Transportation

Tuesday, 19 December 2017 04:13

ျမန္မာႏုိင္ငံသား သန္း ၂၀ အေျခခံ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မရရွိဟု ေအဒီဘီဆို

မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ေအဒီဘီ) ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္စာတမ္းတြင္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူ သန္း ၂၀ ခန္႔မွာ အေျခခံ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မရရွိေသးသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုုိပါလူဦးေရသည္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုးရွိ ေက်းလက္ေနလူထု၏ ထက္ဝက္ပမာဏအထိ ရွိေၾကာင္းလည္း စာတမ္းက ဆုုိထားေသးသည္။ အဆိုပါ အႀကံျပဳခ်က္စာတမ္းကိုု ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေအဒီဘီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ စာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားကိုု ေထာက္ျပထားသည္။ “ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာရွိေနတဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ရင္းျမစ္ထက္ လုိအပ္ခ်က္က အမ်ားႀကီး ပိုမိုမ်ားျပားေနတဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးက႑ဟာ ကာလၾကာရွည္ အက်ပ္႐ိုက္ေနခဲ့ပါတယ္” ဟု စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ားသည္ ယိုယြင္းေနၾကၿပီး၊ ထုိလမ္းမ်ားျပဳျပင္ရန္ လိုုအပ္သည့္ ပမာဏထက္ ႏွစ္ဆ၊ သံုးဆခန္႔နည္းပါးေသာ ေငြေၾကးကိုုသာ စိုက္ထုတ္ သံုုးစြဲေနၾကသလို၊ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိသည့္ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ စိုုက္ထုတ္မႈမွ်မရွိေၾကာင္း စာတမ္းက ေထာက္ျပထားသည္။ ျမန္မာအစိုုးရသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ တစ္ရာခိုုင္ႏႈန္းမွ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းကိုုသာ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ စိုုက္ထုုတ္သံုုးစြဲေနၿပီး အျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း တူညီသည့္ တိုုင္းျပည္မ်ားဆိုုလွ်င္ ထိုက႑အတြက္ ဂ်ီဒီဘီ၏ သံုုးရာခုိင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သံုုးစြဲၾကသည္ဟု ေအဒီဘီက ႏႈိင္းယွဥ္ျပသထားသည္။ ေအဒီဘီ၏ အဆိုုအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနႏွင့္ လမ္းကြန္ယက္ ကီလိုုမီတာေပါင္း ၁၆၀,၀၀၀ ခန္႔ (မိုင္တစ္သိန္းနီးပါး)မွ ၂၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ (မိုင္ ၁၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္) အထိ ထပ္မံေဖာက္လုပ္မွသာ ႏုိင္ငံအဝွမ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသုုိ႔ ဆက္သြယ္ သြားလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရထားလမ္းကြန္ယက္ ကီလုိမီတာေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ (မိုုင္ေပါင္း ၃၈၀၀ခန္႔) ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကြန္ယက္၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ခရီးသည္ ၁၀၀၀ ေအာက္ကိုုသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္ဟု စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိပမာဏသည္ “မီးရထားဝန္ေဆာင္မႈကိုု ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုုရင္ေတာင္ အဲဒီ (ခရီးသည္) ပမာဏက ထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ နည္းလြန္းပါတယ္” ဟု ေအဒီဘီက သံုုးသပ္ထားသည္။ “ျမန္မာ့မီးရထား(မမ)ဟာ သူစြမ္းႏိုင္တဲ့ပမာဏရဲ႕ထက္ဝက္နဲ႔ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖုုိ႔ အတင္းဖိအားေပး ခံေနရသည္” ဟုု ေအဒီဘီ၏ စာတမ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ျမန္မာ့မီးရထား၏ ေအာက္ျမန္မာျပည္ဆိုုင္ရာ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေအဒီဘီ၏ ယခုုအစီအရင္ခံစာသည္ အစိုုးရႏွင့္ သက္ဆုုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကိုု ေစ့စပ္စြာ နားလည္ႏုုိင္ေရးႏွင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟုုထင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြင္း တမ်ိဳးသားလံုုး၏ ဝင္ေငြလ်င္ျမန္စြာ တိုုးတက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ မွ ၆၀ ဘီလ်ံခန္႔အထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လုိအပ္သည္ဟုု ေအဒီဘီက တြက္ခ်က္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားသည္။ source-frontier

