Local Industry

ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေဖာ္ျပေတာ့မည့္ ကုန္ပစၥည္းအၫႊန္းမ်ား

ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေဖာ္ျပေတာ့မည့္ ကုန္ပစၥည္းအၫႊန္းမ်ား google

          လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရႈရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 

          စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္မ်ား စသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသုံးစြဲမႈ မ်ားျပားေသာျပည္တြင္း၊ ျပည္ပထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာႏွင့္တြဲလ်က္ ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပရန္စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဗဟိုေကာ္မတီက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

          ေၾကညာခ်က္အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စားသုံးသူေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ ကုန္စည္မ်ားတြင္ သုံးစြဲမႈအၫႊန္း၊ ထားသိုသိမ္းဆည္းပုံအၫႊန္း၊ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ဆိုေသာအခ်က္ေလးခ်က္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာတြဲလ်က္ ေဖာ္ျပရမည္ဟု သတ္မွတ္လိုက္သည္။ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးတြင္ အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္)မွ စ၍ ေျခာက္လျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ အဆိုပါအမိန္႔ေၾကညာခ်က္သည္ စတင္ အာဏာသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

 

          စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒအား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္ ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ ဥပေဒပါလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ အဆိုပါေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံျဖင့္ေဖာ္ျပေသာ ကုန္စည္မ်ားရွိသလို အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ ကုန္စည္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနသည္။ထို႔ျပင္ ျပည္ပမွ ကုန္စည္အခ်ိဳ႕သည္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိသလို အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကုန္စည္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနသည္။ စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္စည္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို တိက်စြာသိရွိျခင္းမရွိဘဲ သုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။ ကုန္စည္ပါသုံးစြဲမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံမရွိျခင္းႏွင့္ ျမန္မာဘာသာမဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ားနားလည္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရ၏ အမိန္႔ျဖင့္ေျဖရွင္းလာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကသည္။

 

          ''ေရရွည္မွာ စားသုံးသူေတြအက်ိဳးရွိဖို႔ေရာ၊ ဥပေဒအရပါ ဒီအမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အဝရဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အႏၲရာယ္ရွိတာတစ္ခုက အျပင္မွာေတာ့ ေသခ်ာလုပ္ထားၿပီး အထဲပစၥည္းက မေကာင္းဘဲနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ အတုျဖစ္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီလိုေတြနဲ႔ စားသုံးသူကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားတာေတြ ရွိမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္ေနတုန္းပဲ'' ဟု ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားသမဂၢမွအတြင္းေရးမႉး ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ စားသုံးသူ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ ဦးစားေပး ကုန္စည္အုပ္စု ကိုးခုကို တစ္ဆက္တည္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အစားအေသာက္၊ အိမ္သုံးပစၥည္း၊ ကေလး အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးသုံးပစၥည္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ျဖည့္စြက္စာ၊ ဓာတုပစၥည္း၊ အလွကုန္ပစၥည္း၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကုန္စည္ ကိုးအုပ္စုေအာက္တြင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအလိုက္ ထပ္မံပါဝင္သည္။

 

          သုံးစြဲပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္႐ိုက္ႏွိပ္ထားျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္ပါ အခ်က္ ေလးခ်က္အတိုင္း ျပန္လည္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးသူ အခ်ိဳ႕အတြက္မူ အခက္ေတြ႕လ်က္ရွိသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။''အမ်ိဳးအစားေပၚမွာလိုက္ၿပီး တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူညီတာေတြရွိေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ကိုက္ညီေအာင္လိုက္ေရးဖို႔မွာ အခက္အခဲနည္းနည္းရွိတယ္။ မကိုက္ညီျပန္ရင္လည္း အေရးယူခံရႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သီးျခားၫႊန္ၾကားခ်က္လိုမ်ိဳးေတြထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ညႇိႏႈိင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဒါက ကမာၻနဲ႔ခ်ီၿပီး က်င့္သုံးေနတဲ့ကိစၥလည္း ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာမွာေတာ့ အခုမွ စက်င့္သုံးဖို႔ လုပ္တာဆိုေတာ့ အခက္အခဲေတြရွိမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ေဘးကင္းတဲ့အစားအေသာက္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥျဖစ္ေတာ့ အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔လိုပါတယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ဒုဥကၠဌ ဦးစိန္ေသာင္းဦးက ေျပာသည္။

 

