Investment

Friday, 31 May 2019 10:46

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမင့္ေရး အေျဖထုတ္သင့္တဲ့ ႏိုင္ငံ့လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမင့္လာျခင္းမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္လာရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာခဲ့သည္မွာ အစိုးရႏွစ္ဆက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္မူ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္လာမႈသည္ ထင္သေလာက္အားရစရာမရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။

Monday, 27 May 2019 08:43

"အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားစြာကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္"

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အခ်က္အျခာျဖစ္တဲ့အျပင္ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုရပ္ဝန္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ကုန္သြယ္မႈရဲ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္ကို အြန္လိုင္းကေန စာရင္းေပးသြင္းၿပီး ကြၽန္မအေနနဲ႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

Monday, 27 May 2019 08:26

ဖ်က္သိမ္းလိုေသာ ကုမၸဏီ ၁၇၀ ကို DICA မွတ္ပုံတင္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္

ဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းခြင့္ ျပဳရန္တင္ျပလာေသာ ကုမၸဏီ ၁၇၀ အား ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စာရင္းမွေန၍ DICA မွ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Friday, 24 May 2019 04:36

ႏွစ္ဝက္အတြင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း

လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမေျခာက္လပတ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွုႏွုန္းမွာ အစိုးရကေမၽွာ္မွန္းထားသည့္ ရာခိုင္ႏွုန္းထက္ ၂ ဒသမ ဝ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။

Tuesday, 21 May 2019 07:25

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံထားတဲ့ နိုင္ငံမ်ားစာရင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံထားသည့္ နိုင္ငံအလိုက္ ရပ္တည္မွုစာရင္းတြင္ ယခင္က တ႐ုတ္နိုင္ငံက ထိပ္ဆုံးမွျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ စင္ကာပူက ၆၅ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံက ၁၂ ရာ ခိုင္ႏွုန္းသာရွိေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။လက္ရွိအခ်ိန္အထိ နိုင္ငံအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံထားသည့္စာရင္းတြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံက ေဒၚလာ ၁၅၇၁ ဒသမ ၄၃၃ သန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္းနိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု၏ ၆၅ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏွုန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ေဒၚလာ၂၉၅ ဒသမ ၆၉၄ သန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု၏ ၁၂ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္းရွိခဲ့သည္။

Monday, 20 May 2019 11:03

လုပ္ငန္း မစတင္မီ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံေငြမ်ား ထိန္းသိမ္း ထားရွိစဥ္ အျမတ္/အရွုံးကို ဝင္ေငြခြန္ တြက္ခ်က္ စည္းၾကပ္ျခင္း၊ ခုႏွိမ္ျခင္း မျပဳေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ထုတ္ျပန္

လုပ္ငန္း မစတင္မီ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံေငြမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိစဥ္ ေငြလဲလွယ္မွု ႏွုန္းထား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျမတ္/အရွုံးကို ဝင္ေငြခြန္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ စည္းၾကပ္ျခင္း၊ ခုႏွိမ္ျခင္း မျပဳေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမွတ္ ၄/၂၀၁၉ ျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

Saturday, 11 May 2019 07:33

ျမန္မာတြင္ အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ စင္ကာပူက တ႐ုတ္ကိုေက်ာ္တက္

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုက႑တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူအျဖစ္ နံပါတ္တစ္ေနရာတြင္ ေတာက္ေလၽွာက္ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခု၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစတင္ကာ စင္ကာပူနိုင္ငံက အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုျပဳလုပ္သည့္နိုင္ငံအျဖစ္ နံပါတ္တစ္ေနရာကိုေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုႏွင့္နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္နိုင္ဦးကေျပာသည္။ေနျပည္ေတာ္တြင္ေမ ၇ ရက္ကက်င္းပေသာ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Thursday, 09 May 2019 04:38

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၉၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမယ့္ အိႏၵိယကုမၺဏီကို ခြင့္ျပဳ

အခုတစ္ပတ္အတြင္း  နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွု  အဆိုျပဳလုပ္ငန္း တစ္ခု၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းႏွစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၉၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီွးျမွဳပ္ႏွံမယ့္  အိႏၵိယကုမၺဏီလည္း ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ကုမၺဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနက သိရတယ္။

Tuesday, 07 May 2019 10:16

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ တရုတ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ႀကိဳးစားလာေသာ အႏိၵယ

အႏိၵယအေျခစုိက္ ပုဂၢလိပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Adani သည္ အလံုၿမိဳ႕ႏုိ္င္ငံတကာဆိပ္ကမ္းအမွတ္ ၂ [Ahlone International Port Terminal (2) (AIPT)]ကိုလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရရိွသြားျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။