Containers

ကုန္ဝယ္သူ/ ကုန္လက္ခံမည့္သူက လာမေရြး/ လာမထုတ္ယူေတာ့ေသာကုန္စည္

ကုန္ဝယ္သူ/ ကုန္လက္ခံမည့္သူက လာမေရြး/ လာမထုတ္ယူေတာ့ေသာကုန္စည္ google

ဆိပ္ကမ္းမွာ ကုန္ခ် ျပီးေပမဲ႔ ကုန္လက္ခံရမယ့္သူက လာမေရြးယူတဲ႔ ျပႆ နာဟာ NVOCC ေတြအတြက္ အျမဲေပၚေပါက္ေနတဲ႔ ျပႆ နာပါ။ NVOCC ဆိုတာ Non Vessel Operating Common Carrier ကိုေခၚပါတယ္။ သေဘၤာကိုကိုယ္တိုင္ မဆြဲေတာ့ဘဲ l Shipper ဆီက ကုန္ကိုပို႔ေပးဖို႔ ကုန္လက္ခံျပီး အမွန္သယ္ေပးမယ့္ သေဘၤာလိုင္း (actual carrier) ကိုျပန္အပ္ျပီး သေဘၤာချခားနားခ်က္ကို စားတဲ႔သူပါ။ အခ်ဳိ႕ NVOCC ေတြက သေဘၤာလိုင္းမွာ ေနရာ Slot ကိုငွားယူထားျပီး သူလက္ခံထားတဲ႔ ကုန္ေသတၱာေတြကို တင္ေပးလိုက္တာပါ။ Freight Forwarder နဲ႔မတူတာက NVOCC ေတြကသူကိုယ္တိုင္ ကုန္သယ္ေဆာင္သူ contracting Carrier အေနနဲ႔ Shipper ကို House bills of lading ထုတ္ေပးပါတယ္။Carrier ရဲ႕ တာဝန္ကိုယူပါတယ္။ သေဘၤာလိုင္းမွာ ကုန္ေသတၱာျပန္တင္တဲ့ အခါၾကေတာ့ NVOCC က shipper အေနနဲ႕ ျပန္တင္တာပါ။သေဘၤာလိုင္းက ထုတ္ေပးတဲ့ Master B/L ရဲ႕ Shipper name ေနရာမွာ NVOCC ရဲ႕အမည္ကိုေဖၚျပပါတယ္။

 

Freight Forwarder ကေတာ့ Shipper ရဲ႕ Agent အေနနဲ႔ဘဲ သေဘၤာလိုင္းကို ကုန္ေသတၱာတင္ပါတယ္။သူရဲ႕ B/L ထုတ္မေပးေတာ့ပါဘူး။ Carrier တာဝန္မယူပါဘူး။ကုန္ဝယ္သူလာမေရြးတဲ႔ အတြက္ေနာက္ဆက္တြဲ အက် ဳိ းဆက္နဲ႔ ကုန္က် စရိတ္ေတြေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ ဒီလို ျပႆ နာ ျဖစ္နိုင္တဲ႔ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈကိုေစာေစာ ေရြးခ်ယ္ေဖၚထုတ္နိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။

 

ဥပမာ B/L ကိုျပန္အပ္တာမ် ဳိး (Surrendered B/L ) ဆိုရင္သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္စည္ကိုမေရြးယူေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္ေလ့ရွိတတ္တဲ့ ကုန္စည္မ်ိဳး တို႔ကိုမွတ္တမ္းထားျပီး အလားတူကုန္စည္မ် ဳိး တင္ပို႔ပါက သတိထားေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးဖို႔လိုပါတယ္။
အေရာင္းအဝယ္အတက္အက်ျမန္ျပီး ဆိပ္ကမ္းကို ကုန္စည္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အေရာင္းထိုင္းျပီး ေဈးက်ေနတဲ႔ ကုန္စည္မ်ိဳးကိုလာေရာက္ထုတ္ယူ ျခင္းမရွိတတ္သလို ကုန္တင္သြင္းသူအေနနဲ႔ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြ႔ေနရင္လည္း ကုန္ထုတ္ယူဘို႔ ၾကန္႔ၾကာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီကုန္မ်ိဳးကို uncleared cargo လို႔ေခၚပါတယ္။

 

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ သိရိွလိုပါက - https://www.logisticsguide.com.mm/en/category-index/specialist-logistics/logistics-services.html

 

တစ္ခါတစ္ရံ သေဘၤာလိုင္းနဲ႔ ကုန္တင္ပို႔သူ အျငင္းပြားမူျဖစ္ျပီး ကုန္ထုတ္ယူဖို႔ အခ်ိန္ ၾကန့္ၾကာသြားျပီး စားရိတ္ေတြ တက္ကုန္ကာ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးထက္ charges ေတြပိုမ်ားလို႔ မထုတ္ယူတာလည္းရွိပါတယ္။ ေရာင္းသူဘက္က sale contract ခ်ိဳးေဖါက္လို႔ျဖစ္ေစI ကုန္စည္ေတြ ပ်က္စီးေနလို႔ျဖစ္ေစ ဝယ္သူဘက္က လာမထုတ္တာ လည္းရွိပါတယ္။