Tuesday, 12 December 2017 09:56

လူၾကိဳက္အမ်ားဆုံးေလေၾကာင္းလိုင္းအျဖစ္ Vietjet ဂုဏ္ျပဳခံရ

ဗီယက္နမ္၏ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးသတင္းစာျဖစ္ေသာ Vietnam Economic Times ၏ Trust and Use 2017 အစီအစဥ္ကတဆင့္ Vietjet ေလေၾကာင္းလိုင္းကို လူၾကိဳက္အမ်ားဆုံးေလေၾကာင္းလိုင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း စားသုံးသူမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳမဲေပးေရြးခ်ယ္ေသာ လူသုံးကုန္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆုေပးအပ္ပြဲကို ဟိုခ်ီမင္းစီးတီးတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ Vietjet အေနျဖင့္ ၄င္း၏ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အဆိုပါဆုကို ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ရရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ Trust and Use 2017 အစီအစဥ္၏ "Connecting consumption, sharing values" ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စားသုံးသူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လူသုံးကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မဲေပးျခင္းႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ျပီး ဆုရသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ Trust & Use ဗီယက္နမ္အစီအစဥ္ကို ဗီယက္နမ္ေစ်းကြက္တြင္ရွိေသာ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္စီစဥ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း Vietjet သည္ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းသာမက ဗီယက္နမ္ေလေၾကာင္းက႑ကို ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းေပါင္း ၇၃ ခုႏွင့္အတူ Vietjet သည္ ခရီးသည္မ်ားကို ကမၻာတစ္၀န္းရွိ စိတ္၀င္စားစရာေနရာမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၏ ျဖန္႔ေ၀ေရးစနစ္ႏွင့္ e-Commerce မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိျပီး ခရီးသည္အားလုံး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ "Consumer Airline" အျဖစ္ေရွ႕ဆက္လ်က္ရွိပါသည္။ Vietjet သည္ ၎၏အဆင့္ျမင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အထူးေလယာဥ္ စီးႏွင္းခ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အတန္းအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အပါအ၀င္ ေလယာဥ္အသစ္မ်ား၊ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ထိုင္ခုံမ်ား၊ အရသာရွိေသာ ပူပူေႏြးေႏြး စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းစဥ္အတြင္း အံ့ၾသဖြယ္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာေသာ ေလယာဥ္၀န္ထမ္းမ်ားမွ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Tuesday, 05 December 2017 07:25

နည္းပညာအေျချပဳ အငွားယာဥ္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲသြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ နည္းပညာအေျချပဳ အငွားယာဥ္မ်ားအား မွ်တသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္မ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲသြားရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ “မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းသံုး အငွားယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာၿပီး ျမန္မာ့ အငွားယာဥ္ေလာက တစ္ေခတ္ဆန္းေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ရိွလာေစေရး မည္သို႔မည္ပံု စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိရိွလိုေၾကာင္း” သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္(ခ) ဦးေနဘုန္းလတ္က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ၎က ထိုသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ “အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ႀကိဳဆိုပါေသာ္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ ေျပးဆြဲေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကြင္းျပင္(Leveled Playing Field) ရွိရန္ႏွင့္ စနစ္က်ေသာ အငွားယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားရွိရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လွပါသည္” ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အငွားယာဥ္ေလာကတြင္ Oway၊ Hello Cab၊ Uber၊ Grab နည္းပညာ အေျချပဳ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ “တစ္ဘက္တြင္လည္း တစ္ဦးခ်င္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆုိပါ ကုမၸဏီေလးခုအား ေခၚယူညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ သံုးႀကိမ္ရိွၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အငွားယာဥ္မ်ားအတြက္ မွ်တသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမွ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ YRTA တို႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါေၾကာင္း” ၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ တကၠစီ အငွားယာဥ္ ၆၇,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ တကၠစီယာဥ္အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီပိုင္ တကၠစီယာဥ္ အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆူးေလ-ေအာင္မဂၤလာလုိင္းမ်ားကိုYBS လိုင္းကားမ်ား ေျပးဆြဲေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတုိင္းအငွားယာဥ္ မွတ္ပံုတင္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲေနသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ညီညြတ္မႈမရွိသျဖင့္ ယာယီရပ္တန္႔ထားၿပီးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ညီညြတ္ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ျပန္လည္ေျပးဆြဲႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က အျခားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈကိုု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ source:frontier

Tuesday, 28 November 2017 03:33

မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ကားပိတ္ဆို႔ေန၍ ဖရဲ၊ သခြား ကားအ၀င္ေလ်ာ့က်ဟုဆို

မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ မိုးရြာၿပီး လမ္း မ်ားပိတ္ဆို႔မႈ ဆုိးရြားသျဖင့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ သစ္သီး၀လံ ကုန္စည္ဒုိင္သို႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္က ဖရဲ၊ သခြား တင္ေဆာင္သည့္ယာဥ္အ၀င္ ထက္၀က္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ကုန္စည္ဒိုင္အ တြင္းေရးမွဴးက ေျပာသည္။ ယခင္ရက္မ်ားက ေန႔စဥ္ ဖရဲ၊ သခြား ယာဥ္အစီးေရ ၂၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ေသာ္လည္း ႏုိ၀င္ ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ အစီးေရ ၁၀၀ ခန္႔သာ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ၁၀၅ မုိင္သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒုိင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းခင္ေမာင္ က ေျပာသည္။ ‘‘မေန႔ညက မုိးသည္းတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ဖဲြဖဲြေလးပဲ က်တာပါ။ ေျမသားလမ္းေနရာေတြက လမ္း ေခ်ာ္ၿပီးကားေတြ ပိတ္ကုန္တာ။ ခုပိတ္တာ နည္းနည္းဆုိးတယ္။ နမ့္ဖက္ကာနဲ႔ ကြတ္ခုိင္ၾကားက ႐ႈခင္းသာေတာင္ေၾကာမွာ ပိတ္ တာ။ ဒီေန႔လာဖို႔ ရွိတဲ့ကားေတြ မလာႏုိင္ၾကဘူး’’ ဟု ဦးစိုင္းခင္ ေမာင္က ေျပာသည္။ ယာဥ္အ၀င္နည္း၍ ၀ယ္လိုအားမ်ားကာ အေရာင္းအ၀ယ္သြက္လာေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္က လမ္းပိတ္ဆုိ႔ေနၿပီး ညေနအထိ လမ္းမပြင့္ေသးေၾကာင္း စစ္ကုိင္း တုိင္း ဖရဲ၊ သခြားစိုက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အစု အဖဲြ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသစၥာက ေျပာသည္။ ‘‘ကၽြန္ေတာ့္ကားက ေကာင္ ေလးေတြေျပာတာကေတာ့ လမ္း မွာပိတ္ေနတာ ၈ နာရီေလာက္ ၾကာေနၿပီတဲ့။ ခုအခ်ိန္ထိေတာ့ လမ္း ပြင့္ၿပီလို႔ အေၾကာင္းျပန္တဲ့ ဖုန္းမ၀င္လာေသးဘူး’’ဟု ႏုိ၀င္ ဘာ ၂၄ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔ တြင္ ၎ကေျပာသည္။ ႐ႈခင္းသာႏွင့္ ပန္က်ေလာ ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္မ်ားပိတ္ေန ၿပီး မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ အနီးတစ္၀ိုက္၌ ကားတန္းရွည္လ်ားစြာ တန္းစီပိတ္မိေနေၾကာင္း မူဆယ္သို႔ သြားေနသည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက ဆုိသည္။ လမ္းေခ်ာ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေမွာက္သည့္ ယာဥ္ပင္ရွိေၾကာင္း၊ လမ္းေခ်ာ္မႈ ေၾကာင့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ားသြားလာ၍ မရဘဲ ယာဥ္ငယ္မ်ားသာ သြားေန ေၾကာင္း ၎တို႔ဆုိသည္။ ေနာင္ႏွစ္ရက္အထိ လမ္းေၾကာတြင္ ကားပိတ္ေနႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဖရဲသီးမ်ား တင္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ခန္႔မွန္းေျပာဆုိသည္။ Source: 7 days new

Thursday, 16 November 2017 08:26

ရန္ကုန္လိုင္စင္တကၠစီမ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္ သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ခန္႔ ေစ်းတက္

