Investment

Thursday, 31 January 2019 03:00

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေန ၂၀၁၉ အစီရင္ခံစာကို OBG ထုတ္ျပန္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စီးပြား ေရးလုပ္ကိုင္လိုသည့္ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို သိရွိေစ ရန္ Oxford Business Group (OBG) က ၂၀၁၉ အစီရင္ခံစာကို ႏုိင္ငံတကာသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Tuesday, 29 January 2019 04:38

အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ ထမ္းေဆာင္သင့္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္

အခြန္ဆိုသည္မွာ “အစိုးရမ်ားက တိုင္းျပည္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ က်ခံသံုးစြဲရန္ ေကာက္ခံေသာ ေငြေၾကးျဖစ္သည္” ဟု Student Manual Australian Taxation Office မွာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႏို္င္ငံေတာ္တြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊ ဆက္သြယ္သြားလာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အခြန္ဘ႑ေတာင့္တင္းခိုင္းမာေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အခြန္သည္ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ ထည့္၀င္ရေသာ အခြန္ကို ေက်ပြန္စြာတာ၀န္ထမ္းရြက္ႏိုင္ေစရန္၊ မိမိအစိုးရအား က်သင့္ေသာအခြန္မ်ားကို ၾကည္သာပ်ဴဌာစြာ ေပးေဆာင္လိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မတြင္လည္း ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ကို ျပည္သူလူထုမွ နည္းလည္ႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။အဆိုပါေပးေဆာင္ရေသာအခြန္မ်ားထဲတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းရေငြ၊ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္လည္းပါ၀င္ပါသည္။ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းၾကပ္ကာလ၏ အခြန္မ်ားကို စနစ္တက် ထမ္းေဆာင္ၾကရပါမည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ထားေသာ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အူရီဒူးျမန္မာမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၂၃.၉၉ ဘီလီယံကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါစည္းၾကပ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ေသာ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီ (၂)တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြင္း တာ၀န္သိသိ၊လိုလိုလားလားျဖင့္ အခြန္ေပးထမ္းေဆာင္ျခင္းအေပၚ အူရီဒူး၏ စိတ္အားထက္သန္စြာ ထည့္၀င္ထားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။အခြန္ေဆာင္ျခင္းသည္ ရိုးသားၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းကို တန္ဖိုးထား လိုက္နာက်င့္သံုးေနတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပျခင္းတရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကိုပါ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အခြန္ေဆာင္ၾကပါစို႔။

Tuesday, 29 January 2019 04:19

ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း

ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို မူလရည္မွန္းခ်က္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့့္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီက အႀကံျပဳသည္။

Monday, 28 January 2019 11:19

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထား ၄ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ၁ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ ဒသမ ၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ေန

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမၽွ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း သုံးလဆက္တိုက္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္ေနၿပီး ခန႔္မွန္းႏႈန္းထား ၄ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ၁ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ ဒသမ ၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပ်မ္း မၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္အစပိုင္းလမ်ားျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာ တြင္ ၆ ဒသမ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ နိုဝင္ဘာတြင္ ၆ ဒသမ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၆ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္မွ ဒီဇင္ဘာအထိ ကိုးလဆက္တိုက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။

Tuesday, 15 January 2019 07:20

၃ လအတြင္းႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္ခြင့္ျပဳခဲ့လဲ???

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၆၃ ခုကုိခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉၉ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကေျပာသည္။

Thursday, 03 January 2019 05:13

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄၆၅ ဒသမ ၉ သန္း၊ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၂၆၆ ဒသမ ၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ဝင္ေရာက္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၄၆၅ ဒသမ ၉ သန္း၊ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၂၆၆ ဒသမ ၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ဝင္ေရာက္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

Friday, 28 December 2018 08:15

ပို႔ကုန္တိုးလာ၍ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ေလ်ာ့က်

ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ ကုန္ပမာဏတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ေလ်ာ့က် လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္ေထာက္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။ပို႔ကုန္က႑တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္အထိ ကန္ေဒၚလာ ၂၅၈၆ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားရာ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူအခ်ိန္တြင္ ၂၉၆၉ သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ေဒၚလာ ၃၈၂ သန္းေက်ာ္ တိုးတက္ တင္ပို႔ထားသည္။လက္ေထာက္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က “ပို႔ကုန္က ဒီ ၂ လေက်ာ္ကာလအတြင္း ကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ေလာက္ ပိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကေတာ့ အရင္ကာလတိုနဲ႔စာရင္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ေလာက္ ေလ်ာ့က်သြားတယ္” ဟု ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။

Tuesday, 18 December 2018 07:27

"Invest Myanmar Summit 2019”

ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြဆီသို႕ ေခၚေဆာင္ေပးမယ့္ Invest Myanmar Summit 2019 အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ နဲ႕ ၂၉ ရက္ေန႕မ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္၌ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ယခုလို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းေတြဆီ ေခၚေဆာင္ေပးသြားမယ့္ Invest Myanmar Summit 2019 ကို ႏိုင္ငံတကာသံရံုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ စက္မႈလက္မႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသည့္ အခမ္းအနားအေနနဲ႕ အသင္းခ်ဳပ္က “In inauguration of Invest Myanmar Summit 2019” ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Pan Pacific Hotel မွာ “International Night” အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စံုလင္စြာနဲ႕ မိတ္ဆံုစားပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Monday, 17 December 2018 08:04

ျမန္မာႏိုင္ငံ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေပါင္ေလးသန္းခန္႔ ၿဗိတိန္ျမႇဳပ္ႏွံမည္

ၿဗိတိန္အစိုးရ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန(DFID) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စတာလင္ ေပါင္ေလးသန္းခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဒန္ခ်က္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။