Local Industry

Wednesday, 13 December 2017 04:55

ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားက ရခိုင္အက်ပ္အတည္းကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစႏိုင္ဟု ICG သတိေပး

႐ိုဟင္ဂ်ာအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားခ်မွတ္မည့္ မည့္သည့္လုပ္ရပ္မဆို အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲလာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ဉာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႔တစ္ခုက သတိေပးလိုက္သည္။ အဆိုပါအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာက ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးၿပီး ၎အား ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ အလြန္႔အလြန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံအေျခစိုက္ International Crisis Group က ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ သတိေပးေဖာ္ျပထားသည္။ “တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ တူညီခိုင္မာတဲ့ သေဘာထားကို ခ်ဲ႕ကားေျပာဖို႔ေတာ့ ခက္ပါတယ္။ အစိုးရ၊ စစ္တပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသား အားလုံးနီးပါးဟာ ဒီျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စည္းလုံးမႈရွိပါတယ္။ ေခတ္သစ္သမိုင္းမွာ ဘယ္လိုကိစၥအေပၚမွာမွ ဒီလို စည္းလုံးမႈမရွိပါဘူး။ ဒါ႔ေၾကာင့္ တရားဝင္ေပၚလစီကို ေရႊ႕ပစ္ဖို႔ သာမာန္ထက္ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္” ဟု ICG က ေျပာသည္။ “ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈတစ္ခုခု ျပ႒ာန္းမယ္ဆို သတိတရားနဲ႔ ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ပိတ္ဆို႔မႈေတြက အခ်က္ျပမႈတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အလားတူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတဲ့ အျခားသူေတြကိုေတာ့ ဒီလို မစဥ္းစားဖို႔ တားဆီးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပိတ္ဆို႔မႈေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလာဖို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘာကို အတိအက်လုပ္တယ္ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ေနျခင္းက အေျခအေနကုိ ပိုဆိုးေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု ICG ကဆိုသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာအက်ပ္အတည္းမွာ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အဆင့္သစ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိလာ” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာသည္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္ (ARSA) က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာသစ္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးဒုကၡကပ္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ထားကာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တုံ႔ျပန္မႈကို ေဆြးေႏြးထားသည္။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ လူသားေဘးဒုကၡအျပင္ အက်ပ္အတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကို အသြင္ေျပာင္းလိုက္သည့္သလို ေဒသတြင္း လုံျခံဳေရးအခင္းအက်င္းအေပၚတြင္လည္း ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈႀကီးတစ္ခု ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ “အက်ပ္အတည္းက လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ကမၻာ့ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားအျမင္နဲ႔ ပုံေဖာ္ပါလိမ့္မယ္။ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ အားလုံးမွာ ႀကီးမားတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးေတြနဲ႔ပါ။ အေနာက္ကမၻာနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အဆက္ျပတ္ေနခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သူအလိုအပ္ဆုံးျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ တစ္ကမၻာလုံးရဲ႕ ေစတနာထားမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖဳန္းတီးလိုက္ပါတယ္” ဟုလည္း ICG က ေျပာၾကားထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏို္င္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အစိုးရ၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္ခံေနရသည္။ ထိုစဥ္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သို႔ ဒုကၡသည္မ်ား အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ ထြက္သြားမႈက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး မၾကာမီ ဝမ္းနည္းဖြယ္ အဆုံးမွတ္သို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာအားလုံးနီးပါး မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ျခင္းအား သတိ္ေပးျခင္းအျပင္ အက်ပ္အတည္းက ဝ႐ုန္းသုံးကားႏိုင္ၿပီး မေရရာေသာ အဆင့္သစ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ စဥ္းစားစရာတစ္ခုက ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရးျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ၊ ဂုဏ္ရွိစြာ ျပန္လာခြင့္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆုိရန္လိုသည္ဟု ၎အဖြဲ႕က ေျပာသည္။ “အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ အစိုးရေရာ၊ လုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြပါ ဒုကၡသည္ေတြ ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာဖို႔နဲ႔ ယုံၾကည္ေလာက္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို အဆုံးထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးဖို႔ ျပင္းျပတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ေတာ့ မရွိပါဘူး” ဟုလည္း ICG က ဆိုသည္။ ဆိုး၀ါးသည့္ ပကတိအေျခအေနမွာ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ မၾကာခင္ အိမ္ျပန္လာဦးမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ARSA အဖြဲ႕က နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလုပ္လာႏိုင္သလို ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ားကို ICG ကအၾကံျပဳရာတြင္ မည္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမဆို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ က်ေရာက္လာႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားက အေျခခံဥပေဒအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနသည့္ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တန္ဖိုးတစ္ခု ေပးဆပ္ရျခင္းမွာ မသင့္ေတာ္လွေပ။ ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ကင္းကြာေစမည့္ တိုက္တြန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္သင့္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးရန္၊ စစ္ေရးမဟုတ္သည့္ ထိေတြ႕မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနရန္ႏွင့္ ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္မ်ားေၾကာင့္ ဆက္စပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေစေရး ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္အျပင္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမခ်မွတ္ခင္ စစ္တပ္၊ အစိုးရတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညိႏိႈင္းရန္ ICG ကတိုက္တြန္းထားသည္။ source:frontiermyanmar

