Port News

ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း စီမံခန္႔ခြဲပံုအဆင့္ဆင့္

ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း စီမံခန္႔ခြဲပံုအဆင့္ဆင့္ google.com

ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း စီမံခန္႔ခြဲပံုအဆင့္ဆင့္

          ေျမအသုံးျပဳမႈ ႏွင့္ အလုပ္သမားခ ကုန္က်စရိတ္တို႔သည္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္စရိတ္တို႔တြင္ အထင္ရွားဆုံး ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအမ်ားစုသည္ ဆိပ္ကမ္းကို လိုအပ္လာပါက ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕နိုင္ရန္ ေျမေနရာ အကန႔္အသတ္မ်ားရွိေနသည္။ထိုအကန႔္အသတ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္မွာ လိုအပ္သည့္ ေျမေနရာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ အလြန္မ်ားျပားမည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ- လူေနရပ္ကြက္မ်ား ဖယ္ရွားရန္ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ား၊ ေျမျပဳျပင္စရိတ္၊ ပင္လယ္တြင္းသို႔ ေျမဖို႔ျခင္း)။ ဆိပ္ကမ္းေဒသ အမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္တည္ေဆာက္ထားသည့္ အတြက္ အလုပ္သမားခသည္လည္း ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္သည္။

 

ကုန္ပစၥည္းထားသိုနိုင္သည့္ ပမာဏ ႏွင့္ ၾကပ္တည္းမႈ

 

          ဘက္စုံပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသုံးျပဳလာသည့္အခါ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ကုန္စည္ျဖန႔္ျဖဴးပို႔ေဆာင္နိုင္သည့္ စြမ္းရည္ပမာဏ ျမင့္မားလာသျဖင့္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ အဓိက တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ ဆိပ္ကမ္းမွတိုက္ရိုက္ကုန္စည္ ျဖန႔္ျဖဴးသည့္စနစ္သည္ ဆိပ္ကမ္းတြင္း ၾကပ္တည္းမွုျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ကုန္ေသတၱာအခြံ ေရြ႕လ်ားမႈပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈမ်ားျပားလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈ နည္းပါးလာသည့္အတြက္ ကုန္စည္ျဖန႔္ျဖဴးေရးအစီအမံေရးဆြဲရာတြင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ထည့္သြင္းလာၾကသည္။

 

ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသရွိေဈးကြက္ Hinterland market

 

          ဆိပ္ကမ္းမွ အလွမ္းကြာေဝးေသာ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျဖန႔္ျဖဴးရသည့္အခါ ကုန္းတြင္းဆိပ္မ်ားသည္ အလြယ္တကူ သြားလာနိုင္သည့္အတြက္ ျဖန႔္ျဖဴးေရးကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္ ကုန္ပစၥည္း ျဖန႔္ျဖဴးနိုင္သည့္ ပမာဏကိုလည္း ျမင့္မားေစသည္။သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ပမာဏ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္းကိုမွီခိုအားထားရသည့္ ေနာက္ခံကုန္းတြင္းေဒသ hinterland ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာေစသည့္ အတြက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းကို တိုးတက္လာေစသည္။ ထိုသို႔ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ႏွင့္ ကုန္းတြင္းဆိပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကသည့္အခါတြင္ သြင္းကုန္၊ပို႔ကုန္ပမာဏကို တိုးတက္လာေစၿပီး ကုန္းတြင္းဆိပ္မ်ားသည္ စီပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတိုးတက္မႈ တို႔အတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါသည္။ကုန္းတြင္းဆိပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈပုံစံကို အေထာက္အပံ့ျပဳနိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

 

ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းကြင္းဆက္စီမံခန႔္ခြဲမႈ Supply chain management

 

          ကုန္းတြင္ဆိပ္တစ္ခုသည္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ကုန္ေသတၱာမ်ား စီးဆင္းမႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစသျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းကြင္းဆက္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္း ေပါင္းစပ္ေပးနိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာမ်ားကို စုစည္းေပါင္းစပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ တည္ရွိေနသည့္အတြက္ ကုန္စည္ျဖန႔္ျဖဴးေရးစင္တာမ်ား၊ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ေသတၱာစခန္းမ်ားစသည္တို႔ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ကုန္းတြင္းဆိပ္သည္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဆိပ္ကမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ေခတၱယာယီ ထိန္းသိမ္းထားသိုေပးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းကြင္းဆက္တြင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ၾကားခံတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။

 

Source : Aung win

 

ReadMore : ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ အမွန္တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္

Read times
Rate this item
(0 votes)