Local Industry

Friday, 14 December 2018 03:47

ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းႏိုင္ဟု ကမၻာ႔ဘဏ္ခန္႔မွန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၈-၁၉ တြင္ ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေႏွးေကြးလာျခင္း၊ ေလာင္စာဆီေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ႀကီးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး စက္မႈက႑တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ တိုးတက္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း အသီးသီးေလ်ာ့က်သြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္းကမၻာ့ဘဏ္အစီရင္ခံစာအရသိရပါတယ္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အားစိုက္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုအပ္သလို ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ အေျခအေနေတြကိုလည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး Ms.Ellen Goldstein က ေျပာၾကားသည္။စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ခိုင္မာသည့္ တိုးတက္မႈႏႈန္းဟုဆိုႏိုင္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑အသီးသီးတြင္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးလ်က္ရွိေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္လုပ္မႈက႑တည္ၿငိမ္ေနျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈကတို႔တြင္ တိုးတက္မႈအားေကာင္းေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခုသာခံသာရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္လဲလွယ္ႏႈန္း ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းေနၿပီး ေငြေၾကးတန္ဖိုး မတည္ၿငိမ္မႈႀကီးမားေနကာ ေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္း ႏွင့္အတူ စားေသာက္ကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာအရသိရပါတယ္။ထို႔ျပင္ လက္လီ၊ လက္ကားကုန္သြယ္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ OneBelt One Road စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈေႏွးေကြးလာျခင္း၊ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ “ရခိုင္ကိစၥေၾကာင့္ ခရီးသြားနဲ႔ ပို႔ကုန္က႑က်တဲ့အတြက္ သူတို႔ခန္႔မွန္းတဲ့အတိုင္း ေရတိုမွာေတာ့ စီးပြားေရးက က်ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ တရားဝင္ဖြင့္ခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ ေရရွည္မွာေတာ့ ျပန္တက္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ဖီအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းလိႈင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီ ရင္ခံစာသည္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးရစီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖန္႔ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Source : The Voice

Thursday, 13 December 2018 07:33

၂၀၁၉ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ရန္ကုန္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းစီမံကိန္း

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ Public Private Partnership (PPP) အစီအစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ရန္ကုန္မိုးပ်ံ အျမန္လမ္းစီမံကိန္း (YEX) အပိုင္း (၁) အတြက္ စိတ္ဝင္စားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေမလအတြင္း အစိုးရက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ဆန္ခါတင္အရည္အေသြး ျပည့္မီမႈေလွ်ာက္လႊာ ၁၂ ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး တင္သြင္းလာေသာ ကုမၸဏီ ၁၂ ခုထဲမွ ဆန္ခါတင္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခု အမည္စာရင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

Thursday, 13 December 2018 04:10

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၇ က်ပ္အထိ ဆက္တက္ခဲ့ၿပီး သုံးရက္အတြင္း က်ပ္ ၃၀ နီးပါး ျမင့္တက္လာခဲ့

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ကမာၻ႔ေဒၚလာ ေစ်းအၫႊန္းကိန္း ၉၇ ပြိဳင့္အထက္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၇ က်ပ္ အထိဆက္တက္ခဲ့ကာ သုံးရက္အတြင္း က်ပ္ ၃၀ နီးပါးျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံမွသိရပါတယ္။

Thursday, 06 December 2018 06:54

VIETNAMEXPO 2018 in Myanmar မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည္