Tuesday, 12 December 2017 10:05

အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေခ်းေငြေပးရန္ အသင့္ျဖစ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အ ေသးစား၊ အလတ္စား ႐ိုးရာလုပ္ ငန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးရန္ အစိုးရတြင္ ေခ်းေငြ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။ လယ္ယာက႑အပါအဝင္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ အစုိးရက စီစဥ္ ထားသည္။ အဆုိပါ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ ယင္းသို႔ ေခ်းေငြစတင္ထုတ္ ေပးမည့္အခ်ိန္ကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက မေျပာၾကားေပ။ ေခ်းေငြမ်ားေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားမွ သြင္းကုန္အစားထိုးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ျပည္ပပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးမည္ဟု အစိုးရက မူဝါဒခ်မွတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနအရ က်န္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေခ်းေငြေပးမည္ ဟု၎ကဆုိသည္။ ယင္း အေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲေရး အေသးစား၊ အ လတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးအကူအညီေထာက္ပံ့ရန္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ေငြေၾကး အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားသည္ နည္းပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေဈး ကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အားနည္း ခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္ အေျခအေန ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အသင္း သားစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကား သည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဝတ္ေနၾက တဲ့ ပုဆိုးကိုေတာင္ ျပည္ပကေန တင္သြင္းေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပုဆိုးရက္လုပ္တဲ့ ဝမ္းတြင္းလိုေနရာမ်ိဳးေတြ၊ မိတၳီ လာလိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စီးပြားေရးတြက္ေျခ ကိုက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေဈးကြက္ကိုယွဥ္ၿပိဳင္ မႈက အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မွာ အားနည္းခ်က္က အလြန္မ်ားစြာရွိေနတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ ဝင္းက ဆုိသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ေဈးကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေနရျခင္းကို ေျပာင္းလဲ ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ ‘‘ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြလိုေန လဲဆုိတာကို အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ က အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။ ျပည္ပသြင္းကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ အစားထိုးထုတ္လုပ္ေရး သည္ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာအျပင္ စီးပြားျဖစ္ တြက္ေျခကိုက္လုပ္ႏုိင္ ရန္ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ Source: 7 days new

Monday, 11 December 2017 10:30

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီးကြင္းေၾကးတိုးျမႇင့္မႈ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေန၍ ႏွစ္ဆသာ ေကာက္ခံမည္

