Local Industry

Supply Chain Management တွင် အရေးကြီးသော Procurement အစိတ်အပိုင်းကဏ္ဍ

Supply Chain Management တွင် အရေးကြီးသော Procurement အစိတ်အပိုင်းကဏ္ဍ google

Supply Chain Management တြင္ Procurement က႑သည္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ပါဝင္ေနပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း (or) ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္လည္း Procurement ဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္း (or) ကုမၸဏီ၏ Profit မ်ားျခင္း/နည္းျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနပါသည္။

 

Purchasing က႑တြင္ -
(၁) ဝယ္ယူေရးအမွာစာ လက္ခံရရွိျခင္း
(၂) ဝယ္ယူျခင္း
(၃) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း
(၄) ကုန္ပစၥည္းလက္ခံလႊာ ျပဳလုပ္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
(၅) ေငြေပးေခ်ျခင္း အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သည္။

 

ဥပမာဆိုရလွ်င္ Purchaser တစ္ေယာက္သည္ မိမိအထက္လူႀကီးထံမွျဖစ္ေစ၊ အျခားဌာန တစ္ခုခုမွျဖစ္ေစ ဝယ္ယူေရးအမွာစာ (Purchase Request) ရရွိလာပါက အမွာစာပါအတိုင္း မိမိဝယ္ေနက်ဆိုင္/Supplier ထံသို႔ တင္ပို႔ကာဝယ္ယူလိုက္ရန္သာျဖစ္သည္။ ပစၥည္းအသစ္ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ပါက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က Recommendation ေပးေသာ ဆိုင္/Supplier ထံမွဝယ္ယူလိုက္ရန္သာျဖစ္သည္။

 

Procurement က႑တြင္မူ Purchasing က႑အျပင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္လာပါသည္။

 

(၁) မိမိ Compyanအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
(၂) လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကိုဝယ္ယူခြင့္ တင္ျပျခင္း
(၃) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း
(၄) ဝယ္ယူရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ Supplier ကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း
(၅) သ​​ေဘာတူညႇိႏႈိင္းျခင္း
(၆) စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ဝယ္ယူျခင္း
(၇) Logistic အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း
(၈) ကုန္ပို႔လႊာမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳသိမ္းဆည္းျခင္း
(၉) ေငြေပးေခ်မႈ​ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
(၁၀) ပစၥည္းလက္က်န္စစ္ေဆးျခင္း အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သည္။

 

ထိုအထဲတြင္ No(3)အခ်က္ျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းကိစၥသည္ Procurement ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ မိမိ Company မွ ဝယ္ယူလိုသည့္ Product & Service မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ ဥပမာ Product & Service မ်ား သည္ Company မွ အသုံးျပဳေနက် Product & Service မ်ား (သို႔) အသစ္စတင္ အသုံးျပဳမည့္ Product & Service ဟု အရင္စစ္ေဆးရပါမည္။
ဝယ္ယူလိုသည့္ ပစၥည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိပ္ သိရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ဥပမာ ပစၥည္း၏ အရည္အေသြး၊ ဒီဇိုင္းသြင္ျပင္၊ ေစ်းႏႈန္း၊ အေရအတြက္၊ အေရးေပၚလိုအပ္ျခင္း ရွိ/မရွိ စသည္တို႔ကို အရင္ဆုံးေသခ်ာစြာ သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္သည္။

 

No(4) အခ်က္ျဖစ္သည့္ မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ Supplierမ်ား ရွာေဖြရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕အစည္း (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား​ေသာ Spare-Part မ်ား၊ ျဖန္ျဖဴးေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီရရွိေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ပစၥည္းေပးသြင္းမည့္သူ (Supplier) ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ အဓိကလိုအပ္လွပါသည္။


ယင္းသို႔ ရွာေဖြရာတြင္ Yangon Directory၊ Internet (Google & Social Media)၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားထံမွ၊ ယခင္ဝယ္ယူေနက် Supplier မ်ားထံမွ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း Supplier မ်ားကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္စုံစမ္းျခင္းစသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

