Port News

Monday, 29 April 2019 04:51

အလုပ္အကုိင္ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ သုိေလွာင္သည့္ေနရာတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား MIC ခြင့္ျပဳ

BOT စနစ္ျဖင့္စကၤာပူႏုိင္ငံမွ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုန္ေသတၱာ သုိေလွာင္သည့္ေနရာ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Thursday, 11 April 2019 05:01

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးမွု (physical damage) မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးမွု (physical damage) မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

Thursday, 11 April 2019 04:29

ေျပာင္းလဲလဲလွယ္ေပးသည့္ ကုန္တင္တန္ဆာ Switch Bill of Lading

ပထမဦးဆုံးထုတ္ေပးထားေသာ ကုန္တင္တန္ဆာ မူရင္းသုံးေစာင္ (တစ္စုံ) ကို သေဘၤာလိုင္းသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္အခါ သေဘၤာလိုင္းမွ ကုန္တင္တန္ဆာအသစ္တစ္စုံ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူလကုန္သြယ္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ အေနအထားေျပာင္းလဲသြားသည့္ အခါ Switch bills ကို ထုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

Thursday, 11 April 2019 04:24

ပနားမားတူးေျမာင္း

ပနားမားတူးေျမာင္းသည္ ခန္႔မွန္းေၿခ ၈၀ ကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္လ်ား၍ အတၱလန္တစ္သမုဒၶရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၶရာ အၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ႀကီးႏွစ္ခု ဆက္စပ္ေနသည့္ အက်ဥ္းေျမာင္းဆုံး ေနရာတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ပနားမားတူးေျမာင္း၏ အဝင္ႏွင့္ အထြက္ေနရာမ်ားတြင္ အကန္႔အလိုက္ ခြဲျခားထားေသာ ေရထိန္းတံခါး စနစ္ကိုအသုံးျပဳထားသည္။

Thursday, 11 April 2019 04:19

စူးအက္တူးေျမာင္း Suez Canal

စူးအက္တူးေျမာင္းသည္ ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ စူးအက္ပင္လယ္ေကြ႕ကို ဆက္စပ္ေပးထားၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ဧဒုံပင္လယ္ (ပင္လယ္နီ) သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ အီဂ်စ္ျပည္ရွိ လူလုပ္တူးေျမာင္း ျဖစ္သည္။ စူးအက္တူးေျမာင္းသည္ ၁၆၃ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားကာ အက်ယ္အေနျဖင့္ အနည္းဆုံး ၆၀ မီတာရွိသည္။

Thursday, 11 April 2019 04:12

သေဘၤာတင္ခႏွုန္းထားေျပာင္းလဲမွုျဖစ္စဥ္ (Freight Rate Mechanism)

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္မွုသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးမွ ဆင့္ပြားေပၚေပါက္လာသည့္ ေတာင္းဆိုမွု (ဝယ္လိုအား) ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဝယ္လိုအားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၊ နိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မွု၊ ပ်မ္းမၽွခရီး အကြာအေဝးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ သေဘၤာလုပ္ငန္း ပံ့ပိုးနိုင္မွု (ေရာင္းလိုအား) အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ သေဘၤာ အေရအတြက္၊ ကုန္တင္ ေဆာင္နိုင္သည့္ ပမာဏႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မွုတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, 10 April 2019 11:30

ကုန္ပစၥည္းပ်က္စီးမွု ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား

သေဘၤာလုပ္ငန္းႏွင္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔သည္ အစဥ္လွုပ္ရွားရွင္သန္ေနေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းပ်က္စီးမွုကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ေရးစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

Wednesday, 10 April 2019 04:14

F.I.O.S.T Terms အရ သေဘၤာကုန္တင္/ကုန္ခ်စဥ္ ပ်က္စီးပါက မည္သူတြင္ တာဝန္႐ွိသလဲ . . .?

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၉) ရက္၊ နံနက္ေစာေစာပိုင္းတြင္ အီရန္ႏိုင္ငံ Bandar Abbas ၿမိဳ႕ Shahid Rajaei Port တြင္ ကုန္ေသတၲာသေဘၤာ SL STAR ဟာ ကုန္တင္/ကုန္ခ်ေနစဥ္ ဆိပ္ကမ္းတံတား၌ တိမ္းေစာင္းနစ္ျမႇဳပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကုန္တင္/ကုန္ခ်စဥ္ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္/ကုန္ခ် တာဝန္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ သေဘၤာကုန္းပတ္အရာရွိတို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ကုန္တင္ေဆာင္မႈမွားယြင္းၿပီး သေဘၤာတည္ၿငိမ္မႈပ်က္ကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ေသတၲာ “၁၅၃” လံုး ေရထဲျပဳတ္က်ကုန္ပါတယ္။

Thursday, 04 April 2019 05:34

သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္သည့္ဇာတ္ေဆာင္မ်ား

ကုန္တင္ပို႔သူမ်ားသည္၎တို႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္းမွ ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ အတြက္ သေဘၤာလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ေတာင္းဆိုၾကသည္။ သေဘၤာငွားရမ္း၍ အဓိကလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားမွာ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔သူမ်ား(exporters) ႏွင့္ကုန္တင္သြင္းသူမ်ား (importers)၊ သေဘၤာတင္ပို႔သူမ်ား (consignors) ႏွင့္ ကုန္လက္ခံသူမ်ား (consignees) ျဖစ္ၾကသည္။ သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ ဇာတ္ေဆာင္ အမ်ားအျပား ပါဝင္ၾကၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရေၾကာင္းမွ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာက႑ အသီးသီးမွ ပံ့ပိုးမွုမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသူမ်ားမွာ-