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ရွိ သစ္ သီးေရာင္းကြင္းမွ ကြင္းေၾကးကို သံုးဆမွ ငါးဆအထိ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရာမွ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ ေပၚခဲ့ရာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ကစ၍ ကြင္းေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ် ခဲ့သည္။ ၁၀၅ မိုင္တြင္ သစ္သီးအ ေရာင္းအဝယ္လုပ္သည့္ သစ္သီး အေရာင္းကြင္းပိုင္ရွင္ အေရွ႕ ေျမာက္တံခါးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ က ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က စၿပီး သစ္သီးကားအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကြင္းေၾကးမ်ားတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ သစ္သီးပြဲ႐ံုမ်ား ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ အစည္းအ ေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ကြင္းေၾကးကို ယခင္ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားထက္ ႏွစ္ဆသာတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။ ‘‘ပြဲ႐ံုေတြအားလံုးရဲ႕ အေျခ အေနအရ၊ သေဘာတူညီခ်က္အ ရ လုပ္ေပးလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ အ ရင္ႏွစ္က ေကာက္ခံတဲ့ေစ်းႏႈန္းရဲ႕ ႏွစ္ဆပဲေပါ့။ ကားအမ်ိဳးအစားအ လိုက္ အားလံုးကို အခ်ိဳးညီ ခ်ေပး လိုက္တာေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာ ၾကားသည္။ ကြင္းေၾကးမ်ားကို ယခင္က ၁၂ ဘီးတစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၁၀၀ (က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခန္႔) ေကာက္ခံ ခဲ့ရာမွ ယြမ္ ၃၀၀ (က်ပ္ေျခာက္ ေသာင္းခန္႔)၊ ဒိုင္နာကားတစ္စီး လွ်င္ ယခင္က ယြမ္ ၄၀ (က်ပ္ရွစ္ေထာင္ခန္႔)ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ယြမ္ ၁၅၀ (က်ပ္သံုးေသာင္းခန္႔)အထိ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္က တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္မူ ၁၂ ဘီးကားတစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၂၀၀ (က်ပ္ေလးေသာင္းခန္႔)၊ ေျခာက္ ဘီးကားတစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၁၅၀ (က်ပ္သံုးေသာင္းခန္႔)၊ ဒိုင္နာကားတစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၈၀ (က်ပ္တစ္ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ခန္႔)၊ ဟိုင္းလတ္တစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၄၀(က်ပ္ ရွစ္ေထာင္ခန္႔) စသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္းသာ ကြင္းေၾကး ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္တံခါးအမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီက ေတာင္သူမ်ားထံမွ တိုက္႐ိုက္မေကာက္ဘဲ ၎တို႔ ကြင္းတြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ သည့္ ပြဲ႐ံုမ်ားထံမွ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပြဲ႐ံုမ်ားက ေတာင္သူမ်ားထံမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ေကာက္ခံေနေၾကာင္း သစ္သီး စိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သစ္သီးစိုက္ ေတာင္သူမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားစုၿပီး ကြင္းေၾကး တိုးျမႇင့္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အစိုးရသို႔ တင္ျပရန္စီစဥ္ေနသည္ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္းမွ ဖရဲ၊ သခြားစိုက္ပ်ိဳးသူ ဦးသစၥာက ေျပာသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ကြင္းေၾကးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေသာ္လည္း အစိုးရ သို႔ တင္ျပမည့္ အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကြင္းေၾကးေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကိုမူ လက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ‘‘ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အရင္ႏႈန္းထား အတိုင္း ေကာက္တာ ပိုအဆင္ေျပ တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လို႔ မေလွ်ာ့တာ နဲ႔စာရင္ ဒီေလာက္ေလးေလွ်ာ့ေပး တာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕သေဘာအရဆို ရင္ လက္ခံႀကိဳဆိုတယ္ေပါ့။ ႏွစ္ ဖက္စလံုး အဆင္ေျပမယ့္ Win- Win ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ တင္စရာရွိတာေတာ့ ဆက္တင္သြားမယ္။ ဒါမွလည္း Official(တရားဝင္)ျဖစ္ သြားမွာေပါ့ေနာ္’’ဟု ဦးသစၥာက ေျပာသည္။ Source: 7 days new

Thursday, 07 December 2017 04:58

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ၊ UMFCCI ေဆြးေႏြး

အေမရိကန္ကုမၸဏီ ၁၆ ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုး ရ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တုိ႔ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ အေမရိကန္-အာဆီယံစီး ပြားေရးေကာင္စီက ဦးေဆာင္၍ လုပ္ငန္းရွင္ကုိုယ္စားလွယ္ ၃၂ ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ လာ ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု မည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားက ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လို ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုိ တုိးတက္လုပ္ကုိင္လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာၾကားသည္။ ‘‘အခုလာတဲ့ သူေတြက ဒီမွာ အကုန္ခ်ိတ္ၿပီးသားေတြပါ။ ျဖစ္ ေစခ်င္တာေတြ၊ လုပ္သင့္တာ ေတြ လာေမးတဲ့ သေဘာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ GE Global Growth Org-anization မွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္ စားလွယ္ခ်ဳပ္ မစၥတာအန္ဒ႐ူးလီ က ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရိွ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအေျခ အေနမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္ျပႆနာကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။ ‘‘တုိင္းျပည္မွာ အခက္အခဲ ရိွတဲ့ အခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးတုိးတက္ ေအာင္ ဝုိင္းၿပီးေတာ့ ကူညီေပးဖို႔ တုိင္းျပည္ကုိ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ဖုိ႔ ဘယ္လုိကူညီေပးရမလဲ လာတာပါ’’ဟု ၎ကဆက္ေျပာ သည္။ လက္ရိွလာေရာက္ေဆြးေႏြး ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း Coca-Cola (ျမန္မာ)အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ မစၥတာရီဟန္ခမ္းက ေျပာသည္။ ‘‘အခုေဆြးေႏြးပြဲက စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားလံုး က နားလည္ထားပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ လာေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ VISA, Microsoft, Master Card,Coca-Cola,Ford စသည္တုိ႔ ပါ ဝင္သည္။ Source: 7 days new