ရန္ကုန္လိုင္စင္တကၠစီ မ်ား ဒီဇင္ဘာလကုန္ေနာက္ဆံုး ထား၍ စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ရ မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) က ေၾကညာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္လိုင္စင္တကၠစီ က်ပ္သိန္း ၂၀ ခန္႔ေစ်းတက္ေၾကာင္း ယာဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ‘ကားေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့မွ အရင္ကထက္စာရင္ေတာ့ က်ပ္ သိန္း ၂၀၊ ၂၅ ေလာက္ေတာ့ ပိုေခၚၾကတာေပါ့။ အလုပ္ျဖစ္လည္း ျဖစ္သြားၾကတာေပါ့။ အရင္တုန္းက ၁၅၀ တန္ကားက အခု ၁၇၀ ေလာက္ျဖစ္သြားတာေပါ့’’ ဟု ယာဥ္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကိုင္သူ ကိုစိုင္းက ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ YRTA ႐ုံး၌ ရန္ကုန္လိုင္စင္ တကၠစီမ်ား စီးတီး တကၠစီမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ တမ္းတိုးျခင္းမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္သူ မ်ားျပားေနသည္။ ‘‘YRTA ႐ုံးေရွ႕မွာ ဒီေန႔ (ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္)တင္ ကား (စီးတီး တကၠစီ ျပဳလုပ္မည့္ကား) အစီး တစ္ေထာင္ေလာက္ဂ်မ္းျဖစ္သြား တယ္’’ဟု ယာဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကိုင္သူ ဦးမင္းမင္းက ေျပာ ၾကားသည္။ ရန္ကုန္လိုင္စင္မ်ား စီးတီး တကၠစီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီးပါက နယ္လိုင္စင္တကၠစီမ်ား ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲမႈမ်ား စိစစ္အေရးယူမည္ဟု YRTA မွ ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္က ေျပာသည္။ စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကို ဒီဇင္ဘာလကုန္အၿပီး ေဆာင္ ရြက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းထက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ပိုေပးေစလို ေၾကာင္း ယာဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကိုင္သူ ကိုစိုင္းက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေျပးဆြဲေန ေသာ အငွားယာဥ္ေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ရန္ အစီးေရ ေလး ေထာင္ေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသး ေၾကာင္း YRTA က ထုတ္ျပန္ထား သည္။ လက္ရွိတြင္ နယ္လိုင္စင္ကားမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း အ၀ယ္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး အ ေရာင္းေအးေၾကာင္း၊ နယ္လိုင္စင္တကၠစီမ်ားမရွိေတာ့လွ်င္ ရန္ကုန္တကၠစီအံုနာခမ်ားျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ယာဥ္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ Source: 7 days new

Tuesday, 14 November 2017 04:59

ရန္ကုန္လိုင္စင္ တကၠစီမ်ား ဒီဇင္ဘာလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ စီးတီးတကၠစီ မွတ္ပံုတင္ရမည္ နယ္လိုင္စင္ျဖင့္ တကၠစီေျပးဆြဲမႈမ်ားကို အေရးယူေတာ့မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္လိုင္စင္ထုတ္ ေပးထားသည့္ တကၠစီမ်ား ဒီဇင္ ဘာလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ စီးတီးတကၠစီ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အ တြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ ေအာင္က ေျပာသည္။ ထိုသို႔ ရန္ကုန္လုိင္စင္မ်ား စီးတီးတကၠစီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ပါက နယ္လိုင္စင္တကၠစီမ်ား ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနမႈမ်ားကို စိစစ္အေရးယူမည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ‘‘ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္ လုပ္ရမယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ဒါ ၿပီးရင္ စစ္ထုတ္ရမယ္။ နယ္လိုင္ စင္ေတြကို ညအိပ္ခြန္ေကာက္ ေတြ ဘာေတြ ေကာက္ရမယ္’’ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာ သည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စီးတီးတကၠစီ အစီးေရ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ကညနလုပ္ငန္းလိုင္စင္႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေရး ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က တကၠစီမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘နယ္တကၠစီေတြက ေျပးဆြဲ ခြင့္မရွိတာ။ သူတို႔ တုိင္းထဲမွာအ တြက္ပဲ ထုတ္ေပးထားတာ။ သူ တုိ႔ ရန္ကုန္မွာ လာေျပးဆြဲေနတာ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူး။ ရန္ကုန္မွာ တကၠစီမ်ားလြန္းေနေတာ့ တကၠစီသမားေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္’’ ဟု Hello Cab တကၠစီကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ ဝင္းက ေျပာသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္လုိင္စင္ တကၠစီသမားမ်ား အတြက္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ေစမည္ ဟု ၎က ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒအရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တုိင္း သည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း မည္သည့္ေန ရာတြင္မဆို ေမာင္းႏွင္ခြင့္ရွိရမည္ ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေန တကၠစီ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအာင္သန္းဝင္း က ေျပာသည္။ စီးတီးတကၠစီမ်ား သက္ တမ္းတုိးျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္က ကိုင္တြယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပိုင္းတြင္ မထသက လႊဲေျပာင္းရ ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စီးတီးတကၠ စီသက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံု တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အ ဖြဲ႕ (ဗဟို) (YRTA)က လႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း နယ္ နံပါတ္ကားမ်ားႏွင့္ ညအိပ္ခြန္ မေဆာင္ထားသည့္ကားမ်ား ည အိပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ညအိပ္ခြန္ ေပးေဆာင္ထားျခင္း မရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူမည္ဟု ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေၾကညာသည္။ Source: 7 days new