 

ပစၥည္းေပးသြင္းသူေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ပစၥည္းေဈးႏႈန္းတစ္မ်ိဳးတည္း ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳပဲ ပစၥည္းေပးသြင္းမည့္သူ၏ –


ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း
ပစၥည္းအရည္အေသြး
သတ္မွတ္ကာလအတြင္းေပးသြင္းႏိုင္သည့္ပမာဏ
အာမခံခ်က္ႏွင့္ နစ္နာေၾကး
အသုံးျပဳစက္ကိရိယာႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအား စသည္တို႔အေပၚတြင္လည္း အေျခခံကာေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။
ထိုသို႔ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ပစၥည္းအရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ထုတ္လုပ္ရာအလုပ္႐ုံ၊ စက္႐ုံမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ခ်က္အရ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါသည္။
ယခင္ဝယ္ယူေနက် Supplier ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္လည္း ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးတူညီသည့္ Supplier အသစ္မ်ားပါ အရန္သင့္ ရွာေဖြထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္လွေပသည္။

 

No(10) အခ်က္အတြက္လည္း Store ဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းကာ Stock လက္က်န္စစ္ေဆးျခင္းကို အပတ္စဥ္ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ Sales Team ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း အနာဂတ္အလားအလာခန္႔မွန္းကာ ဝယ္ယူေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

 

>>> Transportation Services သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၇၉၀ ကိုရွာရန္ႏိွပ္ပါ <<<

 

Unicode ဖြင့် ဖက်ရှု့လိုပါက

>>>>>>>>>>>>>>

 

Supply Chain Management တွင် အရေးကြီးသော Procurement အစိတ်အပိုင်းကဏ္ဍ

 

Supply Chain Management တွင် Procurement ကဏ္ဍသည် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်နေပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း (or) ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်လည်း Procurement ဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်း (or) ကုမ္ပဏီ၏ Profit များခြင်း/နည်းခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါသည်။

 

Purchasing ကဏ္ဍတွင် -


(၁) ဝယ်ယူရေးအမှာစာ လက်ခံရရှိခြင်း
(၂) ဝယ်ယူခြင်း
(၃) သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း
(၄) ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံလွှာ ပြုလုပ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(၅) ငွေပေးချေခြင်း အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည်။

 

ဥပမာဆိုရလျှင် Purchaser တစ်ယောက်သည် မိမိအထက်လူကြီးထံမှဖြစ်စေ၊ အခြားဌာန တစ်ခုခုမှဖြစ်စေ ဝယ်ယူရေးအမှာစာ (Purchase Request) ရရှိလာပါက အမှာစာပါအတိုင်း မိမိဝယ်နေကျဆိုင်/Supplier ထံသို့ တင်ပို့ကာဝယ်ယူလိုက်ရန်သာဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းအသစ်ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်က Recommendation ပေးသော ဆိုင်/Supplier ထံမှဝယ်ယူလိုက်ရန်သာဖြစ်သည်။

 

Procurement ကဏ္ဍတွင်မူ Purchasing ကဏ္ဍအပြင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်လာပါသည်။

 

(၁) မိမိ Compyanအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေခြင်း
(၂) လိုအပ်သည့် အရာများကိုဝယ်ယူခွင့် တင်ပြခြင်း
(၃) သတင်းအချက်အလက်နှင့် အရင်းအမြစ်များ ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း
(၄) ဝယ်ယူရန်အတွက် သင့်လျော်သော Supplier ကို စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း
(၅) သဘောတူညှိနှိုင်းခြင်း
(၆) စာချုပ်ချုပ်ဆို ဝယ်ယူခြင်း
(၇) Logistic အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း
(၈) ကုန်ပို့လွှာများအား မှတ်တမ်းပြုသိမ်းဆည်းခြင်း
(၉) ငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်ခြင်း
(၁၀) ပစ္စည်းလက်ကျန်စစ်ဆေးခြင်း အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည်။