ဗီယက္နမ္ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးေအဂ်င္စီ/ဗီယက္နမ္စက္မႈလုပ္ငန္းကုန္သြယ္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရ်ိ ဗီယက္နမ္သံရံုး၊ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအႀကီးဆံုးပို႕ကုန္ျပပဲြအား ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဗီယက္နမ္ပို႕ကုန္ျပပဲြသည္ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးျမွင့္တင္မႈအား ထူးျခားစြာပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လူသိမ်ားလာျခင္း*************************** ၂ဝဝ၂ခုႏွစ္၊၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုိ႕ ဗီယက္နမ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ထိုင္းႏွင့္အတူ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နာမည္ႀကီး အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ Kangaroo ႏွင့္ လီဝါးတို႕သည္လည္း ကုန္စည္ျပပဲြမ်ားမွ တဆင့္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဗီယက္နမ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လူသိမ်ားလာျခင္းသည္ ကုန္စည္ျပပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၏အႏွစ္သာရတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ထုတ္ကုန္မ်ားအား ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ဟူေသာအဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပပဲြအား ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ကုန္သည္မ်ားမွ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအဆင့္ျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား၊အသင့္ေတာ္ဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္တြင္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပပဲြရည္ရြယ္ခ်က္*********** ျပပဲြတြင္ ဗီယက္နမ္တို႕အေကာင္းဆံုးကမ္းလွမ္းမႈအခြင့္အလမ္းျဖင့္ ဗီယက္နမ္တုိ႕ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ရည္ညြန္းခ်က္၊သည္းခံဇြဲတို႕ယဥ္ေက်းမႈအေမြအား ဆက္ခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးအသိုက္အၿမံဳမ်က္ႏွာစာအား ယံုၾကည္ရေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပပဲြမွာဘာကုန္ပစၥည္းေတြပါမလဲ********************* ျပပြဲတြင္ ဗီယက္နမ္ထိပ္တန္းထုတ္ကုန္မ်ားက႑မွ ေလးမ်ိဳးခဲြ၍ ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာတြင္ (သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ေသာက္သံုးရန္မ်ား၊လက္ဖက္ရည္၊ႏုိ႕၊မုန္႕ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊)၊လူသံုးကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ (ေစာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊မိုဟာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ဖက္ရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊အိမ္သံုးပစၥညး္အမ်ိဳးမ်ိဳး)၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ကိရိယာမ်ား(ဝါယာႀကိဳး၊ေကဘဲလ္ႀကိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ပိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊မီးသီးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ဘက္ထရီအမ်ိဳးမ်ိဳး၊မီးခလုတ္ႏွင့္ မီးဆက္သြယ္ကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ေစ်းေရာင္းစက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ပိုက္) ႏွင့္ ေဆးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ပါဝင္သည္။ ျပပဲြျပသသူ(၆ဝ)ေက်ာ္ႏွင့္ ျပခန္းေပါင္း (၁၂ဝ) ေက်ာ္ ပါဝင္ျပသမည္ျဖစ္သည္။ ျပပဲြက်င္းပမည့္ရက္ : (13.12.2018-16.12.2018) ျပပဲြက်င္းပမည့္အခ်ိန္ : (9:00 AM-5:00 PM) ျပပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ : တပ္မေတာ္ခန္းမ၊ဦးဝိစာရလမ္း။ vietnam 3

