Warehouse

Thursday, 11 April 2019 06:49

အေအးခန္းကုန္ေသတၱာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုန္ပ်က္စီးမွုမ်ား Reefer related

အေအးခန္းကုန္ေသတၱာအတြင္း ကုန္ပ်က္စီးမွုသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ပ်က္စီးမွုမ်ားတြင္ ပုပ္သိုးျခင္း၊ အရည္ေပ်ာ္သြားျခင္း၊ ေအးခဲသြားျခင္း၊ အမွည့္လြန္ျခင္း၊ ပြန္းပဲ့ျခင္းႏွင့္ အေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

Friday, 29 March 2019 08:27

သင့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ မွန္ကန္သည့္သိုေလွာင္ရံုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္ (၁၂) ခ်က္

သင့္ကုန္ပစၥည္းကို လက္ခံထိန္းသိမ္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာေဒသသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ေပးမည့္ 3PL ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ႐ွာေဖြတဲ့အခါ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္အေျမာက္အမ်ား႐ွိပါတယ္။

Saturday, 16 March 2019 08:40

သိုေလွာင္ရံုေနရာအက်ယ္အဝန္းကို လက္ေတြ႕အထိေရာက္ဆံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ရမည့္နည္းလမ္း (၁၅) ရပ္

သိုေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းတြင္ ပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းထားသိုရန္ ေနရာအက်ယ္အဝန္းကို အက်ိဳး႐ွိ႐ွိထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးသည္ အဓိကအေရးပါသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။သိုေလွာင္ရံု ေနရာအက်ယ္အဝန္းကို အထိေရာက္ဆံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္ ၁၅ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Friday, 08 March 2019 04:15

Warehouse Storage System & Equipment

Warehouse Storage System ဆိုတာကေတာ့ သိုေလွာင္ရံုအတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားေလ့လြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရး ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားေဘးအနၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးကိုဦးတည္လ်က္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအလြယ္တကူ ထားသို၊ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Friday, 08 March 2019 04:02

Inventory Control Techniques (ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း ထိန္းသိမ္းစီမံမႈနည္းလမ္းမ်ား)

Inventory controll (ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းမႈ) ဆိုသည္မွာ သိုေလွာင္ရံုအတြင္း ထိန္းသိမ္းထား႐ွိေသာ ကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္ဆဲပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို လက္ငင္းသံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အပိုအလိုမ႐ွိ လံုေလာက္ေသာပမာဏ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္း၊ သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း ႀကီးၾကပ္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Monday, 04 March 2019 09:10

သိုေလွာင္ရံု စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (Warehouse management ideas)

သိုေလွာင္ရံုမ်ားအတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားလက္ခံျခင္း၊ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း၊ သေဘာၤတင္ပို႔ျခင္းစသည့္ သိုေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Monday, 04 March 2019 08:41

သိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔႐ွိရေသာ အမွား ၈ ခု (8 common warehouse mistakes)

သိုေလွာင္ရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ၾကံဳရေလ့႐ွိသည့္ အမွား (၈) ခု ကို Super Light Logistics မွ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အမွား (၈) ခု ထဲက တစ္ခုခုကို ေတြ႕ၾကံဳေနရၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအခ်က္ကို အရင္ဆံုး ဦးစားေပးေျဖ႐ွင္းသင့္ပါတယ္။

Friday, 10 November 2017 09:46

သီးႏွံသိုေလွာင္႐ံု ေဆာက္လုပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ အစိုးရက ေငြေခ်းမည္

ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံုအပါ အဝင္ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံ မ်ား သိုေလွာင္ထားႏိုင္မည့္ေခတ္ မီသိုေလွာင္႐ံုတည္ေဆာက္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားသို႔ အစုိးရက ေခ်းေငြ မ်ားထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာ န ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ ဝင္းက ေျပာသည္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ သီးႏွံ မ်ား စနစ္တက်သိုေလွာင္ထားရန္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သို ေလွာင္႐ံုမ်ား လံုေလာက္စြာ မရွိ ျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးဆံုး ႐ႈံးမႈ၊ အရည္အေသြးက်ဆင္းမႈ မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လယ္ယာထြက္ ကုန္ သီးႏွံသိုေလွာင္႐ံု တည္ ေဆာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားသို႔ အစိုးရက ေငြေခ်းေပးမည္ဟု ၎ က ဆိုသည္။ ‘‘အစိုးရက ေငြေခ်းေပးရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒီအေဆာက္အ အံုေတြက လယ္ယာက႑မွာ တကယ္ကို လိုအပ္ေနတာပါ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦး ေသာင္းဝင္းက ေျပာသည္။ လက္ရွိေပါက္ေစ်းျဖင့္ စပါး တင္းေပါင္းေလးသိန္းခန္႔ သို ေလွာင္ႏုိင္သည့္ သိုေလွာင္႐ံုတစ္ လံုး တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္းငါး ေထာင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား အသစ္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက စပါး အေျခာက္ခံစက္မ်ား၊ စပါးသန္႔ စင္စက္မ်ားလည္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ရန္လိုေနသည္ဟု ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ လယ္သမားမ်ား ရိတ္သိမ္း ၿပီး ဆန္စက္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာ သည့္ စပါးမ်ားသည္ သိုေလွာင္ ထားရွိႏိုင္သည့္ အစိုဓာတ္ (ေရ ေငြ႕)ပါဝင္မႈပမာဏထက္ မ်ားသ ျဖင့္ အေျခာက္ခံစက္မ်ားအသံုးျပဳ ၿပီးမွ သိုေလွာင္ရသည္ဟု ၎တို႔ က ေျပာသည္။ လယ္ယာက႑တြင္ သီးႏွံ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားသည္ အဓိကလို အပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး လယ္ သမားမ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္ဟု ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာ ၾကားသည္။ သုိေလွာင္႐ံုမ်ားရွိျခင္းအား ျဖင့္ သီးႏွံေပၚထြက္ခ်ိန္တြင္ ေစ်း ႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ သူလယ္သမားမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ထိခိုက္မႈကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစ မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ မိုး စပါးႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု အသစ္္ေပၚခ်ိန္ ၌ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းၿပီး ေငြ ေၾကးလိုအပ္ေသာ လယ္သမားအ မ်ားစုက ယင္းေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ေလ်ာ့နည္းမႈမ်ားရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား တြင္ စပါးအပါအဝင္ သီးႏွံမ်ားကို လယ္သမားမ်ားက အပ္ႏွံၿပီး ယင္း သိုေလွာင္႐ံုအာမခံျဖင့္ လယ္သ မားမ်ားက ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းႏိုင္ မည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအ သင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ Source: 7 days new