Containers

Friday, 10 May 2019 04:49

ကုန္​​ေသတၱာမ်ား သ​ေဘၤာ​ေပၚတြင္​ ​ေနရာခ်ထားမႈအစီအစဥ္​ဇယား (Bay Plan) ႏွင္​့ ကုန္​​ေသတၱာ၏ တည္​​ေနရာျပဂဏန္​း (Cell Location) အ​ေၾကာင္​းသိ​ေကာင္​းစရာ

သ​ေဘၤာ​ေပၚတြင္​ပါ႐ွိလာ​ေသာ ကုန္​​ေသတၱာမ်ားအတြက္​ ကုန္​​ေသတၱာ​ေနရာခ်ထားမႈအစီအစဥ္​ဇယား (Bay Plan) ကို သ​ေဘၤာ၏ Chief officer ကျပဳစုရၿပီး သ​ေဘၤာသြား​ေရာက္​ကုန္​ခ်မည္​့ ဆိပ္​ကမ္​း႐ွိ သ​ေဘၤာကိုယ္​စားလွယ္​ထံသို႔ ႀကိဳတင္​၍ ​ေပးပို႔ထားရပါသည္​။ သို႔မွသာ သ​ေဘၤာကိုယ္​စားလွယ္​ က Terminal Operator ႏွင္​့ႀကိဳတင္​ ညိွႏိူင္​းကာ ျပင္​ဆင္​ထားႏိုင္​ပါမည္​။ ဆိပ္​ကမ္​း မွျပန္​လည္​တင္​​ေဆာ​င္​မည္​့ ကုန္​​ေသတၱာမ်ားအတြက္​ Bay planကိုလည္​းအလားတူျပဳစုရပါသည္​။

Tuesday, 30 April 2019 11:04

ကုန္ေသတၱာအတြင္းရွိ အရည္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးမွုမျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

အရည္ကုန္ပစၥည္းမ်ား (Liquid Bulk ) ကို တိုင္ကီပါ ကုန္ေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္းသည့္အခါ ကုန္ေသတၱာ ငွားရမ္းသူထံမွ တိုင္ကီ သန္႔ရွင္းၿပီးေၾကာင္း လက္မွတ္ (tank cleaning certificate) ကို ေတာင္းဆိုသင့္ပါသည္။ တိုင္ကီသန္႔ရွင္းၿပီးေၾကာင္း လက္မွတ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္သည့္ ပုံစံစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိသည္။ ထိုအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရရွိသည့္အခါတြင္ အဆိုပါ တိုင္ကီပါကုန္ေသတၱာသည္ ထည့္သြင္းမည့္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ သင့္ေတာ္မွုရွိ/မရွိ ကို ေသခ်ာစြာ ဆုံးျဖတ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထည့္သြင္းမည့္ ကုန္စည္ကိုလည္း ညစ္ညမ္းမွုျဖစ္ေစနိုင္ျခင္း ရွိ/ မရွိကိုလည္း သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။

Thursday, 11 April 2019 03:47

ကုန္ေသတၱာသေဘၤာလိုင္းတစ္ခု၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

လိုင္နာသေဘၤာလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခု မူလလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ

Friday, 05 April 2019 10:59

General Average ဆိုသည္မွာ?

သေဘၤာတစ္စီးသည္ ကုန္ပစၥည္းအျပည့္ တင္ေဆာင္၍ ခရီးစဥ္တစ္ခုကို သြားလာေနစဥ္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္၌ သေဘၤာေပၚရွိ ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို သေဘၤာေဘးကင္းေစေရး အတြက္ ေရထဲသို႔ ပစ္ခ်ၾကရပါသည္-

Thursday, 14 February 2019 04:55

ကုန္ေသတၱာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳလာျခင္း Containerization

ဘက္စုံပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (အဓိကတြန္းအား) မွာ ကုန္ေသတၱာမ်ားကို အသုံးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကုန္ေသတၱာမ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္း၊ သေဘၤာဆိပ္၊ ဘူတာ႐ုံစသည့္ ဆုံမွတ္မ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ လႊဲေျပာင္းရာ၌ ကိုင္တြယ္ရသည္မွာ လြယ္ကူၿပီး ျမန္ဆန္မႈရွိသည္။ ကုန္ေသတၱာမ်ားမရွိပါက ဘက္စုံပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည္ ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေပလိမ့္မည္။

Wednesday, 13 February 2019 09:42

ကုန္ေသတၱာမ်ား The Container

ကုန္ေသတၱာဆိုသည္မွာ နိုင္ငံတကာကစံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းထည့္ရန္ေသတၱာျဖစ္ၿပီး လုံျခဳံစြာျဖင့္ သေဘၤာေပၚတင္ေဆာင္နိုင္ျခင္း၊ ေျမျပင္တြင္ ထားသိုနိုင္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ ထားသိုသည့္ ေနရာ (space) ကို ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳနိုင္ရန္ ပုံစံထုတ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ကား၊ ရထား သို႔မဟုတ္ သေဘၤာတို႔ျဖင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္သည္။

