Port News

ေတာင္ကိုရီးယား ကန္ ၉၈ သန္း တန္ logistics Hub ကို ရန္ကုန္တြင္ တည္ေဆာက္

ေတာင္ကိုရီးယား  ကန္ ၉၈ သန္း တန္ logistics Hub ကို ရန္ကုန္တြင္ တည္ေဆာက္ google.com

ျမန္မာႏိုင္ငံ  ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္  အေရးပါလာေသာ  ကုန္စည္ေထာက္ပံံံ့ ပို႔ေဆာင္ေရး  ဗဟိုစခန္း၌ (Logistics Hub)ကို ေတာင္ကိုရီယားႏိုင္ငံက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္နယ္ေျမတြင္  အေမရိက န္ေဒၚလာ  ၉၈  သန္းခန႔္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး  တည္ေဆာက္သြားမည္။

ကုန္စည္ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး  ဗဟိုစခန္း  တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး  ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ  ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္  ေတာင္ကိုရီယားႏိုင္ငံ HUBS MK Co.,Ltdတို႔  ေနျပည္ေတာ္ ၌  ဇန္နဝါရီ၂၄ရက္ေန႔က  သေဘာတူညီခ်က္ အရမွတ္တမ္း (Memorendum of Agreement-MOA) အား  လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္ းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ  ပို႔ကုန္မ်ား  အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္  ကုန္က်စရိတ္  ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက ္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ  Logistics Hub မ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္  အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္  နည္းပညာရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ  အထက္ပါကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မ ွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္  ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္စည္ေထာက္ ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ေတြ  တည္ေဆာက္ႏိုင္မွ  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြ၊ သားငါးပို႔ကုန္ေတြကို အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္။ က်န္တဲ့ပို႔ကုန္ေတြကိုလည္း  ျမႇင့္တင္ႏိုင္မယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို  လုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုန္စည္ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုစခန္းအတြက္ ေတာင္ကိုရီယားကုမၸဏီ   ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ထားမႈမ်ားအရ  ကန္၉၈သန္းခန႔္  ကုန္က်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကမ ူ အေဆာက္အဦးတြင္ ထည့္ဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္မဟုတ္ဘဲ  အက်ယ္အဝန္း ၅၉ဒသမ၁ဝရဧကရွိ  ဌာနပိုင္ေျမကို  အသုံးျပဳခြင့္ေပးသြားမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေျမပဲေပးမည္။ၿပီးမွ အက်ိဳးအျမတ္ကို သင့္တင့္ေ လွ်ာက္ပတ္စြာ ခြဲေဝမွာျဖစ္ပါတယ္ ဟု ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီယားကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ စြမ္းေလ့လာမႈကို လပိုင္းအတြင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွသည္။

MOA ထိုးၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ထပ္တင္မယ္။ ၿပီးရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ  ေကာ္မရွင္ကိုတင္မည္။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာပဲ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ စတင္ႏိုင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ဟု ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္  Mr. Kang, Shangwon ကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  အဓိကကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာေဒသႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ပထမဆုံးအေနျဖင့္ အဆိုပါစီမံ ကိန္းကိုေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ေနာင္တြင္ အျခားေသာကုန္စည္ထြက္ရွိရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လည္းဆက္  လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးကေျပာသည္။

ကုန္စည္ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ သစ္သီးဝလံမ်ား၊ သီးႏွံပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ အျခားေရထြက္ကုန္မ်ားအား ေစ်းကြက္အေျခအေန ကိုေစာင့္ၾကည့္ကာ အရည္အေသြးမပ်က္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ အေလအလြင့္နည္းပါးလာျခင္း စသည့္အားသာခ်က္မ်ား ပို႔ကုန္က႑တိုးတက္လာမည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာသန္းျမင့္ကလည္း   ဒီစီမံခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ႀကီးတစ္ခုလုံးကို  ေကာင္းမြန္ေသာ  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာမွာ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Source ; ျမန္မာတိုင္း                                                 

Read times
Rate this item
(0 votes)