Thursday, 06 December 2018 04:04

ျမန္မာ့ေရွ ႕ေဆာင္ဘဏ္၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခ်းေငြ(SME Loan)ဆိုင္ရာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားလုပ္ငန္းေခ်းေငြက႑တြင္ ျမန္မာ့ေရွ ႕ေဆာင္ဘဏ္အား ေဈးကြက္ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းေခ်းေငြအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ German Development Bank (KfW) ႏွင့္ ဂ်ာမန္ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔အစည္းမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေရာင္းဝယ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားမွ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ေရွ ႕ေဆာင္ ဘဏ္ (MAB) ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားလုပ္ငန္းေခ်းေငြဌာန(SME Centre)အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၂၈)ရက္ ေန႕၌သီရိမဂၤလာေဈးသစ္အနီးရွိ ျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္ဘဏ္ သီရိမဂၤလာေဈးဘဏ္ခြဲတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရွ ႔ ေဆာင္ဘဏ္တြင္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား(၂)ခု ကို ေလွ်ာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုဝယ္ယူရန္ရည္ရြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုန္က်စ ရိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ လစာ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာစသည္တို႕ကို ရည္ရြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္အရင္းအနွီး(working capital)အတြက္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ိဳးအစား မွာ ၊ ကာလရွည္ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္သည့္စက္ပစၥည္း ကိရိယာတန္ဆာပလာ ဝယ္ယူမႈအပါအဝင္ စီးပြားလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား(အိမ္၊ ျခံေျမစသျဖင့္)ဝယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားလာမႈမ်ားအ တြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြပမာဏသည္ ၊ က်ပ္ေငြ ၁၀သန္းမွ သန္း ၅၀ဝ အထိျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေပးေခ်မႈသက္တမ္း မွာ အမ်ားဆံုး(၅) ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားလုပ္ငန္းေခ်းေငြကမ္းလွမ္းမႈ အသစ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္ဘဏ္သည္ ၎၏ customer မ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကဲ့သို႕အေသးစားနွင့္အလတ္စားစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားထံ ေခ်းေငြပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္ မ်ားစြာအလားအလာရွိသည့္ စီးပြားလုပ္ငန္းပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားပါတယ္။ Customer ၏ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္အေပၚကိုအထူးအေလးေပးအာရံုစိုက္သည့္ ဝင္ေငြထြက္ေငြစီးဆင္းမႈကိုအေျခခံထားေသာ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားအသစ္တစ္ရပ္ကို ၊ ျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္ဘဏ္မွဂ်ာမန္ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအတိုင္အပင္ခံအဖြဲ ႔အစည္း၏ ကူညီေထာက္ပံ့ မႈျဖင့္ မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျမန္မာ့ေရွ ႔ ေဆာင္ဘဏ္၏ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပားလွသည့္ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္ customer မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ IPC(International Project Consult) ႏွင့္ SBFIC(Savings Banks Foundation for International Cooperation) အစရွိသည့္ ကုမၸဏီ(၂)ခုျဖင့္ဖြဲ ႔စည္း ထားသည့္ ဂ်ာမန္ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အတိုင္အပင္ခံအဖြဲ ႔အစည္းသည္ ျမန္မာ့ေရွ ႔ ေဆာင္ဘဏ္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ၊ စတင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၎စီမံကိန္းသည္ လေပါင္း(၃၀) ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီ(၂)ခု သည္ နိုင္ငံအသီးသီးမွ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားလုပ္ငန္းေခ်းေငြနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မ်ားျပားလွသည့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ဗဟုသုတစြမ္းရည္ေကာင္းမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး German Development Bank(KfW)သည္ ျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္ဘဏ္၏ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားလုပ္ငန္းေခ်းေငြ စီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၀ ဘီလီယံကူညီေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေရွ ႔ေဆာင္ဘဏ္သည္ ၎၏ ေနာက္ထပ္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားလုပ္ငန္းေခ်းေငြဌာန (SME Centre)မ်ားကို မၾကာမီကာလတြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Tuesday, 04 December 2018 09:35

လက္ရွိျပင္ပေဈးကြက္အတြင္းရိွ ေဒၚလာေစ်း

က်ဆင္းေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ကထက္ တစ္ရက္တည္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆၀ က်ပ္သို႔ ထုိးက်ေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရပါတယ္။ လက္ရွိျပင္ပေဈးကြက္အတြင္း ေဒၚလာေရာင္းသူမ်ားျပားေနသည့္အျပင္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈမ်ားျပားသည့္ကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပုိ႔ကုန္မွရသည့္ႏိုင္ငံျခားေငြ (Earning) ေဈးႏႈန္းဆက္က်သျဖင့္ ျပင္ပေဒၚလာေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ သိခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရွိေဒၚလာေဈးသည္ ရုတ္တရက္ထုိးက်ျခင္းေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ထိခုိက္ေစၿပီး သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို သက္သာေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေဒၚလာေဈးမတည္ၿငိမ္မႈသည္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကို ထိခုိက္ေစေၾကာင္း စီးပြားေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ “တစ္ရက္ ၅ က်ပ္ေလာက္ အတက္အက်ျဖစ္တာက ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ အခုလုိ ထုိးက်တာခ်ည္းက မျဖစ္သင့္ဘူး”ဟု ေငြေၾကးပိုင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ေဒၚလာေဈးကြက္အတြင္း Earning ေဈးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၅၀ ခန္႔မွ ယခုအခါ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၁၀ က်ပ္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပေဈးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၆၄ က်ပ္မွ ယခုအခါ ၁၅၀၀ က်ပ္သုိ႔လည္းေကာင္း ေဈးႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိခဲ့ရပါတယ္။ Source : The Voice

Friday, 30 November 2018 07:44

စာရင္းပိုေခ်းေငြမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရေသာ စာရင္းပိုေခ်းေငြ (Overdraft) မ်ား ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ အခ်က္အပါအဝင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။၄င္းတစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ သိသာစြာတိုးတက္မႈရွိလာခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစိုးသိမ္းက ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

