Warehouse

သိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔႐ွိရေသာ အမွား ၈ ခု (8 common warehouse mistakes)

သိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔႐ွိရေသာ အမွား ၈ ခု (8 common warehouse mistakes) Super Light logistics

              သိုေလွာင္ရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ၾကံဳရေလ့႐ွိသည့္ အမွား (၈) ခု ကို Super Light Logistics မွ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အမွား (၈) ခု ထဲက တစ္ခုခုကို ေတြ႕ၾကံဳေနရၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအခ်က္ကို အရင္ဆံုး ဦးစားေပးေျဖ႐ွင္းသင့္ပါတယ္။

 

(၁) ပိုလ်ံပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထား႐ွိမႈ(Holding excess inventory)

              သိုေလွာင္ရံုအတြင္း ကုန္ပစၥည္းအေျမာက္အမ်ား သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားမႈဟာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး သိုေလွာင္ရံုအမွားမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းအမယ္တစ္မ်ိဳးထဲကို ေလ်ာ့ေစ်း Discount ရယူလိုတဲ့အတြက္ လိုအပ္တာထက္ အေျမာက္အမ်ား ပိုမိုဝယ္ယူမိျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

 

(၂) ပစၥည္းအထုတ္အသြင္းလမ္းေၾကာင္း အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ(Failing to optimize picking paths)

              ပစၥည္းအထုတ္အသြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္ထိေရာက္ေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္နဲ႔လုပ္အားခကို ေခြၽတာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

(၃) စာရြတ္စာတမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ထား႐ွိမႈ(Clinging on to paper processes)

              ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားအသံုးမျပဳပဲ ျမန္ဆန္သြက္လက္မႈမ႐ွိတဲ့ စာရြတ္စာတမ္းအေျချပဳ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို လက္မလႊတ္ႏိုင္ပဲ ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားတာဟာလဲ သိုေလွာင္ရံုအမွားမ်ားထဲက အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

 

(၄) သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္မႈကို အေလးမထားျခင္း(Lack of attention to housekeeping)

              သိုေလွာင္ရံုအတြင္း အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ပစၥည္းတင္စင္မ်ားအၾကား လူႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သြားလာပို႔ေဆာင္မႈကို ႐ႈပ္ပြေနေသာပစၥည္း၊ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားက အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး လုပ္ငန္းလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔မႈကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စုပံုေနတဲ့ ျဖတ္စ၊ ညႇပ္စ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို ဖယ္႐ွားႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ဆိုင္းတစ္ဆိုင္းမသိမ္းခင္ သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးရပါမယ္။

 

(၅) က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲြမႈခြၽတ္ယြင္းျခင္း(Inadequate health and safety management)

              သိုေလွာင္ရံုအတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးအတြက္ အလြယ္တကူသိသာျမင္သာတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုသာမက အမွတ္မထင္ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မဲ့ အလားအလာမ်ားကိုပါ ႀကိဳတင္မွန္းဆသတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။

 

(၆) ေဆာင္ရြက္ဆဲကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴျပဳျခင္း(Neglecting goods-in processes)

              သိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္ ပစၥည္းေပးပို႔ရန္အမွာစာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေပးပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္မ်ားေနခ်ိန္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထားရန္ေမ့ေလ်ာ့ေနေလ့႐ွိသည္။

 

(၇) ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တိုးတက္လမ္းကို ဂ႐ုမျပဳျခင္း(Ignoring staff development)

              ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ တက္လမ္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြကို ၾကာ႐ွည္လ်စ္လ်ဴ႐ွဴမထားပဲ လိုအပ္တဲ့ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးဖို႔နဲ႔ လစ္လပ္ေနရာမ်ားမွာ ရာထူးတိုးတာဝန္ေပးသြားဖို႔ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

(၈) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို အကဲျဖတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း(Failing to measure the right thing)

              အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ သိုေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွန္ကန္စြာအကဲျဖတ္တိုင္းတာႏိုင္ျခင္း မ႐ွိၾကေပ။ သိုေလွာင္ရံုမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္ သိုေလွာင္ရံုအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာအကဲျဖတ္တိုင္းတာႏိုင္မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈကို မလြဲမေသြရ႐ွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

              အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သိုေလွာင္ရံုမ်ားအတြင္္း အမ်ားဆံုးေတြ႕ၾကံဳရေလ့႐ွိတဲ့ အမွားေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း သိုေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို ရ႐ွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Source ; Super Light logistics

 

 

 
Read times
Rate this item
(1 Vote)