 

ကုန္တင္သြင္းမႈကိုကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ကုန္စည္မ်ဳိး (contraband)I ကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူထားတဲ့ နိုင္ငံကတင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္စည္မ်ဳိး ( sanction)I စြန္႔ပစ္ပစၥည္း နဲ႔ အတိုအစေတြ (waste/ scrap)I ကုန္ပစၥည္းအတုေတြ (counterfeit)I အေကာက္ခြန္က သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရတဲ့ ကုန္တင္သြင္းမႈI အေကာက္ခြန္ရဲ႕ risk profiles ထဲမွာပါေနတဲ့ ကုန္တင္သြင္းသူရဲ႕ သြင္းကုန္ေတြဟာ လာေရာက္ေရြးယူျခင္းမျပဳ ၾကေတာ့ ဘဲစြန္႔လြတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ကုန္စည္မ်ဳးကို unclaimed cargo လို႔ေခၚပါတယ္။

 

ဘယ္လိုကုန္စည္မ်ိဳးကို ဘယ္လိုဆိပ္ကမ္းမွာ လာေရာက္မထုတ္ယူဘဲစြန္႔လြတ္တတ္တယ္ဆိုတာ သေဘၤာလိုင္းေတြI NVOCC ေတြအေနနဲ႔မွတ္တမ္း ထားျပီး management system တစ္ခု ထူေထာင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ကုန္စည္မ်ိဳးေတြဆိုရင္booking တင္ကတည္းက ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ျငင္းပယ္ဖို႔လိုပါတယ္။ "ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း" လို႔သုံးလိုက္ရတာက သေဘၤာလိုင္းေတြI NVOCC ေတြဟာ လိုင္းဆြဲတဲ့ common carrier ေတြျဖစ္လို႔ သေဘၤာမွာ ေနရာရွိေသးရင္Iကုန္တင္ပို႔လိုသူက ေၾကာ္ျငာထားတဲ့ tariff freight ခကိုေပးဖို႔သေဘာတူရင္I ဥပေဒအရတားျမစ္ထားတဲ့ ကုန္စည္မဟုတ္ရင္ ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ tramp shippingမွာသာ စင္းလုံးဌားတဲ့ private carrier က မတင္ခ်င္ရင္ ျငင္းပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။

 

ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းမွာ ကုန္လာေရြးယူဘို႔ အခ်ိန္တန္ေသာ္လည္း လာမထုတ္ယူေသးတဲ့ ကုန္ေတြI ကုန္လက္ခံမယ့္ consignee က လာေရြးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူးဆိုတာေပၚလြင္ရင္ အဲဒီကုန္ေသတၱာကို unclaimed cargo လို႔ သတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းမွာ ထားခြင့္ေပးထားတဲ့ free period ကာလ ေက်ာ္တာနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းရက္လြန္ေၾကး demurage နဲ႔ အျခားကုန္က်စားရိတ္ေတြကို သက္ဆိုင္သူေတြက က်ခံေပးေဆာင္ရပါေတာ့မယ္။ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွာ free period တစ္ပါတ္ေပးထားပါတယ္။ သေဘၤာလိုင္းေတြကေတာ့ လိုင္းေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္းI ကုန္တင္ပို႔တဲ့ပမာဏ ေပၚမူတည္ျပီး ကုန္ေသတၱာအသုံးျပဳခြင့္ free period ၁ပါတ္မွ ၂ပါတ္ေပးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ Free period ေက်ာ္သြားပါက ကုန္ေသတၱာရက္လြန္ေၾကး detention ေကာက္ပါတယ္။

 

သေဘၤာလိုင္းအေနနဲ႔ Shipper ကိုဆက္သြယ္ရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ Shipper ဟာ B/L ကို Cnsignee (သို႔) Endorsee ကိုလြဲေပးလိုက္ျပီးေသာ္လည္း ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပဋိညာဥ္ ( contract of carriage of goods )ကို Carrier နဲ႔ မူလျပဳ လုပ္ခဲ႔တဲ႔ party တစ္ဦးျဖစ္လို႔ contract အရ တာဝန္ေတြဆက္ရွိေနပါေသးတယ္။ ဥပမာ သေဘၤာခ, freight, demurrage နဲ႔ deadfreight ကိုေပးဖို႔တာဝန္ရွိသလို carrier သေဘၤာလိုင္းကို ဆံုးရွံဳ းနစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး (indemnity) ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါတယ္။

 

