Warehouse

သင့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ မွန္ကန္သည့္သိုေလွာင္ရံုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္ (၁၂) ခ်က္

သင့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ မွန္ကန္သည့္သိုေလွာင္ရံုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္ (၁၂) ခ်က္ google

သင့္ကုန္ပစၥည္းကို လက္ခံထိန္းသိမ္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာေဒသသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ေပးမည့္ 3PL ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ႐ွာေဖြတဲ့အခါ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္အေျမာက္အမ်ား႐ွိပါတယ္။

 

သင့္အေနနဲ႔ သင့္ကုန္ပစၥည္းေတြကို အဆင္ေျပေျပနဲ႔ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းထား႐ွိၿပီး သင့္အဆက္အသြယ္မ်ားထံသို႔ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔စြာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေစလိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ 3PL ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (သိုေလွာင္ရံုအပါအဝင္) ကိုေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ သူတို႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မ်က္ျမင္စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္တာထက္ သူတို႔ဟာသိုေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးမွာ အမွန္တကယ္ကြၽမ္းက်င္ႏိုင္နင္းမႈ႐ွိသူမ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို စိစစ္အတည္ျပဳသြားဖို႔လိုပါတယ္။


အဲဒီလို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စစ္ေဆးၾကည့္ရမယ့္ အခ်က္( ၁၂ )ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

(၁) သင့္ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းသိၾကပါသလားAre they comitted to know your product?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


သင့္ကုန္ပစၥည္းကိုလက္ခံထိန္းသိမ္းေပးမည့္ 3PL ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ သင့္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊ သေဘာသဘာဝကို ေသခ်ာသိ႐ွိၿပီးမွ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္၊ ထိန္းသိမ္းထား႐ွိရမယ္ဆိုတာ သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔အေနနဲ႔ သင့္ကုန္ပစၥည္းရဲ႕အရြယ္အစား၊ ပံုသ႑ာန္၊ အေလးခ်ိန္၊ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕အမ်ိဳးအစားနဲ႔ သေဘာသဘာဝတို႔ကို ေသခ်ာစြာသိ႐ွိဖို႔လိုပါတယ္။


သင့္ကုန္ပစၥည္းဟာ ေဘးအႏၱရာယ္႐ွိပစၥည္းလား၊ သက္တမ္းသတ္မွတ္ထားသလား၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္တာလား၊ သိုေလွာင္ရာ ဒါမွမဟုတ္ သေဘာၤတင္ပို႔ရာမွာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဆင့္လို႔ရသလား၊ အေအးဓာတ္ေပးထားဖို႔လိုသလား၊ အပူခ်ိန္နဲ႔စိုထိုင္းစကအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သလား၊ အျခားပစၥည္းမ်ားအနားထားလို႔ရမလား၊ ပစၥည္းတန္ဖိုးကဘယ္ေလာက္လဲ၊ အာမခံေရာထားဖို႔လိုမလား၊ ပစၥည္းသယ္ယူေရြ႕ေျပာင္းဖို႔ အထူးပစၥည္းကရိယာလိုမလားစတဲ့ သင့္ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုသိ႐ွိမွ သင့္ကုန္ပစၥည္းကို သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားစဥ္မွာ မေမ်ွာ္လင့္တဲ့ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေ႐ွာင္က်ဥ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


တကယ္လို႔ပစၥည္းထိန္းသိမ္းမဲ့သူအေနနဲ႔ သင့္ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းမ႐ွိဘူးဆိုရင္ သူတို႔ဟာအေတြ႔အၾကံဳမ႐ွိဘူးဆိုတာ ျပသတာျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ အျခားသိုေလွာင္ရံုမ်ားနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။

 

 

 

(၂) ပစၥည္းပမာဏနဲ႔ေနရာအက်ယ္အဝန္းလံုေလာက္မွ်တမႈAdequate volume and space

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

သင့္ကုန္ပစၥည္းအရြယ္အစားနဲ႔ စုစုေပါင္းေနရာယူမဲ့ပမာဏကို မူတည္ၿပီး သိုေလွာင္ရံုမ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာ ဘယ္ေလာက္႐ွိႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ပံုၾကမ္းေရးဆြဲျပႏိုင္မယ့္ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လိုေသေသခ်ာခ်ာ ထိန္းသိမ္းထားမယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႔႐ွင္းလင္းျပႏိုင္မယ့္ သိုေလွာင္ရံုမ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

 

 

(၃) သင့္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ သူတို႔အသံုးျပဳတဲ့ပစၥည္းကရိယာ၊ စက္ယႏၱရားမ်ား လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ပါသလား
Is their equipment a good fit for your product type?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့အခါ၊ သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းတဲ့အခါမွာ သင့္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားနဲ႔ အေကာင္းဆံုးလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ ကရိယာတန္ဆာပလာေတြကို ဝယ္ယူတာျဖစ္ျဖစ္ ငွါးရမ္းတာျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳမယ္ဆိုတာေသခ်ာပါေစ။