Friday, 08 February 2019 07:24

ကုန္ေသတၱာအသုံးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးႏွင့္အျပစ္မ်ား

ကုန္ေသတၱာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျဖန႔္ျဖဴးေရးအပိုင္းတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ကုန္ေသတၱာအသုံးျပဳသည့္အတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 11 October 2018 10:09

Container Logistics Top 10 Carriers မ်ား

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) ႏွင့္ လိုင္းအပိုင္ သေဘၤာအေရအတြက္ကို အေျခခံတြက္ယူထားေသာ 2018 Top Ten စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။ 1. A.P. Moller–Maersk Group================= Maersk / Maersk Line ပိုင္ရွင္ A.P. Moller–Maersk Group ကေတာ့ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကမ႓ာ့အႀကီးမားဆံုး ကုန္တင္သေဘၤာ လုပ္ငန္းေပါင္းစုပါ။ ကမ႓ာအႏွံ႔ Registered အလုပ္သမားေပါင္း 35,600 နဲ႔နိင္ငံေပါင္း ( ၁၃၅ ) မွာ ရံုးခြဲေပါင္း ၅၇၄ ခု ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ကမ႓ာအႏွံ႔ ဆိပ္ကမ္း ၃၄၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ ဆိုင္ကပ္တဲ့ သေဘၤာစီးေရ 773 စီး ေျပးဆြဲေနပါတယ္။ 1904 မွာ စတင္ခဲ့ရာမွ TEU 4.1 million (18.7% market share) ျဖင့္ ကမ႓ာ့နံပတ္ ၁ ေနရာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူပါ။ 2. Mediterranean Shipping Company (MSC) ================================ MSC ဟာ Geneva အေျခစိုက္ Italian သေဘၤာလုပ္ငန္းပါ။ နာမည္ႀကီး ဧရာမ သေဘၤာမ်ား နဲ႔Cruise liner operator (MSC Cruises) မ်ားေၾကာင့္ ကမ႓ာ့စီးပြားေရးမွာ နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း။ 1970 မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး Patricia Vessel မွ စတင္ခဲ့ရာ သေဘၤာစီးေရ 517 စီး 3.3 million TEU နဲ႔ ေစ်းကြက္ကို 14.8% အထိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ 3. CMA CGM Group============== ျပင္သစ္ သေဘၤာလိုင္း CMA CGM ဟာ 1996 မွာ Compagnie Générale Maritime (CGM) ႏွင့္ Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) ပူးေပါင္းခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ မပူးေပါင္းခင္ကာလ 1851 ကတည္းက သေဘၤာေလာက သမိုင္းမွာ က်င္လည္ခဲ့သူမ်ားပီပီ ယခု ကမ႓ာ့တတိယေျမာက္ အႀကီးဆံုးလိုင္း အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ CMA CGM မွာ သေဘၤာစီးေရ 493 စီးႏွင့္ TEU 2.5 million ျဖင့္ 11.5% ေစ်းကြက္ကို ေဝစုရထားပါတယ္။ 4. COSCO====== China Ocean Shipping (Group) Company, COSCO ကေတာ့ တရုတ္သေဘၤာလိုင္း။ Beijing မွာ ရံုးခ်ဳပ္ထားရွိပါတယ္။ February 2016 မွာ China Shipping Group အျဖစ္စုစည္းခဲ့ပါတယ္။ စတုတၳေျမာက္ အႀကီးဆံုးလိုင္းျဖစ္ရာ Market share 8.9% ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။COSCO ဟာ သေဘၤာစီးေရ354 စီး နဲ႔ TEU 2 million အထိ ေျပးဆြဲ လည္ပတ္ေနသူပါ။ 5. Hapag-Lloyd========= 1970 မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Hapag-Lloyd