Monday, 26 November 2018 09:03

ကုန္လက္က်န္ အေျခအေန

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ကုန္ ပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္ သိရွိျခင္း၊ လက္က်န္ ပမာဏအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း စီးဆင္းမႈကို ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန႔္ခြဲျခင္း စတာေတြဟာ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္း စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ ကြင္းဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးတယူ ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ စားသုံးသူရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ အေရအတြက္ အတိုင္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ လုံေလာက္တဲ့ လက္က်န္ ကုန္ပစၥည္း ပမာဏ (Safety Stock) ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္တဲ့ အေရအတြက္ထက္ မ်ားစြာ ပိုၿပီးရွိေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ကို ပိုမို လာေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ ကိုယ့္မွာ လက္က်န္ ကုန္ပစၥည္း ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး၊ အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ က်န္ရွိေနတယ္ဆိုတာကို အတိအက် မသိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြလည္း ႀကဳံရတတ္ ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ဂိုေဒါင္လက္က်န္ ဘိလပ္ေျမ ပမာဏ အတိအက် မသိလို႔ မလိုအပ္ပဲ ထပ္ဝယ္ၿပီးမွ ပိုေနလို႔ ေဈးေလ်ာ့ၿပီး ျပန္ေရာင္းရတာမ်ိဳး၊ ဝယ္သူ လာဝယ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲဒီ ပစၥည္းကို ရွာမေတြ႕လို႔ မေရာင္းလိုက္ရပဲ ဝယ္သူျပန္သြားမွ ပစၥည္းကို ေခ်ာင္တစ္ေနရာက ျပန္ရွာေတြ႕တာမ်ိဳး စတာေတြဟာ ရပ္ကြက္ထဲမွာ မၾကာခဏ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္း ေခတ္မီလာတဲ့ အေရာင္းဆိုင္ေတြ၊ စက္႐ုံေတြမွာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္သုံးၿပီး လက္က်န္ ပစၥည္း အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးႏိုင္တာမ်ိဳးေတြ၊ ဝယ္လိုအား လိုအပ္ခ်က္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး လုံေလာက္တဲ့ လက္က်န္ကုန္ပစၥည္း ပမာဏ (Safety Stock) ကို တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ေလ်ာ့ခ်တဲ့ စနစ္ေတြ အသုံးျပဳ လာႏိုင္ျခင္းဟာ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္း စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ ကြင္းဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ားႀကီး ေကာင္းမြန္ လာေစႏိုင္တဲ့အျပင္ မလိုအပ္တဲ့ ကုန္က် စရိတ္ေတြကို ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကုန္လက္က်န္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုတာကေတာ့ အမွာစာ ရရွိတဲ့ ပမာဏအရ ဝယ္လိုအားကို ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းမႈ ကြင္းဆက္ေတြကတဆင့္ အလုံအေလာက္ ျဖည့္ဆည္း ပံ့ပိုးႏိုင္ဖို႔ပဲ စီမံေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Dell Computer ကုမၸဏီက ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ကုန္လက္က်န္ စီမံခန႔္ခြဲတဲ့ စနစ္ကို အနည္းငယ္ ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္။ Dell Computer ကုမၸဏီအေနနဲ႔ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ အင္တာနက္ စတာေတြက တဆင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွ လက္ခံရရွိတဲ့ တကိုယ္ရည္သုံး ကြန္ပ်ဴတာ အမွာစာေတြကို အမွာစာ လက္ခံရရွိတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္မွ ဝယ္ယူသူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း မွာၾကားတဲ့ႏိုင္ငံနဲ႔ အနီးဆုံးမွာရွိတဲ့ Del Computer ရဲ႕ သိုေလွာင္ တပ္ဆင္႐ုံေတြက တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴး ပို႔ေဆာင္ တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ႏိုင္ငံ အႏွံအျပားက အမွာစာ လက္ခံရရွိခ်ိန္ ကေန ဝယ္ယူသူ လက္ထဲကို ကြန္ပ်ဴတာ ေရာက္ရွိတဲ့အထိ (၄၈) နာရီသာ အမ်ားဆုံးၾကာျမင့္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလိုကုန္ပစၥည္း အမွာစာလက္ခံ၊ အမွာစာ အတိုင္း လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္၊ ဝယ္သူထံ အေရာက္ပို႔ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ကုန္လက္က်န္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ကုန္ေခ်ာ ေရာင္းခ်မႈေဈးကြက္မွာ ကုန္ပစၥည္း ျဖည့္တင္းရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာလာၿပီး အျခား ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီေတြထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ၿပီး စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိခဲ့တာကို ေလ့လာေတြ႕ရပါတယ္။ Source : dr myo

