Port News

Saturday, 11 May 2019 04:38

ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ (၈)ေနရာတြင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးရန္ စီစဥ္ေန

ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕(၈)ေနရာမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး ယာဥ္ေတြနဲ႔ သေဘၤာေတြအထိုင္ခ်ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းသြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

Friday, 10 May 2019 07:28

မႏၲေလးတြင္ ေခတ္မီကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္း စတင္တည္ေဆာက္

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ ၿပီးစီးရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။

Thursday, 09 May 2019 08:04

ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၏ ခင္းက်င္းမႈပုံစံ

ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတစ္ခု၏ ခင္းက်င္းမွုပုံစံသည္ ရရွိသည့္ ေနေျမရာ အက်ယ္အဝန္း၊ ပုံသ႑ာန္၊ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ကုန္စည္ပမာဏ၊ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းတို႔အေပၚ မူတည္၍ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာလဲ ရိွပါတယ္။ ပုံတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ခင္းက်င္းမႈပုံစံမွာ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ပုံစံတခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, 08 May 2019 04:19

သေဘၤာဆိပ္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈ

ဆိပ္ကမ္းဝန္ေဆာင္ရာ ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံအစိုးရ (သို႔) အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘၤာႏွင့္ဆိပ္ကမ္း ဆက္စပ္ေစသည့္ေနရာကိုဆိုလိုသည္။ ဤတြင္ေက်ာက္ခ်စခန္းမ်ား၊ ကမ္းကပ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရာမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ဘက္မွ ခ်ည္းကပ္ရာ လမ္းေၾကာင္း ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ား ပါဝင္သည္။

Tuesday, 30 April 2019 03:42

ပခုကၠဴၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ “ေအး” ကၽြန္းေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းအသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္

ပခုကၠဴၿမိဳ႕ရွိ လက္ရွိဆိပ္ကမ္းကို ေရေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ အသုံးမျပဳနိုင္သျဖင့္ ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ “ေအး” ကၽြန္းေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းအသစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာၾကားခ်က္အရ သိခဲ့ရပါတယ္။

Monday, 29 April 2019 04:51

အလုပ္အကုိင္ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ သုိေလွာင္သည့္ေနရာတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား MIC ခြင့္ျပဳ

BOT စနစ္ျဖင့္စကၤာပူႏုိင္ငံမွ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ သုိေလွာင္သည့္ေနရာ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Thursday, 11 April 2019 05:01

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးမွု (physical damage) မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးမွု (physical damage) မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

Thursday, 11 April 2019 04:29

ေျပာင္းလဲလဲလွယ္ေပးသည့္ ကုန္တင္တန္ဆာ Switch Bill of Lading

ပထမဦးဆုံးထုတ္ေပးထားေသာ ကုန္တင္တန္ဆာ မူရင္းသုံးေစာင္ (တစ္စုံ) ကို သေဘၤာလိုင္းသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္အခါ သေဘၤာလိုင္းမွ ကုန္တင္တန္ဆာအသစ္တစ္စုံ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူလကုန္သြယ္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ အေနအထားေျပာင္းလဲသြားသည့္ အခါ Switch bills ကို ထုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

Thursday, 11 April 2019 04:24

ပနားမားတူးေျမာင္း

ပနားမားတူးေျမာင္းသည္ ခန္႔မွန္းေၿခ ၈၀ ကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္လ်ား၍ အတၱလန္တစ္သမုဒၶရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၶရာ အၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ႀကီးႏွစ္ခု ဆက္စပ္ေနသည့္ အက်ဥ္းေျမာင္းဆုံး ေနရာတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ပနားမားတူးေျမာင္း၏ အဝင္ႏွင့္ အထြက္ေနရာမ်ားတြင္ အကန္႔အလိုက္ ခြဲျခားထားေသာ ေရထိန္းတံခါး စနစ္ကိုအသုံးျပဳထားသည္။