          ကုန္စည္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပရမည့္ သုံးစြဲမႈအၫႊန္း၊ ထားသိုသိမ္းဆည္းပုံအၫႊန္း၊ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး စေသာအခ်က္ေလးခ်က္ကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုႏွင့္ မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ရွိသည္။''ကြၽန္ေတာ္အျမင္ေျပာရရင္ ဒီအခ်က္ေလးခ်က္က ေယဘုယ်ဆန္ေနတယ္။ အားလုံးအႀကဳံးဝင္ေအာင္ ထုတ္ထားသလိုျဖစ္ေတာ့ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ပစၥည္းက သေဘာခ်င္းမွ မတူတာ၊ စားသုံးသူကို ကာကြယ္ဖို႔က အဓိကေလ။ ကုန္ပစၥည္းအလိုက္ ဒီထက္ပိုၿပီး အေသးစိတ္က်တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါေစခ်င္တယ္''ဟု ဧရာဝတီေျမပဲဆီ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသူ ဦးခင္စိုးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

 

          ''ေဖာ္ျပခ်က္ေတြက မွန္ကုန္မႈ ရွိမရွိဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက စိစစ္သြားမယ္။ အဂၤလိပ္စာကို ျမန္မာလိုေျပာင္းရင္လည္း မွန္မမွန္ စတာေတြက သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ယူရမယ္''ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆိုသည္။အဆိုပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒမထြက္ေပၚလာေသးေသာအခ်ိန္တြင္ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒအရတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ထို႔ျပင္ ယခုေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ စားသုံးသူ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအျပင္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ပါ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ေနသည္။

 

          ''ေစ်းကြက္ထဲမွာ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းက ျဖတ္သန္းလာတဲ့ သတ္မွတ္ကုန္ပစၥည္းေတြက ျမန္မာဘာသာနဲ႔ေဖာ္ျပထားရမယ္၊ တကယ္လို႔ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ မေဖာ္ျပထားဘူးဆိုရင္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းကို မျဖတ္သန္းလာတဲ့အတြက္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းသေဘာ ျဖစ္သြားမယ္။ ဒါက တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေကာက္ခြန္မဟုတ္တဲ့ အတားအဆီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။''တရားမဝင္တင္သြင္းတာမ်ားေတာ့ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ပတ္သက္တာကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ၿပီး စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းကိစၥေတြလည္း ထိန္းသိမ္းၿပီးသားျဖစ္သြားမယ္''ဟု ျမန္မာစားသုံးသူမ်ား သမဂၢမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္အားႀကီး႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Forever Group ပိုင္ 4TV က မူလက 4TV HD Package ဟူသည့္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္မၾကာေသးမီက Forever Group ႏွင့္ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ CANAL+ တို႔ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ေထာင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ယခင္ျပေနက် ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားအစား အျခား႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကို အစားထိုးျပသခဲ့သည္။

 

အဆိုပါ႐ုပ္သံလိုင္း ဝယ္ယူထားသူမ်ားကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ အျခား ႐ုပ္သံလိုင္းအသစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္သံလိုင္းဝယ္ယူထားသူမ်ားမွ မေက်နပ္၍ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။အစိုးရ၏ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကလည္း မၾကာမီထိုကိစၥကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဌာနက Forever Group ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ႐ုပ္သံကုမၸဏီဘက္မွ အစီအစဥ္သစ္မ်ားကို မၾကည့္လိုေသာ စားသုံးသူမ်ားကို ႐ုပ္သံဖမ္းယူစက္တန္ဖိုးေငြႏွင့္ က်န္ရွိေသာၾကည့္ရႈခေငြမ်ား ျပန္အမ္းေပးမည္ဆိုေသာ အေျဖထြက္ခဲ့သည္။

 

          ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ျဖစ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း စားသုံးသူအခြင့္အေရးသည္ ပိုမိုႏိုးၾကားလာခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအတြင္း စားသုံးသူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာအားနည္းမႈအျပင္ အစိုးရပိုင္းမွေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။အဓိကအခက္အခဲတစ္ခုသည္ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ၂ဝ၁၄ အရ စားသုံးသူက တိုင္ၾကားမွသာလွ်င္ တရားစြဲ အေရးယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာဌာနအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရွိေပ။ အတည္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒသစ္၏ မူၾကမ္းတြင္မူ စားသုံးသူေရးရာ ျပႆနာမ်ားကို စားသုံးသူဘက္မွ မတိုင္ေသာ္ျငားလည္း စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနက တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒအသစ္မွာ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနဆဲအဆင့္သာ ရွိေသးသည္။

 

          ကုလသမဂၢက စားသုံးသူအခြင့္အေရးအတြက္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ကုန္စည္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိျခင္း၊ မွန္ကန္ျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိျခင္း၊ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရရွိျခင္း၊ နစ္နာခ်က္မ်ားကို တင္ျပခြင့္ႏွင့္ ေျဖရွင္းခြင့္ရရွိျခင္း၊ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားကို ကုစားမႈရရွိေစျခင္း၊ ကုန္စည္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အသိပညာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိေလ့လာခြင့္ရွိျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

 

Source : myanmar time

Read times
Rate this item
(1 Vote)