျဖစ္သည့္ ေတာင္ငူ-မႏၱေလးအပိုင္း(၂၁၉)မိုင္ကို ေလးနွစ္ျဖင့္ အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုနွစ္ တြင္ စတင္ၿပီး ၂ဝ၂၃ခုနွစ္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Source:Myawaddy
Latest News
Tuesday, 13 November 2018 06:53

ရန္ကုန္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း သယ္ယူစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဟုဆို

ေဒသတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ လုပ္ဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း (Yangon Dry Port) ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရ KM Terminal Logistic ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးညီထြဋ္က ေျပာသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (Doing Business) အၫႊန္းကိန္း တိုင္းတာရာတြင္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈ က႑တြင္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္း ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အစိုးရက ရည္႐ြယ္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။ KM Terminal Logistic ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးညီထြဋ္ “က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ စာရင္းအရ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြထက္ အနည္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဘဂၤလားေဒရွ႕္၊ လာအိုႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေနာက္မွာလည္း ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းက ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈ အၫႊန္းကိန္း တက္ၿပီးေတာ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြကို က်ဆင္းဖို႔ အစိုးရက ရည္႐ြယ္ၿပီး လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ေဆာင္တာပါ” ဟု ေျပာသည္။ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ ႐ြာသာႀကီးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ခန႔္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ကာ ေဆာက္လုပ္/လည္ပတ္/လႊဲေျပာင္း (BOT) စနစ္ျဖင့္ KM Terminal Logistic ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံ၊ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ေဆာင္လိုပါက ၾကားခံအေနျဖင့္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ “ဥပမာ လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီဆိုပါဆို႔ အခ်ိဳရည္ေတြ ထုတ္တယ္။ သူတို႔ စက္႐ုံက ေထာက္ပံ့သယ္ယူတာေတြ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔ကို စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီး လြဲလိုက္တယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔က ကားေတြနဲ႔ စက္႐ုံမွာ သြားယူတယ္။ မႏၲေလးမွာရွိတဲ့ ဂိုေဒါင္ေတြကို ပို႔ေပးတယ္။ ဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႔က အက်ိဳးအျမတ္တခ်ိဳ႕ကို ခြဲေဝခံစားရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီလို ေခါက္တိုကားနဲ႔ သယ္တာလည္းရွိတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ရန္ကုန္က်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ရထားနဲ႔ သယ္တယ္။ ရထားနဲ႔ သယ္ျခင္းက ကားနဲ႔ သယ္တာထက္ ေဈးႏႈန္းသက္သာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တယ္” ဟု ဦးညီထြဋ္က ရွင္းျပသည္။ ႐ြာသာႀကီးရွိ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမစ္ငယ္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းဆိပ္ကမ္း ႏွစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံထားသည္ဟု သိရသည္။ဆိပ္ကမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ ၅၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၁၀ ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ယင္းသက္တမ္း ျပည့္ပါက အစိုးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ဦးညီထြဋ္က“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက က်ေနာ္တို႔က ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရကို ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ၂ ဒသမ ၁၇ သန္းကို လက္မွတ္ထိုးတာနဲ႔ ေပးရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၁ ဧကကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၀၀ နဲ႔ ႏွစ္စဥ္ ေျမဌားရမ္းခ ေပးရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႐ြာသာႀကီး ကုန္တြင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမစ္ငယ္ရွိ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတို႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အပတ္စဥ္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြတို႔တြင္ တရက္လွ်င္ ရထား တစင္းႏႈန္း ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ကာ ရထား တတြဲလွ်င္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၃၃ တန္ႏႈန္းျဖင့္ ရထားတြဲ ၁၅ တြဲမွ ၂၇ တြဲအထိ ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ စရိတ္အျဖစ္ ျမန္မာ့မီးရထားက ကုန္တတန္လွ်င္ ခရီးမိုင္ ၁ မိုင္အတြက္ အတက္ (အဆန္) ၃၀ က်ပ္ႏွင့္ အဆင္း (အစုန္) ၂၀ က်ပ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ကာ KM Terminal Logistic ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စက္႐ုံမွ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူခ၊ ဂိုေထာင္ငွားရမ္းခ၊ ကြန္တိန္နာ အတင္အက် က်သင့္ခမ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ ေနာက္က်ျခင္းမွာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အဟန႔္အတား တခုျဖစ္ၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ယင္းက႑ ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း အစိုးရဘက္က ေျပာဆိုထားသည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန႔္စင္ေမာင္က “ဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဒီကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းက ၿပီးဆုံးသြားခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ့္ေအာင္ျမင္ျခင္းက အမ်ားႀကီးလုပ္စရာ က်န္ေသးတယ္။ အခုက က်ေနာ္တို႔က ရန္ကုန္- မႏၲေလးလမ္းပိုင္းကို Update (အဆင့္ျမႇင့္) လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ အဓိကက်တာေတာ့ ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ သယ္ရမွာ ကြန္တိန္နာေတြပဲ ျဖစ္တယ္ ကမာၻႀကီးတခုလုံးကလည္း ကြန္တိန္နာနဲ႔ လုပ္ေနတာ ၾကာၿပီ။ က်ေနာ္တို႔က ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၊ ၃၀ ေနာက္က်ေနတာ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။ ကုမၸဏီဘက္မွ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း အရင္းေက် ကာလကို ၆ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ ၄၀ ခန႔္အနက္ ၂၆ ဧကကိုသာ အသုံးျပဳေသးၿပီး က်န္ ၁၄ ဧကကို အရင္းေက်ကာလၿပီးမွ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။စီမံကိန္း အျပည့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးပါက ကုန္းတြင္းဆိပ္တခုလွ်င္ ကြန္တိန္နာ အလုံးေရ ၂ သိန္းခန႔္ သိုေလွာင္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစကာ တရက္လွ်င္ ရထား ၁ စီးႏႈန္းမွ ၂ စင္းအထိ တိုးျမႇင့္ ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္လည္း ကုမၸဏီဘက္က စီစဥ္ထားသည္။ Credit : ဧရာဝတီ