Port News

Tuesday, 19 March 2019 08:00

သေဘၤာအႀကီးႏွင့္အေသးမ်ားကိုေရာေႏွာအသုံးျပဳျခင္း (Fleet Mix)

သေဘၤာလုပ္ငန္းတိုးတက္မွုသည္ အျမဲေျပာင္းလဲေနေသာ စီးပြားေရးေလာကတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံနိင္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လုပ္ငန္း တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီအရြယ္အစား ႀကီးမားလာျခင္းႏွင့္အတူ သေဘၤာ ႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳသည့္အတြက္ ပို႔ေဆာင္သည့္ ကုန္ပစၥည္း တစ္ယူနစ္တြင္ ကုန္က် စရိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းစသည့္ အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိခံစားေစနိုင္သည္။

Tuesday, 19 March 2019 07:25

သေဘၤာတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား Shipping documents

ျပည့္စုံ၍တိက်ေသာ သေဘၤာတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းကို အခ်ိန္မီေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူ (ေရာင္းခ်သူ)သည္ ကုန္ပစၥည္းကို စက္႐ုံမွ ယူေဆာင္၍ သေဘၤာေပၚသို႔တင္ပို႔ရန္ႏွင့္ ဝယ္ယူသူထံမွ ေငြေၾကးကို လက္ခံရယူနိုင္ရန္တိုအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုအပ္သည္။

Tuesday, 19 March 2019 05:11

သေဘၤာလုပ္ငန္း မဟာမိတ္မ်ား Ocean Carrier Alliances

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ သေဘၤာလုပ္ငန္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား ကို ယခင္ေလးဖြဲ႕မွ သုံးဖြဲ႕အျဖစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါသည္။ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ကုန္ေသတၱာပို႔ေဆာင္နိုင္သည့္ ပမာဏ စြမ္းရည္(global container capacity)၏ ၇၇.၂% ရွိၿပီး အာရွ၊ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတို႔ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ အေရွ႕-အေနာက္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း (East-West trades)တြင္ ကုန္ေသတၱာပို႔ေဆာင္နိုင္သည့္ ပမာဏ စြမ္းရည္မွာ ၉၆% ရွိသည္။

Wednesday, 13 March 2019 11:18

ယေန႔ေခတ္ ေရပန္းစားလာတဲ႔ Logistics ဆိုတာဘာလဲ?

? Logistics ဆိုတာ အေသးစား ကုန္ပစၥည္းကေန အႀကီးစားစက္ပစၥည္းမ်ားအထိ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သိုေလွာင္လႊဲေျပာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ logistics ဆိုတာ စစ္မက္အင္အားအပါအဝင္ စစ္လက္နက္ေတြ၊ ေထာက္ပံ႔ေရးပစၥည္းေတြ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ႔ေနရာမွာ အစျပဳသံုးႏႈန္းခဲ႔တဲ႔ စစ္ဘက္ဆို္င္ရာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ? စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာရွဳေထာင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ logistics ဆိုတာ စတင္ထုတ္လုပ္တဲ႔ေနရာကေန သံုးစြဲသူလက္ထဲေရာက္တဲ႔အထိ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္တဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ♧♧♧♧♧ ? Logistics လို႔ဆုိလုိက္တာနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ အဆင့္ဆင့္ကိုင္တြယ္ သတင္းေပးျခင္း အစရွိတာေတြ အကုန္ပါဝင္ပါတယ္။ ♧♧♧♧♧ ? Logistics အမ်ိဳးအစားေတြကို အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းၾကည္႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ - ✅ Third Party Logistics (3PL)ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ဝယ္ယူသူၾကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ✅ Fourth Party Logistics (4PL)Logistics လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လ်င္ျမန္စနစ္က်ေစရန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း ✅ Inbound Logisticsထုတ္လုပ္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား လက္ခံသိုေလွာင္ၿပီး ထုုတ္လုပ္မည့္ေနရာသို႔ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း ✅ Outbound Logisticsထုတ္လုပ္ၿပီးကုန္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲသူတုိ႔ထံ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း ✅ Reverse Logisticsျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း ✅ Green Logisticsသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ အဆင့္ဆင့္စနစ္တက် သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ✅ Construction Logisticsေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ✅ Digital Logisticsသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ✅ Military Logisticsစစ္မက္အင္အားႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားရွိပါတယ္။ ♧♧♧♧♧ ? Logistics ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေဝမွ်ေပးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ Source: Nomi Mngomezulu

Monday, 11 March 2019 08:46

“ကစၦပနဒီ-၃” အျမန္ေရယာဥ္ကို တင္ေဆာင္လာသည့္ ေရယာဥ္တင္ သေဘၤာႀကီး "M.V ISUZU (Voy.No.034)" ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိ

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံအစိုးရ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ The Economic and Social Development Programme FY 2016 အစီအစဥ္အရ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ရခိုင္ဌာနခြဲတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားက ေပးအပ္ လႉဒါန္းသည့္ ကမ္းရိုးတန္းသြား “ကစၦပနဒီ-၃” အျမန္ေရယာဥ္အသစ္ကို ေရယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး "M.V ISUZU (VOY.NO.034)" ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံ Yokohama ဆိပ္ကမ္းမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၈)ရက္ေန႕တြင္ ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ အဆိုပါ ေရယာဥ္တင္ သေဘၤာႀကီးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို႔ မတ္လ (၈)ရက္ေန႕ နံနက္ (၁၁၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

Thursday, 07 March 2019 04:11

ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၂) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း

ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၂) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း

Thursday, 07 March 2019 04:01

ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း ကုန္းတြင္းကုန္ေသတၱာစခန္း

ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း ကုန္းတြင္းကုန္ေသတၱာစခန္း

Tuesday, 05 March 2019 07:07

ျပည္ပ သေဘၤာ အဝင္အထြက္ အခ်ိန္ဇယား

မက္လ 5.3. 2019 ( Upaded mobile View) ျပည္ပ သေဘၤာ အဝင္အထြက္ အခ်ိန္ဇယား

Tuesday, 05 March 2019 07:00

ျပည္ပ သေဘၤာ အဝင္အထြက္ အခ်ိန္ဇယား

မက္လ 5 . 3. 2019 ( Upaded Laptop View) ျပည္ပ သေဘၤာ အဝင္အထြက္ အခ်ိန္ဇယား