Tuesday, 07 November 2017 09:00

တန္ဆာခ ျမင့္တက္ႏုိင္ေသာ္လည္း စက္သုံးဆီေဈးတက္၍ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခက္ေတြ႕

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္ နယ္သို႔ သစ္သီးႏွင့္ ဆန္အပါအ ဝင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား နယ္ စပ္မွ တင္ပို႔မႈမ်ားလာသျဖင့္ ကုန္ စည္ပို႔ေဆာင္ခ ျမင့္တက္ႏုိင္ေသာ္ လည္း စက္သံုးဆီေဈးတက္ေန၍ အခက္ေတြ႕ရသည္ဟု ကုန္စည္ ပိုေဆာင္ေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

Tuesday, 10 October 2017 08:11

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးစတင္ေျပးဆြဲမည့္ Yangon Water Bus ခရီးစဥ္စဆံုး ေငြက်ပ္ ၃၀၀ က်ပ္ႏႈန္းသတ္မွတ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အင္းစိန္ခံုးေက်ာ္တံတား ပထမဆံုးစတင္ေျပးဆြဲေပးမည့္ Yangon Water Bus ခရီးစဥ္စ/ဆံုး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းတြင္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ Yangon Water Bus ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တင့္တင့္ျမန္မာအုပ္စုကုမၸဏီဥကၠ႒ေဒၚတင့္တင့္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ Water Bus ကို ၁၃ စင္းနဲ႔ စတင္ေျပးဆြဲပါမယ္။ ခရီးသည္ ၂၃၀ စီးက သံုးစင္း၊ ခရီးသည္ ၆၀ စီးက သံုးစင္း၊ ခရီးသည္ ၁၂၀ စီးက ခုနစ္စင္းျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ခရီးသည္ စီးနင္းတဲ့ ဦးေရေပၚမွာမူတည္ၿပီး ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္မွတ္တိုင္ေတြမွာ လိုအပ္တာေတြကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး သံုးလအတြင္း ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးသြားဖုိ႔ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ခရီးသည္ လံုၿခံဳမႈအတြက္လည္း Water Bus ေတြမွာ အသက္ကယ္အက်ႌေတြကို ေရထဲမွာ ႏွစ္နာရီ၊ သံုးနာရီေက်ာ္ၾကာေနႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ အသက္ကယ္အက်ႌေတြ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ကေလးအသက္ကယ္အက်ႌ၊ ေဗာကြင္းေတြနဲ႔ အေရးေပၚေလွေတြပါ ခရီးသည္ေတြအတြက္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ယင္းအျပင္ Control Center မွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္တဲ့ GPS နဲ႔ CCTV စနစ္ေတြကိုလည္း ထည့္ေပးထားပါတယ္ဟု Yangon Water Bus ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေျပးဆြဲေပးမည့္ တင့္တင့္ျမန္မာအုပ္စုကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚတင့္တင့္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲေပးမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပထမဆံုး Water Bus မ်ားသည္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား မိတ္ဆက္သည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းမွ အင္းစိန္အထိ အခမဲ့ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရီးသည္ တက္/ဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ နန္းသီတာ၊ လမ္းသစ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ လိႈင္ႏွင့္ ပန္းလိႈင္တို႔ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းဆိပ္ကမ္းခုနစ္ခုရွိကာ အထူးသျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေျပးဆြဲေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္လည္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြသားက်ပ္ေပးေဆာင္စရာမလိုဘဲ တက္/ဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ anypay ေငြျဖည့္ကတ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အဆိုပါေငြျဖည့္ကတ္တြင္လည္း မိမိထည့္လိုေသာ ေငြပမာဏကို ထည့္သြင္းကာ လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယင္း anypay ေငြျဖည့္ကတ္ကို ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၀ယ္စရာမလိုဘဲ အခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Yangon Water Bus ကို လတ္တေလာအေနျဖင့္ ငါးစင္းစတင္ေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲမွ ညေန ၆ နာရီခြဲအထိ ခရီးသည္လိုက္ပါစီးနင္းမႈအေပၚမူတည္ကာ အခ်ိန္ကြာျခားမႈမရွိဘဲ အဆက္မျပတ္ ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိနစ္ ၃၀၊ ၄၅ မိနစ္၀န္းက်င္သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္လမ္းေၾကာင္းမွာ မွတ္တိုင္ ခုနစ္ခုရွိပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ YBS လိုင္းေတြကို ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ၿပီးေတာ့ Water Bus မွတ္တိုင္အေရာက္ စီးလုိ႔ရေအာင္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထြက္ခြာခ်ိန္ကိုလည္း ခရီးသည္အေပၚမူတည္ၿပီး ထြက္ခြာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္တိုင္ေတြမွာ ခရီးသည္ေတြ စီးနင္းလိုက္ပါမႈအဆင္ေျပေအာင္ ဘုတ္ေတြေထာင္ထားပါတယ္။ အာမခံပိုင္းအေနနဲ႔လည္း လတ္တေလာ မွာ အစိုးရအာမခံဌာနနဲ႔ IKBZ အာမခံလုပ္ငန္းေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ အာမခံက႑အတြက္ကေတာ့ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေပးသြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေျမာက္ဒဂံုနဲ႔ သန္လ်င္ဘက္ေတြကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေပးသြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရွင္းျပပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း စတင္ေျပးဆြဲေပးမည့္ Yangon Water Bus ေပၚတြင္ ခရီးသည္မ်ားသာ လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား လံုး၀တင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုက္ပါစီးနင္းမည့္ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ျမစ္အတြင္းအမိႈက္စြန္႔ပစ္ခ်ျခင္းတို႔ကို လံုး၀ခြင့္ျပဳသြားမည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာစည္းကမ္းႏွင့္အညီ စည္းကမ္းတက် လိုက္ပါစီးနင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယာဥ္ေပၚလိုက္ပါလာေသာခရီးသည္မ်ားအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၀၀ တန္ ထမင္းဘူးႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀ တန္ လက္ဖက္ရည္တို႔ကို ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Source: Myanmar Ahlin