Wednesday, 06 December 2017 04:49

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း ဘိန္းထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာ ဆက္လက္ရပ္တည္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ဘိန္းအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ကာ ကမ႓ာေပၚတြင္ အာဖကန္နစၥတန္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာ႐ုံး (UNODC)က မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္သည့္ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းအမ်ားဆံုးထြက္ရွိသည့္ ေဒသျဖစ္သလို ေရႊႀတိဂံေဒသတစ္ခုလံုးထြက္ရွိမႈ၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ျမင့္မားေနသည့္အေျခအေန၌ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ဟု အဆုိပါ စစ္တမ္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္း ဘိန္းထြက္ရွိမွာ ၇၃၁ တန္မွ ၈၃၂ တန္အၾကား ရွိေနၿပီး အဆုိပါ ဘိန္းအမ်ားစုမွ ေစ်းကြက္ဝင္အရည္အေသြးရွိသည့္ ဟီးရိုးအင္း ၇၃ တန္မွ ၈၂ တန္ခန္႔အထိ ထြက္ရွိေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒသတြင္း ဟီးရိုးအင္းလိုအပ္ခ်က္မွာ လက္မခံႏိုင္စရာေကာင္းသည့္အေနအထားအထိ ျမင့္တက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိေနသည္ဟုလည္း အဆုိပါ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ "ေရႊႀတိဂံေဒသမွ ဘိန္းမ်ားထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ ဓာတုေဆးမ်ား ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ႏွစ္လမ္းသြားကုန္သြယ္မႈမွာ ေဒသ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္"ဟု ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ UNODC ၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဂ်ရယ္မီ ေဒါက္ဂလပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။ "ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြက အားရဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြကုိ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေပးထားရဖို႔အတြက္ျပႆ နာေတြ ရွိေနေသးတယ္ဆိုတာကုိလည္း ျမန္မာနဲ႔ လာအိုအစိုးရတုိ႔က နားလည္ထားၾကပါတယ္"ဟု ေဒါက္ဂလပ္ကေျပာသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွရရွိသည့္ ဝင္ေငြမွာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း ဘိန္းႏွင့္ ဟီးရိုးအင္းကုန္သြယ္မႈမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ source:frontier

Tuesday, 05 December 2017 07:23

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု တ႐ုတ္ေျပာၾကား

ရပ္နားထားသည့္ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းသည္ ”ႏွစ္ဖက္လံုးက သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း” ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Hua Sunying က ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီမံကိန္းမွာ “အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္” ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ယခုရက္သတၱပတ္အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိရန္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအစား သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သံုး ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားႏွင့္ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုမိုလိုလားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့မႈကိုု တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ Sunying က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္လက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို တက္ႂကြစြာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၃၀ ခန္႔ တန္ဖိုုးရွိသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အနီးရွိ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကို ျမန္မာအစိုးရက ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေအးရွားေဝါလ္က ငါးရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ တ႐ုတ္ CPI ကုမၸဏီက ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္လုပ္ကိုင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ စက္႐ံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၂၁,၆၀၀ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ျပည္သူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၎၏အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရန္ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ယာယီဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ “တ႐ုတ္ CPI ကုမၸဏီကို ဆက္ခံတဲ့ လက္ရွိ SPIC ကုမၸဏီ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ လ်ဴဇန္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္အထိ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း တစ္ခုတည္းအတြက္ကိုပဲ တ႐ုတ္ ရင္မင္ဘီ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳထားၿပီးၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေငြေတြကို ဘဏ္ေတြကေန ေခ်းယူ လုပ္ကိုင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းထားရတဲ့ ယေန႔တုိင္ အတိုးေငြေတြ ေပးေခ်ေနရဆဲလို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေငြေၾကးပမာဏဟာ အလြန္မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပႆနာကို ဂ႐ုစိုက္ေနရတာလို႔ ဆုိပါတယ္” ဟု ေဆာင္းပါးရွင္ စည္သူေအာင္ျမင့္၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။ source:frontier

