Containers

ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ

ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ google.com

ကုန္ပစၥည္းပါ ကုန္ေသတၱာအမ်ားစုသည္ ေရာင္းသူ ႏွင့္ ဝယ္သူအၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မွ စတင္ႏိုင္ျပီး

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ သို႔မဟုတ္ သေဘၤာတင္ပို႔သူ သို႔မဟုတ္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔သူလဲ ျဖစ္ပါသည္။ဝယ္သူသည္ ကုန္ပစၥည္းလက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ သြင္းကုန္တင္သြင္းသူ ျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းသူ ႏွင့္ ဝယ္သူႏွစ္ဦးအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည့္အခါ ကုန္ပစၥည္းကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ကုန္ေသတၱာကို အသုံးျပဳကာ သေဘၤာတင္ပို႔မႈအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ကုန္တင္ပို႔သူသည္ ကုန္ေသတၱာအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းထားသည့္ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို အဓိကသိရွိသူျဖစ္သည္။

 

ကုန္ေသတၱာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆုံမွတ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ေၾကာင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈသည္ မရွိမျဖစ္ေသာလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုန္ေသတၱာအတြင္း ကုန္ပစၥည္း ထည့္သြင္းထားသည့္ အစီအစဥ္ (container load plan) သည္ အတြင္းတြင္ပါဝင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပရသည္။

 

ကုန္ေသတၱာအတြင္း ကုန္ပစၥည္း ထည့္သြင္းထားသည့္ အစီအစဥ္ (loading plan) သည္ ကုန္ေသတၱာကိုေနာက္ဆုံး ပို႔ေဆာင္ရမည့္ေနရာတြင္ ကုန္တင္ပို႔သူ သို႔မဟုတ္ ကုန္လက္ခံသူ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတြင္းပါပစၥည္းမ်ားကို မ်က္ျမင္စစ္ေဆးၿပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖစ္သည္။ကုန္ေသတၱာကို ခ်ိတ္ပိတ္ၿပီးသည့္အခါ ကုန္ေသတၱာအတြင္းပါကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကုန္လက္ခံသူမွရယူၿပီး ဖြင့္လွစ္သည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ အထိ အတည္ျပဳနိုင္ျခင္းမရွိပါ။

 

ထို႔အတြက္ ကုန္တင္ပို႔သူမ်ားသည္ တင္ပို႔မည့္ကုန္ေသတၱာ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ ကုန္တင္ပို႔သူ (shipper)၊ ကုန္လက္ခံသူ (consignee)၊ ကုန္ပစၥည္းလက္ခံရယူမည့္ေနရာ (place of delivery)၊ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ (cargo descriptions) စသည့္ တိက်၍ ျပည့္စုံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

 

နိုင္ငံတကာသို႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေသာ ကုန္ေသတၱာအမ်ားစုသည္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမက ျဖတ္သန္းသြားလာရသျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ယက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ေရး ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးသတင္း အခ်က္အလက္ကို ရရွိေရးမွာ ခက္ခဲလာပါသည္။ထိေရာက္ေသာ ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ ဆိပ္ကမ္းတံတားစသည့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ေသတၱာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္စီးဆင္းမႈကို ရရွိေစနိုင္ပါသည္။

 

Source ; Yone Shin

 

 

 

Read times
Rate this item
(0 votes)