ကို အစပိုင္းက Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG) နဲ႔ Norddeutscher Lloyd (NDL) တို႔က ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ 2014 မွာ Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) ကပါ ပူးေပါင္းခဲ့ရာမွ ဂ်ာမန္ပိုင္ ကမ႓ာ့ ပဥၥမေျမာက္ အႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ခုခ်ိန္မွာေတာ့ သေဘၤာစီးေရ ၂၂၇ စီး TEU 1.6 million အင္အားနဲ႔ ေစ်းကြက္ေဝစု 7.3% ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 6. Ocean Network Express (ONE)================= Singapore Headquarters နဲ႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ONE ကို ၇ ရက္ ၇ လ ၂၀၁၇ မွာ Nippon Yusen Kaisha (38% stake), K Line (31% stake) and Mitsui O.S.K. Lines (31% stake) တို႔နဲ႔ ေပါင္းစည္းခဲ့တာပါ။ သေဘၤာစီးေရ ၂၃၂ စီး TEU 1.5 million ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ထားရာ ေစ်းကြက္ေဝစု 7.1% ရရွိခဲ့ပါတယ္။ 7. Evergreen Marine Corp================= Evergreen ကေတာ့ နံပတ္ ၇ မွာ ရပ္တည္ေနတာပါ။ သေဘၤာစီးေရ ၁၉၇ စီး TEU 1.1 million ေက်ာ္နဲ႔ ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္မွာ ေဝစု 5% ယူထားပါတယ္။ ရုံးခ်ဳပ္က Taoyuan City, Taiwan ျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၈ မွာ စတင္လည္ပတ္ခဲ့သူပါ။ 8. Orient Overseas Container Line (OOCL)========================== 1947 မွာ Hong-Kong အေျခစိုက္ OOCL ကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ Orient Overseas Line လို႔ အစပိုင္းမွာ လူသိမ်ားခဲ့ၿပီး 1969 မွာေတာ့ Orient Overseas Container Line လို႔ အမည္ျပန္ေျပာင္းခဲ့တဲ့ ကမ႓ာ့ နံပတ္ ၈ သေဘာၤလိုင္းပါ။နာမည္ႀကီး ဧရာမ သေဘၤာ OOCL Hong Kong အပါအဝင္ သေဘၤာစီးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ 694,597 TEU နဲ႔ 3.1% ေစ်းကြက္ေဝစု ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူပါ။ 9. Yang Ming Marine Transport Corporation=========================== Keelung, Taiwan အေျခစိုက္ Yang Ming ကေတာ့ 1972 မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ နံပတ္ ၉ ေနရာနဲ႔ ကမ႓ာ့အႀကီးဆံုး သေဘၤာလိုင္း။ သေဘၤာစီးေရ ၁၀၆ စီးနဲ႔ 646,393 TEU အင္အားရွိပါတယ္။ ေစ်းကြက္ေဝစု 2.9% ကို ရရွိထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းပါ။ 10.Pacific International Line (PIL)====================== Singapore တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ PILဟာ သေဘၤာစီးေရ ၁၃၅ စီးနဲ႔ TEU 427,624 နဲ႔ အဆင့္ ၁၀ ေနရာမွာ လည္ပတ္ေနပါတယ္။ ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္ ေဝစုရဲ႕ 1.9% ရွိၿပီး 1967 မွာ တရုတ္လူမ်ိဳး စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ Chang Yun Chung တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Private Company တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။တစ္ကမ႓ာလံုး စုစုေပါင္း TEU capacity မွာ 22 million ဝန္းက်င္အျဖစ္ ယူဆထားၾကပါတယ္။