Wednesday, 20 September 2017 11:25

MYANMAR DOMESTIC RULES AND REGULATIONS RELEVANT TO THE LOGISTICS AND TRANSPORT SECTORAL SERVICES

Maritime cargo handling services The Yangon Ports Act (1905), The Carriage of Goods by sea Act (1925), The Ports Act (1908), The Outports Act (1914), The Road Transport and Inland Water Transport law (1963), The Road Transport and Inland Water Transport Functional Rules (1964), The Road Transport and Inland Water Transport Functional Regulations (1965), Storage & warehousing services The Yangon Ports Act (1905), The Ports Act (1908), The Outports Act (1914), Freight transport agency services The Yangon Ports Act (1905), The Ports Act (1908), The Outports Act (1914), The Bill of Landing Act (1856), The Carriers Act (1865), The Myanmar Carriage of Goods by Sea Act (1925), The Road Transport and Inland Water Transport law (1963), The Road Transport and Inland Water Transport Functional Rules (1964), The Road Transport and Inland Water Transport Functional Regulations (1965), The Railways Act (1890), Other auxiliary services Not Yet Courier services Myanmar has not yet established any specific law regarding courier services and as of now the 1989 State - Owned Economic Enterprises law governs the courier service sector Packaging services Not Yet Customs clearance services The Sea Customs Act (1878), The Land Customs Act (1924), The Tariff Law (1992), International Freight Transportation excluding Cabotage The Carriers Act (1865), The Bill of Landing Act (1856), The Maritime Transport Administration Act (1952), The Myanmar Merchant Shipping Act (1923), International rail freight transport services Not Yet International road freight transport services Motor Vehicle Law (1964), Motor Vehicle Rules (1989), In addition (a) Commercial presence of foreign services suppliers and / or providers are permitted in accordance with Myanmar Companies Act 1914, Partnership Act 1923, Myanmar Company Rules 1940, Special Company Act 1950, Special Company (Amendment) Act 1955-1959, Union of Myanmar Foreign Investment Law 1988, Union of Myanmar Citizens’ Investment Law 1994, The Income Tax Law 1974, Notification No. 115/2006, Notification No. 124/2006 of the Ministry of Finance and Revenue, The land Nationalization Act 1953, The transfer of Immoveable Property Restriction Law 1987. (b) Presence of natural persons of foreign service suppliers and / or provider and permitted in accordance with union Myanmar Foreign Investment Law, Myanmar Immigration (Emergency Provisions) Act 1947, the foreigners Act 1864, The Registration of Foreigners Act 1940, The Registration of Foreigners Rules 1948, Immigration Rules and Regulations and procedures of Myanmar.