Port News

Thursday, 31 January 2019 04:02

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း သေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္ေနပါက ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း သေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေန၍ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနၿပီး သြင္းကုန္မ်ား ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ေစေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Monday, 28 January 2019 06:45

Logistics Performance Index(LPI)

Logistics ဆိုသည္မွာ စကားရပ္အားေထာက္ပ့ံေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည္ဟု ပံုမွန္အားျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ျကသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္Logistics ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဘက္စံုပို႕ေဆာင္ေရး ဥပေဒမ်ား၏ ပုဒ္မ ၂ (စ်) တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းဖြင့္ဆိုထားသည္။

Saturday, 26 January 2019 07:47

ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား Ocean Container Carriers

ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာသို႔ ကုန္ ေသတၱာမ်ားပို႔ေဆာင္မွုတြင္ အထင္ရွားဆုံးဆက္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကုန္ ေသတၱာမ်ားကို အနည္းဆုံးပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးတစ္ေခါက္ ပို႔ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ႀကီးမားေသာ ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာမ်ားသည္ အဓိကကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပစိဖိတ္သမုဒၶရာျဖတ္သန္းသည့္ခရီးစဥ္ (trans-Pacific) ၊ အာရွ-ဥေရာပခရီးစဥ္ (Asia-Europe) ၊ အတၱလန္တစ္သမုဒၶရာ ျဖတ္သန္းသည့္ခရီးစဥ္ (trans-Atlantic) တို႔တြင္ေျပးဆြဲၾကသည္။

Monday, 21 January 2019 08:37

ဘက္စုံပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္

ကုန္ေသတၱာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳလာျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေဆာင္သည့္စနစ္ (door-to-door) ႏွင့္ ဘက္စုံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (multimodal transport) စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဘက္စုံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တြင္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ယူနစ္ကို (ဥပမာ-ကုန္ေသတၱာ) တစ္ခုမကေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္စုံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တြင္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Monday, 21 January 2019 07:58

ေရေၾကာင္းက႑ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမႈ Maritime Logistics

ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္တြင္ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္တာမွာ ပင္လယ္သမုဒၶရာမ်ားကို ျဖတ္သန္း၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အလွမ္းကြာေဝးေသာ ကုန္တင္ပို႔သူႏွင့္ ကုန္လက္ခံသူႏွစ္ဦးအၾကားတြင္ ဆက္စပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းပါဝင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ-ကုန္ပစၥည္း ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ သိုေလွာင္႐ုံမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား) ကို ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, 09 January 2019 05:06

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကဆိပ္ကမ္းျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္၊ ပို႕ကုန္ အားလံုး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း အား ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ပါသည္။

Monday, 24 December 2018 08:34

ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

Friday, 21 December 2018 08:41

သီလဝါဆိပ္ကမ္း လာမည့္ႏွစ္စပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္မည္

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကုန္သြယ္မႈအတြက္အေရးပါသည့္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းကို လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အစပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားေသာဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွ သိရပါတယ္။

Thursday, 20 December 2018 07:51

ႏိုင္ငံတကာ ဆက္စပ္ျမစ္တြင္း ဆိပ္ကမ္းတံတားမ်ား {International River Termind)စီမံတည္ေဆာက္ျခင္း

ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေဈးႏႈန္းအခ်ိဳသာဆုံး၊ စရိတ္ကုန္က်မႈ အနည္းဆုံးျဖင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမွာ ေရေၾကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္စနစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေရေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ကုန္စည္သယ္ပို႔မႈမွာ စုစုေပါင္း ကုန္စည္သယ္ပို႔သည့္ ပမာဏ၏ ၆% ခန႔္သာ ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ထိုသို႔ အသုံးျပဳမႈ အလြန္နည္းပါးရသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္း အကန႔္အသတ္ရွိသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားအျပင္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ Logistics ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္သည့္ ျမစ္တြင္း ဆိပ္ကမ္းတံတားမ်ား စီမံ တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းသည္လည္း တစ္ခ်က္ အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပမွ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ သြင္းကုန္ ကုန္ေသတၱာ ကုန္စည္ မ်ားအား ျပည္တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတံတားမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရလမ္းေၾကာင္း အသုံးျပဳၿပီး သယ္ေဆာင္မည့္ တြဲ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္မည့္ ျမစ္တြင္း ဆိပ္ကမ္းတံတားမ်ား အၾကား ဆက္စပ္သည့္ Logistics လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည့္ ဆိပ္ကမ္း တံတားႏွင့္ ဆက္စပ္ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေဆာင္႐ြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ပါက ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစႏိုင္သည့္ အျပင္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏွိင္ေသာ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားစြာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ကုန္စည္မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္) ကုန္ေသတၱာျဖင့္ ကုန္စည္တင္သြင္းလာသူ အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပထမဦးစြာ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းပါ ကုန္ေသတၱာအား ဆိပ္ကမ္းတံတားဝင္း အတြင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ထုတ္ယူျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၾကပ္တည္းေသာ လမ္းမ်ားမွ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ခက္ခဲစြာ ေမာင္းႏွင္ရျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အေလးခ်ိန္ ကန႔္သတ္ခ်က္ ႏွင့္ အျခား အကန႔္အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ေသတၱာအတြင္းမွ ကုန္စည္မ်ားကို ပုံမွန္ ကုန္တင္ကားေပၚသို႔ ေျပာင္းလဲ တင္ေဆာင္ရျခင္း၊ ကုန္တင္ကားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ သယ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကုန္စည္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားစြာ က်သင့္သည့္အျပင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုန္သယ္ေဆာင္ခမွ ကုန္ေသတၱာ တစ္လုံးစာ ကုန္စည္ အတြက္ က်ပ္ေငြ (၁၂) သိန္း ခန႔္ ကုန္က်ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၂၀၁၅) အဆိုပါ ကုန္ေသတၱာ ထုတ္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစား ဆိပ္ကမ္းမွ ေရဘက္ ကုန္ထုတ္အေနျဖင့္ တြဲ သေဘၤာ (Burge) ေပၚသို႔ ခ်ၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံ တကာ ကုန္စည္ တင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ျမစ္တြင္း ဆိပ္ကမ္း တံတား (International River Terminal) သို႔ ဆိုက္ကပ္၍ လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး၊ ျမစ္ေၾကာင္းလမ္းအတိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ တြဲေရယာဥ္ႏွင့္ပင္ ဆက္လက္ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ ဆိုပါက ကုန္ေသတၱာတစ္လုံးလွ်င္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခအတြက္ က်ပ္ေငြ (၄) သိန္းခန႔္သာ ကုန္က်ေၾကာင္း ေလ့လာတြက္ခ်က္မႈအရ သိရွိရပါသည္။ (အၫႊန္း။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ JICA မွ ကုန္ေသတၱာ ၄၈ TEU တင္ေဆာင္သည့္ Barge တြဲေရယာဥ္ျဖင့္ Pilot Project သယ္ေဆာင္ တြက္ခ်က္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ထိုသို႔ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္ ေရေၾကာင္းကုန္စည္မႈ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစြာ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမွာ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမစ္တြင္း ဆိပ္ကမ္းတံတား (International River Terminal) တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လိုအပ္သည့္ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားကို စီမံ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမစ္တြင္းဆိပ္ကမ္းတံတား (Internationd River Termind) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားမႈ ပုံစံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ ။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမစ္တြင္း ဆိပ္ကမ္းတံတား တည္ေဆာက္လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ အေရးပါသည့္ ေရေၾကာင္း ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းစီမံေဆာင္႐ြက္မႈ (Water Way Transport Logistics) လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိပ္ကမ္းတံတား စီမံတည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ဆိပ္ခံတံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ ဆိပ္ကမ္းအေထာက္အကူျပဳ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ဝန္ခ်ီစက္မ်ားႏွင့္ အျခား စက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ တပ္ဆင္ျခင္း တို႔ကို ေဆာက္႐ြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမစ္တြင္း ဆိပ္ကမ္းတံတားႏွင့္ ဆက္စပ္အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည့္ စိတ္ကူးပုံစံမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -တည္ေဆာက္၊ ဝယ္ယူ၊ တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးပါက အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ျမစ္တြင္းဆိပ္ကမ္းတံတားမွ ျပည္တြင္းသြား ကုန္တြဲေရယာဥ္မ်ား ဆိုက္ကပ္ ကုန္တင္/ခ်ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ခံ လႊဲေျပာင္း တင္ေဆာင္လာသည့္ ကုန္ေသတၱာ တြဲ ေရယာဥ္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္ေသတၱာ သိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊ မိုးလုံေလလုံ ကုန္သိုေလွာင္႐ုံမ်ား ကို အသုံးျပဳၿပီး လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ One-StopServices ကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ဆိပ္ကမ္း သုံးစြဲသူမ်ား၏ အျခား လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း စသည့္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ဆိပ္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Source : ေဒါက္တာမ်ိဳးၿငိမ္းေအး (ပို႔ေဆာင္ေရး)