Port News

ကုန္ေသတၱာအတြင္း ကုန္ပစၥည္းထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ကုန္ေသတၱာကို စစ္ေဆးျခင္း

ကုန္ေသတၱာအတြင္း ကုန္ပစၥည္းထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ကုန္ေသတၱာကို စစ္ေဆးျခင္း google.com

ကုန္ေသတၱာအတြင္း ကုန္ပစၥည္းထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ကုန္ေသတၱာကို စစ္ေဆးျခင္း

 

ကုန္ေသတၱာကို ေနာက္ပိုင္းကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပုံမွန္သက္ေရာက္အားမ်ားကို ခံနိုင္ရည္ရွိေစရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အစီအစဥ္တက် ထားသိုသင့္ပါတယ္။

 

ကုန္ေသတၱာအတြင္း ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးမက ထည့္သြင္းသည့္အခါ အေကာက္ခြန္မွ ကုန္ေသတၱာကို စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္အတြက္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးစီ၏ နမူနာမ်ားကို တံခါးအနီးတြင္ ထားရွိသင့္ပါတယ္။

 

တံခါးမ်ားကို ပိတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရလုံေစရန္အတြက္ ေရာ္ဘာဆီးမ်ားကို ဖိႏွိပ္၍ လက္တံကို ေနရာက်ေအာင္ ပိတ္ရမည္။

 

အလြယ္တကူဖ်က္စီး၍ မရနိုင္သည့္ ခ်ိတ္ပိတ္ေသာ့ကို ညာဘက္တံခါး၏ သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္ တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ နံပါတ္ကိုမွတ္ထားပါ။

 

သာမန္ေသာ့ခေလာက္မ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ တပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္လုံျခဳံမႈတိုးျမင့္မလာပဲ သူခိုးမ်ား မ်က္ေစ့က်နိုင္ပါတယ္။

 

ကုန္ေသတၱာ၏အျပင္ဘက္တြင္ အျခားအမွတ္အသားမ်ား၊ကုန္ပစၥည္း ေၾကာ္ျငာမ်ားကပ္ထားျခင္းသည္လည္း သူခိုးမ်ားကို မ်က္ေစ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။

 

လိုအပ္ပါက အႏၲရာယ္ရွိကုန္ပစၥည္း အမွတ္အသားမ်ားကို ကုန္ေသတၱာအမွတ္ ႏွင့္ အျခားသိသာ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားမ်ားကို ဖုံးကြယ္ျခင္းမရွိေစပဲ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္ ကပ္ထားရမည္။

 

ကုန္ပစၥည္းထုတ္ယူလာသည့္အခါ ကုန္ေသတၱာကို စစ္ေဆးျခင္း

 

ကုန္ေသတၱာမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာကိုျဖတ္သန္း၍ ရွည္လ်ားေသာ ခရီးအကြာအေဝးကို ေရြ႕လ်ားသြားလာခဲ့ရပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးသင့္ပါသည္-

 

ခ်ိတ္ပိတ္ထားေသာေသာ့သည္ အေနအထားမပ်က္ရွိေနျခင္း (ခ်ိတ္ေသာ့ နံပါတ္ကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္လိုအပ္သည့္အခါအသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။)

 

ကုန္ေသတၱာ၏ အျပင္ပန္း အေနအထားသည္ မ်က္ျမင္အရ ႀကံ့ခိုင္မႈရွိျခင္း (ကုန္ေသတၱာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ရွိပါက အတြင္းပါပစၥည္းမ်ားကို ထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္။)

 

တံခါးကိုမဖြင့္မီ သီးျခားအမွတ္အသားမ်ား ကပ္ထားျခင္းရွိ/မရွိ (ဥပမာ- အႏၲရာယ္ရွိ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္အသားမ်ား)

 

ကုန္ေသတၱာ၏ ညာဘက္တံခါးကို သတိျဖင့္ဦးစြာ စတင္ဖြင့္လွစ္သင့္ပါတယ္။ထိုသို႔ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ စနစ္တက် ထုပ္ပိုးခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမရွိသည့္ အတြင္းပါကုန္ပစၥည္းမ်ား အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္က်လာၿပီး လူကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္ ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္။

 

Source : Shipping and logistics

 

ReadMore : ကုန္ေသတၱာတြင္ပါရွိသည့္အမွတ္အသားမ်ားအေၾကာင္း

Read times
Rate this item
(0 votes)