Export & Import

Thursday, 27 September 2018 04:52

အရိွန္ျမွင့္တင္ခဲ့တဲ့ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ

အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ဝဝ ဘီလီယံႏွင့္ညီမွ်ေသာ တင္သြင္းခြန္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခ်မွတ္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲကို အရွိန္ျမႇင့္တင္လုိက္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ Apple ႏွင့္ Fitbit ၏ စမတ္နာရီမ်ားႏွင့္ စက္ဘီးဦးထုပ္မ်ား၊ ကေလးစီး ကားထုိင္ခုံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုမူ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ တင္သြင္းခြန္မ်ားကို လက္တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုခု လုပ္လာပါက အျခားေသာ တင္သြင္းကုန္မ်ား အေပၚ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၇ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ တင္သြင္းခန္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းခ်မွတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Trump က သူ၏ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ယခုခ်မွတ္သည့္တင္သြင္းခြန္မ်ားတြင္ ေတာ့ Apple ၏ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ iphone ေတာ့ မပါဝင္ေပ။သို႔ေသာ္ Trump အေနျဖင့္ တတိယအဆင့္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၇ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ တင္သြင္းခြန္မ်ားခ်မွတ္ပါက iphone ႏွင့္ ယင္း၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအေနျဖင့္ ခြၽင္း ခ်က္ ရရွိႏုိင္ဖြယ္မရွိေပ။ တင္သြင္းခြန္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အသက္ဝင္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။ထိုကဲ့သို႔ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းမွာ အေမရိကန္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းျမစ္ရွာေဖြႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ကုန္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာမွ်ေဝျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာလုပ္ငန္း ေထာက္ပံ့မႈမူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ တ႐ုတ္ကို ဖိအား ေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝ ဘီလီယံစာကိုသာ အေမရိကန္ဘက္က တင္သြင္းခြန္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ဘက္ကလည္း လက္တုန္႔ျပန္ထားခဲ့ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရး မညီမွ်မႈမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းရန္ ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးမႈမွ တစ္စံုတစ္ရာ ရလဒ္ မထြက္ဘဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ ၿပီးေနာက္တြင္ ယခု ကဲ့သုိ႔ Trump ဘက္က တင္သြင္းခြန္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္လာျခင္းျဖစပါတယ္။အေမရိကန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္တုန္႔ ျပန္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဒုတိယအႀကီး အကဲ Premier liu He သည္ အဂၤါေန႔ ည ေနပိုင္းတြင္အစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ တင္ သြင္းခြန္အသစ္မ်ားကို လက္တုန္႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးသည္အာရွေစ်း ကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ လဲလွယ္မႈ၌ ဝဒသမ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်သြားခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး႐ုံးသည္ ကုန္ စည္အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၉၇ခုကို သြင္းကုန္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ထိုသုိ႔ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း တင္သြင္းခြန္ေကာက္ခံမည့္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝဝ ဘီလီယံ ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားကဆုိခဲ့ပါတယ္။အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိေသာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသည့္ ကုစည္မ်ားကေတာ့ တင္သြင္းခြန္ ေကာက္ခံ မႈထဲတြင္ ပါဝင္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Source : Myanmar business today

Thursday, 27 September 2018 03:02

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးျမွင့္ရရွိထား

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ၾသဂုတ္လအထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံခန႔္ရွိၿပီး

Tuesday, 25 September 2018 08:15

ျမ၀တီဆိုင္ကယ္ေစ်းကြက္တြင္ တစ္စီးလွ်င္က်ပ္သံုးသိန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းမႈေလ်ာ႔က်လာခဲ့

ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္အၿပိဳင္ ထိုင္းဘတ္ေငြေစ်း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ဆိုင္ကယ္ေစ်းကြက္ ရပ္၀န္း

Tuesday, 25 September 2018 07:57

ေရႊတင္သြင္း၊ တင္ပို႔မႈ One Stop Service ၀န္ေဆာင္မႈကို တင္ဒါမေခၚဘဲ ကုမၸဏီတစ္ခုအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပး၍ ကန္႔ကြက္

ေရႊတင္သြင္း၊ တင္ပို႔ ျခင္းကို တစ္ေနရာတည္းအၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ (One Stop Service) စင္တာကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္

Friday, 14 September 2018 09:21

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ေၾကးအခ်ဳိ႕ကုိ ပံုစံေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည္

အေကာက္အခြန္ဒဏ္ေၾကး အသစ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းမွထုတ္ယူရန္ ၾကန္႔ၾကာသည့္ကားမ်ားကုိ အေကာက္အခြန္ရက္လြန္ဒဏ္ေၾကး ျပစ္ဒဏ္

Wednesday, 05 September 2018 07:31

ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေစရန္ ထိုင္း ႏွင့္ လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ေတြ႕ဆံု

ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေစရန္ ထိုင္း ႏွင့္ လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ေတြ႕ဆံုထိုင္းကုန္သြယ္ေရး

Monday, 27 August 2018 07:11

ေလးလေက်ာ္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြ ေဒၚလာသန္း ၉၅၀ ရွိ

ယခုႏွစ္ဧၿပီမွစ၍ ဩဂုတ္လဆန္းအထိ ၾကားကာလ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ေလးလေက်ာ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈ ကန္ေဒၚလာ၁၂ ဒသမ ၃

Thursday, 23 August 2018 07:37

ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ရတဲ့ သၾကားႏွင့္ဒီဇယ္ တင္သြင္းမႈလိုင္စင္မ်ား

အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္ေနမႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေျဖရွင္းရန္ သၾကား ႏွင့္ ဒီဇယ္တို႔ကိုသြင္းကုန္ ျပန္လည္တင္ပို

Tuesday, 14 August 2018 04:25

တလတာအတြင္း တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တပတ္တာပို႔ကုန္သတင္း

တလတာအတြင္း တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တပတ္တာပို႔ကုန္သတင္း