 

ထိုအထဲတွင် No(3)အချက်ဖြစ်သည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် အရင်းအမြစ်များ စုဆောင်းခြင်းကိစ္စသည် Procurement ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ မိမိ Company မှ ဝယ်ယူလိုသည့် Product & Service များကို သေချာစွာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ဥပမာ Product & Service များ သည် Company မှ အသုံးပြုနေကျ Product & Service များ (သို့) အသစ်စတင် အသုံးပြုမည့် Product & Service ဟု အရင်စစ်ဆေးရပါမည်။
ဝယ်ယူလိုသည့် ပစ္စည်း၏ လိုအပ်ချက်များကို အသေးစိပ် သိရှိရန်လည်း လိုအပ်သည်။ ဥပမာ ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းသွင်ပြင်၊ ဈေးနှုန်း၊ အရေအတွက်၊ အရေးပေါ်လိုအပ်ခြင်း ရှိ/မရှိ စသည်တို့ကို အရင်ဆုံးသေချာစွာ သိရှိအောင် လုပ်ဆောင်သည့်သည်။

 

No(4) အချက်ဖြစ်သည့် မိမိလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်မည့် Supplierများ ရှာဖွေရန်မှာလည်း အရေးကြီးသည့် အချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းများနှင့် အခြားသော Spare-Part များ၊ ဖြန်ဖြူးရောင်းချမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ချောပစ္စည်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီရရှိရေးအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့်အသင့်လျော်ဆုံး ပစ္စည်းပေးသွင်းမည့်သူ (Supplier) ကို ရွေးချယ်ရှာဖွေနိုင်ဖို့ အဓိကလိုအပ်လှပါသည်။

 

ယင်းသို့ ရှာဖွေရာတွင် Yangon Directory၊ Internet (Google & Social Media)၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများထံမှ၊ ယခင်ဝယ်ယူနေကျ Supplier များထံမှ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း Supplier များကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်စုံစမ်းခြင်းစသည်များကို ပြုလုပ်၍ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

 

ပစ္စည်းပေးသွင်းသူရွေးချယ်ရာတွင် ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတစ်မျိုးတည်း ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်းမပြုပဲ ပစ္စည်းပေးသွင်းမည့်သူ၏ –

 

နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း
ပစ္စည်းအရည်အသွေး
သတ်မှတ်ကာလအတွင်းပေးသွင်းနိုင်သည့်ပမာဏ
အာမခံချက်နှင့် နစ်နာကြေး
အသုံးပြုစက်ကိရိယာနှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအား စသည်တို့အပေါ်တွင်လည်း အခြေခံကာရွေးချယ်သင့်ပါသည်။
ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် လူတွေ့မေးမြန်းခြင်း၊ ပစ္စည်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ထုတ်လုပ်ရာအလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းများကိုလည်း လိုအပ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ အကြံပြုလိုပါသည်။
ယခင်ဝယ်ယူနေကျ Supplier ရှိသည့် ပစ္စည်းများအတွက်လည်း ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးတူညီသည့် Supplier အသစ်များပါ အရန်သင့် ရှာဖွေထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ မခန့်မှန်းနိုင်သော ကိစ္စရပ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်လှပေသည်။

 

No(10) အချက်အတွက်လည်း Store ဌာနနှင့်ပူးပေါင်းကာ Stock လက်ကျန်စစ်ဆေးခြင်းကို အပတ်စဉ်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သင့်ပေသည်။ ထို့အပြင် Sales Team နှင့် ပူးပေါင်း၍လည်း အနာဂတ်အလားအလာခန့်မှန်းကာ ဝယ်ယူရေးကိစ္စရပ်များအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

 

>>> Logistics Services ေထာက္ပံ့သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စီမံေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀၅ခုကိုရွာရန္ႏိွပ္ပါ <<<

 

Credit; Original uploader

 

Myanmar Logistics Guide

 

 

 

Read times
Rate this item
(0 votes)