အဲ႔ဒါေၾကာင့္ ကုန္လက္ခံမယ္သူအျပင္ ကုန္တင္ပို႔သူကိုပါ ဘယ္လိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရ မယ္ဆိုတာအေျဖရဖို႔ (သို႔) နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဖို႔ အျမဲဆက္သြယ္ေနရပါတယ္။သေဘၤာလိုင္းအေနနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြက free period မကုန္မီ Shipper ေရာ Consignee ကိုေရာ ဆက္သြယ္ျပီး ကုန္ ေသတၱာကိုရွင္းလင္းထုတ္ယူဖို႔နဲ႔ ေပးရန္ရွိသည့္ ကုန္က် စရိတ္မ်ားေပးရန္နိုးေဆာ္ ဖို႔လိုပါတယ္။

 

ဆိပ္ကမ္းလိပ္စာမ်ား သိရိွလိုပါက - https://www.logisticsguide.com.mm/en/category-index/ports.html

 

Shipper နဲ႔ Consignee တိို႔က အေရးတယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ထပ္မံဆက္သြယ္ျပီး


- အျခား Consignee ေျပာင္းမလား (သို႔) အျခားကုန္ခ် ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ကုန္ေသတၱာ ကိုပို႔ေပးရမလား (သို႕) မူလကုန္တင္ ဆိပ္ကမ္း ကိုျပန္ပို႔ရမလားညႊန္ၾကားခ်က္ ေတာင္းပါ။ (ဒါမွမဟုတ္) ကုန္ေသတၱာကိုစြန္လြတ္မလားေမးပါ။

-- ကုန္ခ် ျပီး ၄၅ ရက္ ထက္ေနာက္မက် ဘဲတရားဝင္ notice စာထုတ္ပါ။

-- ကုန္ခ် ျပီးရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း (အခ် ဳိ႕ ဆိပ္ကမ္းေတြမွာ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အတြင္း) ေနာက္ဆံုးသတိေပးစာ final notice ထုတ္ပါ။

-- ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ သေဘၤာလိုင္း/ NVOCC အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ကို လိုအပ္ သလိုဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ ရန္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ အေနျဖင့္ ကုန္ေသတၱာကို ထုခြဲေရာင္းခ်ပါလိမ့္မည္။ (ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွာေတာ့ ၂လ ေက်ာ္ ၾကာေအာင္လာမေရြးသည့္ ကုန္ေသတၱာမ်ားကို ေလလံတင္ထုခြဲေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၄( င)မွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ )

 

Standard B/L အမ်ားစုတြင္ ကုန္ပစၥည္းပိုင္ရွင္က ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းမွာ ကုန္စည္ကိုလာေရာက္လက္ခံ ထုတ္ယူဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့လ်င္ သေဘၤာပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ကုန္စည္ကို ဆိပ္ကမ္းမွခ်ျပီး ကုန္ေလွာင္ရုံ၌ အပ္နွံလိုက္ပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပဋိညာဥ္အရ တာဝန္ေက်ျပီလို႔ မွတ္ယူမည္ျဖစ္ေင္းၾကာင္း နွင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ေက်ာ္ ပါက ကုန္စည္ကိုေလလံျပစ္ ေရာင္းခ်ျပီး ရရန္ရွိသေဘၤာခနွင့္ အျခားအဖိုးအခ က်သင့္ေငြမ်ား ကို ေရာင္းရေငြမွျပန္ယူမည္ဟု ေဖၚျပထားၾကပါသည္။

 

NVOCC အေနျဖင့္ Final notice ေပးျပီးတဲ႔ေနာက္ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ကို ကုန္စည္ကိုစြန္လြတ္ ႔ေၾကာင္းစာ (Letter of Abandonment of Cargo) ကို Shipper/ Consignee ကိုယ္စားထုတ္ျပန္ေပးရပါတယ္။ကုန္တင္ပို႔သူ (သို႔) ကုန္လက္ခံမည့္သူထံမွ original B/ L ကို ျပန္အပ္ခိုင္းပါ။

 

လာမထုတ္ယူတဲ့ ကုန္ေသတၱာေတြအတြက္ NVOCCs, Freight forwarder ေတြအေနနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းမွာ ထပ္မံကုန္က်တဲ့ စရိတ္ေတြ (extra handling costs) ကို TT Club ( International Transport and Logistics Insurance) နဲ႔ ITIC Club (Specialist Profession, Indemnity Insurance) လိုမ်ိဳး အာမခံclub ေတြမွာ memberဝင္ထားျပီး premium ေပးထားပါက ျပန္ေလ်ာ္ေပးပါတယ္။ သေဘၤာပိုင္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ unclaimed/rejected cargoအတြက္ extra handling costs ကို သက္ဆိုင္သူေတြ (shipper/consignee) ထံကေတာင္းယူလို႔မရနိုင္ပါက ကိုယ္ member ဝင္ထားတဲ့ P&I club ကေန ျပန္တာင္းယူနိုင္ပါတယ္။

 

ReadMore - ကုန္တင္ပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

 

Source : Thant Zin

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)