Port News

ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား Ocean Container Carriers

ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား Ocean Container Carriers google

              ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာသို႔ ကုန္ ေသတၱာမ်ားပို႔ေဆာင္မွုတြင္ အထင္ရွားဆုံးဆက္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကုန္ ေသတၱာမ်ားကို အနည္းဆုံးပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးတစ္ေခါက္ ပို႔ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ႀကီးမားေသာ ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာမ်ားသည္ အဓိကကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပစိဖိတ္သမုဒၶရာျဖတ္သန္းသည့္ခရီးစဥ္ (trans-Pacific) ၊ အာရွ-ဥေရာပခရီးစဥ္ (Asia-Europe) ၊ အတၱလန္တစ္သမုဒၶရာ ျဖတ္သန္းသည့္ခရီးစဥ္ (trans-Atlantic) တို႔တြင္ေျပးဆြဲၾကသည္။

 

               ပင္လယ္ေရေၾကာင္းျဖင့္ ကုန္ေသတၱာပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဓိကအခန္း က႑မွာ ခရီးစဥ္ျဖင့္ေျပးဆြဲသည့္သေဘၤာလုပ္ငန္း (liner shipping) ကို ေဆာင္ရြက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ သေဘၤာလိုင္းႀကီးမ်ားသည္ ကုန္တင္ပို႔သူမ်ားအား ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွ အျခားဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသို႔ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းအျပင္ အိမ္တိုင္ ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မွုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား (logistics services) ကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ လာၾကသည္။

 

              သေဘၤာမ်ားကို ကမၻာအႏွံ့ေျပးဆြဲနိုင္ရန္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ေသာကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းကြန္ယက္ကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လာၾက သည္။ သေဘၤာ လိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္-


• အေရာင္းႏွင့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္း၊


• သေဘၤာတင္ခသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔မည့္ကုန္ပစၥည္းကို ႀကိဳတင္ စာရင္းသြင္းျခင္း၊


• စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အခ်ိန္မီတိက်စြာေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

\
• ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေတာင္းဆိုမွုမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊


• သေဘၤာလိုင္းပိုင္ သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းထားေသာ ကုန္ေသတၱာမ်ားကို စီမံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊


• သေဘၤာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 

              မၾကာမီကာလမ်ားက ကုန္ေသတၱာသေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ ဆိပ္ကမ္းတံတားလုပ္ငန္း၊ ဘက္စုံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဝန္ေဆာင္မွုပုံစံသုံးမ်ိဳးအထိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

 

              သေဘၤာလိုင္းမ်ားသည္ လိုင္းပိုင္သေဘၤာမ်ားသာ သီးသန္႔ဆိုက္ကပ္ရန္ထားရွိသည့္ တံတားမ်ား (dedicated container terminals) ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ေသတၱာဆိပ္ကမ္းတံတားလုပ္ငန္း အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Hong Kong ရွိ COSCO-HIT တံတားသည္ COSCO ႏွင့္ China Shipping ပိုင္သေဘၤာမ်ားကိုသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဆိပ္ကမ္းတံတား ျဖစ္သည္။ ဆိပ္ကမ္းတံတားစီမံခန္႔ခြဲမွုတြင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္အျခားပုံစံတစ္ခုမွာ ဆိပ္ကမ္းတံတားတြင္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ပုံစံျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ APM ဆိပ္ကမ္းတံတားမ်ားကို Maersk Line မွ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုပုံစံမ်ားတြင္ ကုန္တင္ပို႔သူမ်ားအား ကုန္ေသတၱာဆိပ္ကမ္း တံတားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားမွာ သေဘၤာလိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

 

              ကုန္တင္ပို႔သူမ်ား၏ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးနိုင္ေရးကိစၥမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းတြင္ အရည္အေသြး ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ သေဘၤာလုပ္ငန္းကို ကုန္းတြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ကား၊ ရထား၊ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သေဘၤာလိုင္းမွစီမံ ခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္လာနိုင္ၾကသည္။ သီးျခားစီရပ္တည္ေနသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကာလတို၊ ကာလရွည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ သေဘၤာလိုင္းမ်ားသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမွသည္ ဘက္စုံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ ယခုအခါ တင္ပို႔လိုက္သည့္ကုန္ပစၥည္းကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွုအထိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။

 

              ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ကုန္ေသတၱာ သေဘၤာလိုင္း မ်ားသည္ ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိုသာမက အျခားေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားကို လည္းတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ သေဘၤာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအျပင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မွု ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကိုလည္း ေပးနိုင္စြမ္းရွိရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ကာ လုပ္ငန္း ကိုတိုးခ်ဲ႕လာၾကသည္။ ထိုသို႔ ဝန္ေဆာင္မွုေပးသူမ်ားကို ဥပမာျပရလၽွင္ Maersk Logistics ႏွင့္ NYK Logistics တို႔ပါဝင္သည္။

 

Source ; Shipping and Logistics

Read times
Rate this item
(0 votes)