Tuesday, 05 December 2017 03:44

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္ထား၍ ျမန္္မာဆန္ ဝယ္လိုအားက်ဆင္း

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြး ေႏြးပြဲအတြက္ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္တင္ ပို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း မူ ဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္မ်ားကေျပာ ၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္အပါအ ဝင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရ ထြက္ကုန္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ေရာင္းခ်ေနရျခင္း ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္ခ်ိန္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ေလ်ာ့က်ေလ့ရွိ ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဆန္ကုန္ သည္တစ္ဦးကေျပာသည္။ ‘‘တ႐ုတ္အဆြဲက ဒီရက္နည္း ေတာ့ ဆန္ၾကမ္းေစ်းကထပ္က် တယ္’’ ဟု ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ ေနသည့္ ကုန္သည္ဦးမ်ိဳးသူရ ေအးက ေျပာသည္။ ယခုရက္ပိုင္း ျပည္တြင္းမွ မူ ဆယ္သို႔ ေန႔စဥ္ ဆန္အိတ္ေရ တစ္ သိန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနေသာ္ လည္း တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္သံုးေသာင္း ခန္႔သာ ဝယ္ယူေနေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဆန္ကုန္သည္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။ မူဆယ္သို႔ ဆန္အဝင္မ်ားၿပီး တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ေစ်း ေလွ်ာ့ဝယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ တစ္ ပတ္အတြင္း ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ေလးယြမ္ (က်ပ္ ၈၀၀ ခန္႔) က်ဆင္း ၿပီး မူဆယ္တြင္ ဆန္ၾကမ္း အ မ်ိဳးအစား တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၃၃ ယြမ္ (က်ပ္ ၂၇,၀၀၀ ေက်ာ္) မွ ၁၂၉ ယြမ္ (က်ပ္ ၂၆,၅၀၀ ခန္႔) သို႔ က်ဆင္းလာသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းေလးခုတြင္ မူဆယ္နယ္ စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ပမာဏအမ်ားဆံုး ကုန္သြယ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ တတိယပတ္အ တြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွဆန္ႏွင့္သၾကား ကုန္သည္တစ္ဦး ကေျပာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္ တိုဘာ ၁၈ ရက္က စတင္က်င္းပ သည့္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အမ်ိဳးသားညီလာ ခံအတြက္ လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္ ထားသျဖင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရး ရပ္လုနီးပါးျဖစ္ ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၇ ရက္တြင္ အဆံုးသတ္ သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ျခင္း (တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ေန႔) ပိတ္ရက္ေနာက္ပိုင္း မူဆယ္ နယ္စပ္၌ ဖမ္းဆီးေနသည့္ သ ၾကားမွလြဲ၍ ဆန္အပါအဝင္အ ျခားလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ပံုမွန္ တင္ပို႔ေနေၾကာင္း ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ Source: 7 days new

Monday, 04 December 2017 10:35

ကန္ပိုက္တည္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဝင္ေပါက္ဂိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကန္ပိုက္တည္ နယ္စပ္ဂိတ္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္ဂိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေမာ္ဦးက ဒုတိယသမၼတထံ တင္ျပခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၎က တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကန္ပိုက္တည္ နယ္စပ္ဂိတ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ ဟိုက္က်ိထန္ဂိတ္ႏွင့္ နယ္စပ္ ဆက္သြယ္ေရးဂိတ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိန္ခ်ံဳးခရိုင္ အစိုးရသည္ ဟိုက္က်ိထန္ဂိတ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဂိတ္အျဖစ္ႏွင့္ ေလဆိပ္ကိုလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အျဖစ္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ထိန္ခ်ံဳးမွ ဟိုက္က်ိထန္ဂိတ္သို႔ အဆင့္ျမင့္လမ္းမ ေဖာက္လုပ္ေနသည္ဟု ဦးေမာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ထိန္ခ်ံဳးခရိုင္သို႔ ႏွစ္စဥ္ခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၀ သန္း လာေရာက္လည္ပတ္ေနရာ ထိုအထဲမွ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ဧည့္သည္ ၂ သန္း လာေရာက္လည္ပတ္လွ်င္ပင္ ျပည္နယ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကန္ပိုက္တည္ နယ္စပ္ဂိတ္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္ဂိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ Border Pass (နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္) အဆင့္သာမကျပည္ဝင္ခြင့္ (ဗီဇာ) မ်ား ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ Border Pass လက္မွတ္သာ ထုတ္ေပးကာ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕အထိသာ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳထားျခင္းအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ဦးေမာ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္ ၂ ဒသမ ၈ သန္းလာေရာက္ခဲ့သည့္အနက္ ၁ ဒသမ ၄၂ သန္းမွာ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားမွ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ source:frontier