Monday, 26 November 2018 06:45

Logistics ႏွင့္ Supply Chain Management ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္

၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားမွာ ပုံ (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အတိုင္း မတူညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ား သီးျခားတစ္ခုစီ ကြဲျပားလွ်က္ ေဆာင္႐ြက္ၾကတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလို သီးျခားစီ ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကရာကေန ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဆက္စပ္ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား အလိုက္ စုစည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္လာၾကတဲ့ အေလ့အထမ်ားကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ အဲလို ေဆာင္႐ြက္ လာရာမွာ ကုန္ၾကမ္း မွသည္ ကုန္ေခ်ာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအထိ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Materid Management အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္ေခ်ာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Physical Distribution အျဖစ္ လည္းေကာင္း ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစုေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ လုပ္ငန္းက႑ အတြင္း ဆက္စပ္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သီးျခားစီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ပဲ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္စပ္ ပူးေပါင္း စီမံခန႔္ခြဲ ေဆာက္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း၊ စားသုံးသူ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ အေလအလြင့္ အဆုံးအရႈံး နည္းပါျခင္း စတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိလာၾကပါတယ္။ အဲသည္လို ဆက္စပ္ ပူးေပါင္း စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား၊ ပံ့ပိုး ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို Logistics ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့ အေလ့အထကို စတင္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကၿပီး၊ Logistics ဆိုတဲ့ စကားရပ္ကိုလည္း လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ အႏွံ႔အျပားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အသုံးျပဳလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ နည္းပညာ ျမင့္မားလာျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား ေခတ္မီတိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာျခင္းစတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔ အတူကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းမွစၿပီး ကုန္ပစၥည္း ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းအထိသာ မကပဲ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္စပ္မႈမ်ားအတြက္ လြယ္ကူထိေရာက္မယ့္ စနစ္မ်ားတီထြင္ အသုံးျပဳလာၾကတာေတြ၊ ေဈးကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ပိုမိုေဆာင္႐ြက္လာၾကတာေတြ၊ ဗ်ဴဟာက်က် စီမံခန႔္ခြဲျခင္းမ်ား ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားပါ ေပါင္းစပ္စဥ္စား ေဆာင္႐ြက္လာၾကၿပီးေတာ့ ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းမႈ ကြင္းဆက္ တစ္ခုလုံးကို ၿခဳံငုံ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းေဆာင္႐ြက္လာၾကတဲ့အတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ အပို ကုန္က် စရိတ္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ၾကတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ပိုၿပီး ရရွိ လာၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားမွာေတာ့ လုပ္ငန္း က႑ အသီးသီးမွာ ကုန္ၾကမ္း အဆင့္ ကေနၿပီးေတာ့ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ၿပီး စားသုံးသူ လက္ထဲ ေရာက္တဲ့အထိ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြသာမကပဲ၊ အဲဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းေပးရတဲ့ ကြင္းဆက္ လုပ္ငန္းေတြကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစား ေဆာင္႐ြက္လာၾကတဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ား ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးမားရျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ ေက်းလက္ ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္း ကြာျခားမႈ ႀကီးမားရျခင္း၊ ႏိုင္ငံမွထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားေဈးကြက္တြင္ ေဈးႏႈန္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ အေျခအေနနည္းပါးရျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ကာနဲ႔ ႏႈိင္းဆပါက အားနည္းခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚေနတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚရတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းက႑ အသီးသီးမွာ Logistics လုပ္ငန္းမ်ား ကြန္ရက္သဖြယ္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းလွ်က္ရွိေနတာဟာ ( အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္လာဖို႔၊ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္လာေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြ စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လာၾကဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔ စတာေတြ အပါအဝင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ | အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းမႈ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ ပါဝင္လွ်က္ရွိတဲ့ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္း စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ (Logistics) လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းမႈ ကြင္းဆက္ (Supply Chain) စီမံခန႔္ခြဲမႈ အျမင္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာ နားလည္ၾကဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Source : dr myo