Port News

အာရွတံခါးေပါက္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္ျမစ္၀တြင္တည္ေဆာက္မည္

အာရွတံခါးေပါက္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္ျမစ္၀တြင္တည္ေဆာက္မည္ google

အာရွတံခါးေပါက္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္ျမစ္၀တြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္သြားမည့္ Yangon Project Bank အေၾကာင္းရွင္းလင္းသည့္ အခမ္းအနားက သိရပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ GMS ၏ အီကို ေနာမစ္ေကာ္ရစ္တာတြင္ အေနာက္ဖက္ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည့္ အျပင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ One Belt One Road စီမံကိန္း၏ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ႏွင့္ အိႏၵိယကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဆက္သြယ္ရာ အဓိကကုန္စည္ထြက္ေပါက္တစ္ ခုလည္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွာ ေရစူးနက္ေသာ သေဘၤာႀကီးမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း ဝင္ထြက္သြားလာရန္ ခက္ခဲသည့္အျပင္ ဆိပ္ကမ္းဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕ရန္ခက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ကုန္စည္သေဘၤာႀကီးမ်ားကိုမဆို ဆိပ္ကမ္းကုန္စည္ဖလွယ္ႏိုင္မည့္ အဆိုပါပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

အာရွအတြက္ တံခါးေပါက္ျဖစ္လာ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္က ကုန္သြယ္ေရးေၾကာင္းသေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္ အာရွလမ္းမႀကီးႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသစီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း အႏၲရာယ္မ်ားေသာ မလကၠာေရလက္ၾကားက ျဖတ္သန္းရန္မလိုဘဲ ကမၻာ့အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ လက္ခံခ်ိတ္ဆက္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ အာရွတိုက္၏ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမရွိျခင္းႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အေျခအေနမေကာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာသြား ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ဝင္ေရာက္ကုန္စည္ဖလွယ္ ရာေနရာတစ္ခု ျဖစ္မလာသည့္အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စသည္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ေဝး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ကုန္သြယ္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ အားနည္းေနေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

 

ယင္းအျပင္ ရွည္လ်ားလွေသာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အဓိက ဆိပ္ကမ္း ၉ ခုရွိေသာ္လည္း အဓိက ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကုန္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို အဓိကအေျချပဳေနေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဆိပ္ကမ္းလိပ္စာမ်ား သိရိွလိုပါက - https://www.logisticsguide.com.mm/en/category-index/logistics-services/ports.html

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ ၁၂၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာအက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ဒလ၊ တြံေတး၊ ေကာ့မႉး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စနစ္က်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားပါဝင္မည့္ ရန္ကုန္ SEZ စီမံကိန္းအတြင္းတြင္ အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအတြင္း စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၊ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံ၊ လူေနထိုင္ရန္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

 

ျမစ္၀မွာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႀကီးနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတကာေလယာဥ္ကြင္းတစ္ခုကိုလည္း ေမၽွာ္မွန္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုလတ္တေလာ အေျခအေနမွာေတာ့ ရန္ကုန္ျမစ္ထိပ္မွာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔ေမၽွာ္မွန္း ပါတယ္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက Yangon Pro-ject Bank အေၾကာင္းရွင္းလင္းသည့္ အခမ္းအနားတြင္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ သိရိွလိုပါက - https://www.logisticsguide.com.mm/en/category-index/specialist-logistics/logistics-services.html

 

စီမံကိန္းအားလုံးကို တစ္ၿပိဳက္နက္တည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ Developer လုပ္မည့္သူႏွင့္ ဝယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအားထိန္းၫွိကာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၄၀ ျပည့္ထိ စီမံကိန္းကာလမ်ား သတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လ်ာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

 

ေက်ာခ်င္းကပ္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကုန္းတြင္းပိတ္ကုန္စည္ေတြကို ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္း ေတြကေနထုတ္ရင္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းတစ္ခုရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ကုန္စည္နဲ႔ ဆိပ္ကမ္း ေတြက လုံေလာက္တဲ့အေျခအေနတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ကို ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ယူနန္တို႔ ဒီဖက္မွာရွိေနတဲ့ျပည္နယ္ ေတြကသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကသာ ကုန္စည္ကိုစီးဆင္းမယ္။ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ဘက္အထိမသြားေတာ့ဘူး။ မလကၠာေရလက္ၾကားကိုလည္း မျဖတ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ စင္ကာပူလိုပဲ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကိုအေျချပဳၿပီး ဆိပ္ကမ္းကိုအသုံးခ်ၿပီး စီးပြားရွာႏိုင္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ဟု ယင္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္က ရန္ကုန္၏အေရွ႕ ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဆက္စက္ေနေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရလက္ထက္ တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဖက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

ReadMore - ကုန္တင္ပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

 

Credit: Pyi Myanmar

 

 Myanmar Logistics Guide

 

Read times
Rate this item
(4 votes)