Thursday, 11 October 2018 07:36

ကုန္တင္ယဥ္ ၊ ကြန္တိန္နာကားမ်ားသြားလာမႈ အခ်ိန္ကာလတခု သတ္မွတ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာင္းႏွင္ေျပးဆြဲေနတဲ့ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြ၊ တြဲကားမ်ား၊ကြန္တိန္နာကားေတြ ေျပးဆြဲေနတာေတြကို အမ်ားျပည္သူလူထု အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု အျမန္ဆုံးသတ္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရိွမရိွ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီးလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝၿဖိဳးဟန္က ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျပးဆြဲေနတဲ့ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြ၊ တြဲကားေတြ၊ ကြန္တင္နာကားေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က သတ္မွတ္ခ်ိန္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ၿပီး ေျပးဆြဲေစခဲ့ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးမူလထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ အသက္ဝင္ေနပါေသးသလား၊အသက္ဝင္ေနပါက အေရးယူေဆာင္႐ြက္မရပါသလဲ၊ အသက္ဝင္ျခင္းမရိွေတာ့ၿပီဆိုပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အသက္မဝင္ေတာ့သည္ကို အမ်ားျပည္သူသိရန္ေျဖ ၾကားေပးဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈ ၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ့ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသြားလာအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္နဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ကစၿပီး ယာဥ္+ ကုန္ကိုးတန္၊ ဝင္႐ိုး ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ေျခာက္ဘီးအထက္ယာဥ္ေတြကို ည ၂၁းဝဝ နာရီ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ဝ၆းဝဝ နာရီအထိ ေမာင္းင္ခြင့္ျပဳရန္ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ ႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား စနစ္တက်သြားလာႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုန္ေသတၱာယာဥ္နဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔နည္းပါးတဲ့ လမ္းေတြျဖစ္တဲ့ မဟာဗႏၶဳလတံတား ၊ ရႈခင္းသာလမ္း ၊ရတနာလမ္း ၊ ေမာင္းမကန္လမ္း ၊ ပဲခူးျမစ္လမ္း အမွတ္ (၂) သန္လ်င္ေနရာေတြကို သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရႊျပည္သာ၊လိႈင္သာယာကလာတဲ့ ကုန္ေသတၱာယာဥ္နဲ ႔ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးေတြအတြက္ သုဓမၼာလမ္း၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ အမွတ္(၂) လမ္း၊ ေမာင္းမကန္လမ္းတို႔ကို ေန႔အခ်ိန္ ၁းဝဝ နာရီ၃းဝဝ နာရီအတြင္း ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္လို႔ ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ သူက “သတ္မွတ္ခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ေမာင္းႏွင္သြားလာပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္သူ႐ြက္ေနပါတယ္။ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမရိွေစေရးအတြက္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္အသင္းက တာဝန္သူေတြနဲ႔ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ ့တို႔ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရာထိေရာက္ေစေရးအတြက္ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပါင္းစုံစည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ့စည္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္”လို႔ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအသင္းရဲ႕ တင္ျပခ်က္အရ ကုန္ေသတၱာယာဥ္နဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြကို ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ကမ္းနားလမ္းတို႔အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာသြားလာႏိုင္ဖို႔ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းနဲ႔ ပုလဲလမ္းဆုံကေန ၿမိဳ႕တြင္းကုန္ေသတၱာယာဥ္ဝင္းေတြကို ည ၁၁းဝဝနာရီ အခ်ိန္ကေန ယာဥ္တန္းျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာၿပီး ၁၂း၃၀ နာရီေနာက္ဆုံးထား ထြက္ခြာရန္နဲ႔ ကမ္းနားကြန္ကရစ္လမ္း၊ ဟုမ္းလမ္းထိပ္မွ မနက္ ၁းဝဝ နာရီယာဥ္တန္းနဲ႔ ထြက္ခြာျပီး မနက္ ၂း၀၀ နာရီေနာက္ဆံုးထြတ္ခြာရန္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္လို႔လဲ သိရပါတယ္။ Source : KUMUDRA

Friday, 03 August 2018 11:09

ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ

ကုန္ပစၥည္းပါ ကုန္ေသတၱာအမ်ားစုသည္ ေရာင္းသူ ႏွင့္ ဝယ္သူအၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မွ စတင္ႏိုင္ျပီး

Thursday, 12 July 2018 04:22

ကုန္ေသတၱာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈလုံျခဳံေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္း

ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္မွုလုံျခဳံေရးတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္း

Friday, 29 December 2017 10:39

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းကာလ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္မည္ဟုသိရ

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းကာလ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္မည္ဟုသိရ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ောဆက္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး စီမံကိန္းကာလ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA က ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၎စီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆိုပါ Toos Port စနစ္မွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား သံုးစြဲမည့္ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းက က်ခံၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို ပုဂၢလိကမွ ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က က်ခံရမည့္ ကုန္က်ေငြမ်ားအား Japan Grant Aid ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမစ္တြင္းသြား ကြန္တိန္နာပို႔ေဆာင္ေရး တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ မႏၱေလးကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းသည္ ယခင္က အေထြေထြကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေရယာဥ္တြဲမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနျခင္းအစား ကြန္တိန္နာ မ်ားျဖင့္ ရန္္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ အထက္ျမန္မာျပည္အထိ တိုက္႐ိုက္ျမစ္ေၾကာင္းမွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ခ်ိန္ကေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးပါ။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းလ်ာထားတာက ၂၀၁၈ မွာ စမယ္ဆို ၂၀၂၀ မွာ အဆံုးသတ္ပါမယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ စတင္ခ်ိန္ေနာက္က်မယ့္အေနအထားမွာ ရွိေနေတာ့ ၿပီးမယ့္ အခ်ိန္လည္း ေနာက္က်မွာပါ။ စီမံကိန္းေတြကေတာ့ စက္ျပင္႐ံု၊ Workshop ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္။ သေဘၤာေပၚက အတင္အခ်ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေရြ႕လ်ားကရိန္း၊ Mobile Car Crane နဲ႔ လံုၿခံဳေရး အေဆာက္အအံုေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းအလ်ားကေတာ့ မီတာ ၁၈၀ (ေပ - ၅၉၀) ရွိၿပီး သေဘၤာ ႏွစ္စင္းကပ္ၿပီး ကရိန္းေတြနဲ႔ အတင္အခ်လုပ္ႏိုင္မယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္တိန္သြားကားလမ္းက သံုးလမ္းနဲ႔ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္၊ လူသြားလမ္းေတြပါမယ္ဟု ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ဆိုပါက ေရေၾကာင္းသြားလာေရးတြင္ ကုန္စည္မ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Source: Daily eleven