Monday, 04 December 2017 10:34

ရန္ကုန္သို႔ ဆန္အ၀င္မ်ား၍ ဆန္ၾကမ္းေစ်းက်

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို စပါး တင္ပို႔မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဆန္ကုန္ သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာေနေသာ္လည္း ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ေစ်း ကြက္သို႔ ေဒသစုံမွ ဆန္အ၀င္မ်ား ၍ ဆန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာ ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္ စည္ဒုိင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း ဦးကေျပာသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ စပါးတင္ပို႔ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္ကုန္ သည္အခ်ဳိ႕၏ လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေျပာဆုိမႈ၊ မီဒီ ယာအခ်ဳိ႕တြင္ သတင္းေဖာ္ျပေန မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း နယ္ေဒသစုံမွ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္သို႔ ဆန္အ၀င္ ေန႔စဥ္ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ျပည္ပ တင္ပို႔ေနသည့္ ဆန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ ဒုိင္သို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ ေရ ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္းၾကား ၀င္ေရာက္ေနၿပီး ျပည္ပ တင္ပို႔သူအခ်ဳိ႕သာ အ၀ယ္ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ၂၅ မွတ္အမ်ဳိးအစား ဆန္ၾကမ္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၁,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၉,၀၀၀ ခန္႔ က်ဆင္းလာသည္ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။ ‘‘မူဆယ္ကိုသြားတာ နည္းေတာ့ ဒီက၀ယ္လုိအားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ဆန္အ၀င္ကမ်ားေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းကက်လာတာပါ’’ဟု ၎က ရွင္ျပသည္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မူဆယ္ေစ်းကြက္သုိ႔ ျပည္တြင္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ေရတစ္သိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေနၿပီး တ႐ုတ္ကုန္ သည္မ်ား၏ ၀ယ္လိုအားထက္ မ်ားစြာပိုမ်ားေနသည္ဟု ဆန္ကုန္ သည္အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။ တ႐ုတ္ ကုန္သည္မ်ားက ယခုရက္ပိုင္းတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ေရသုံးေသာင္းခန္႔ ၀ယ္ယူၿပီးဆန္ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း ငါးယြမ္ခန္႔(၁,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္) ေစ်း ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။ ရန္ကုန္သို႔ ဆန္စပါးစုိက္ပ်ဳိး သည့္ နယ္ေဒသအစုံမွ ဆန္အ၀င္ မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ သည့္ ဆန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစားသုံး သူမ်ားသည္ ေပၚဆန္းကဲ့သို႔ ဆန္ ေခ်ာအမ်ဳိးအစား ဆန္အခ်ဳိ႕ေစ်း ႏႈန္းျမင့္တက္ေနသည္။ ရန္ကုန္ လက္ကားဆန္ေစ်း ကြက္တြင္ ဖ်ာပုံေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ အျမင့္ဆုံးက်ပ္ ၄၂,၀၀၀ ၊ ေရႊဘုိေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္အျမင့္ဆုံးက်ပ္ ၅၈,၀၀၀ ေစ်းရွိသည္။ ‘‘ဆန္ကဒီႏွစ္ ျပည္ပပို႔တာ အေတာ္အေျခအေန ေကာင္းေန တယ္။ က်န္တဲ့လေတြမွာလည္း ဆက္ပို႔ေနရဦးမယ္’’ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာ သည္။ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ခုနစ္လအတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ သန္းခန္႔ရွိေနၿပီးလာမည့္လမ်ား တြင္လည္း တစ္လလွ်င္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းခန္႔တင္ပို႔ႏုိင္မည္ဟု ၎ ကေျပာသည္။ Source: 7 days new