 

 

(၄) အေလးခ်ိန္၊ အတိုင္းအတာႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈျပင္ဆင္ျခင္း

>>>>>>>>>>>>>>>>

 

သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သေဘာၤတင္ပို႔ရန္အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ။ကုန္ပစၥည္းအတိုင္းအတာႏွင့္ အေလးခ်ိန္ေဖာ္ျပသည့္ အမွတ္သေကၤတမ်ားကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သေဘာၤတင္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

(၅) စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူ႐ွိပါေစ Enough handling personnel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ သေဘာၤတင္ပို႔မႈတြင္ ျပသာနာျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္မွာ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူမ်ား ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမ႐ွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။သင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မယ့္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ သင့္ကုန္ပစၥည္းပမာဏနဲ႔ အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္စြမ္း႐ွိတဲ့ ခိုင္မာက်စ္လစ္တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ခ်ျပသင့္ပါတယ္။

 

 

(၆) W M S အသံုးျပဳပါေစThey use a W M S

>>>>>>>>>>>>>>>


ပစၥည္းလက္ခံတာ၊ ထားသိုတာ၊ ျပန္ထုတ္တာကို သိုေလွာင္ရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (Warehouse management systems, W M S) မွာအလြယ္တကူ စစ္ေဆးသိ႐ွိႏိုင္တဲ့အတြက္ W M S အသံုးျပဳမႈ႐ွိ၊ မ႐ွိ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

 

 

(၇) ကုန္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းအေသးစိတ္တိက်မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ
Inventory accuracy and control

>>>>>>>>>>>>>


သိုေလွာင္ရံုအတြင္း ျပသာနာအမ်ားဆံုးျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္မွာ ကုန္ပစၥည္းစာရင္းထိန္းသိမ္းမႈပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၎တို႔ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းစာရင္းထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ဘယ္လိုစနစ္ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာကို ႐ွင္းျပေစသင့္ပါတယ္။

 

 

(၈) လုပ္ငန္းတြင္း၊ လုပ္ငန္းျပင္ အရည္အေသြးမီလုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈ စံႏႈန္းမ်ား႐ွိပါေစ
They have internal and external metrics

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


သိုေလွာင္ရံုတစ္ခုမွာ အရည္အေသြးမီလုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈ စံႏႈန္းမ်ား႐ွိျခင္းဟာ သင့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုတာ အခ်က္ျပလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သူတို႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခ်ိန္မွာ သူတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းတြင္း အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈစံႏႈန္း ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းျပင္ပသံုးစြဲသူမ်ားဆိုင္ရာ ပစၥည္းအရည္အေသြးစစ္ေဆးတဲ့စံႏႈန္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း႐ွိ၊ မ႐ွိ အကဲခတ္ေလ့လာသင့္ပါတယ္။

 

 

(၉) လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအား အေရးပါမူ႐ွိ၊ မ႐ွိ
Ergonomics and productivity is important to them

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 


လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအား တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ေရြးခ်ယ္မယ့္ သိုေလွာင္ရံုအတြင္းမွာ လုပ္သားမ်ားအေနနဲ႔ ျဖတ္လတ္တက္ႂကြတဲ့ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ပံုစံမ်ိဳး ႐ွိေနသလားဆိုတာ ေလ့လာအကဲျဖတ္ပါ။

 

 

(၁၀) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ISO အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား
Work instructions, ISO certifications

>>>>>>>>>>>>>>>>


သင္ငွါးရမ္းမယ့္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ သူတို႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ ISO အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား႐ွိသလား၊ သူတို႔ရဲ႕လုပ္သားေတြကို ဘယ္လိုေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားတယ္ဆိုတဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈသင့္ပါတယ္။

 

 

(၁၁) သပ္ရပ္သန္႔႐ွင္းၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းတဲ့ သိုေလွာင္ရံု႐ွိပါသလား
They have a clean and safe warehouse

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


သိုေလွာင္ရံုဟာ ပစၥည္းမ်ား႐ႈပ္ပြၿပီး ညစ္ပတ္ေနမယ္ဆိုရင္ သင့္ကုန္ပစၥည္းကို သူတို႔ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုတာ ၫႊန္ျပေနတာပါပဲ။စြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုနဲ႔တူေနတဲ့ သိုေလွာင္ရံုဆိုရင္ သူတို႔နဲ႔အလုပ္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျငင္းပယ္လိုက္ပါ။

 

 

(၁၂) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းဟာ ထိပ္တန္းအဆင့္႐ွိသလား
Their transportation is top notch

>>>>>>>>>>>>>>>>


သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သင္ငွါးရမ္းတဲ့ကုမၸဏီဟာ သင့္ကုန္ပစၥည္းကို အစမွအဆံုးအထိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ႐ွိေစပဲ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း႐ွိရမယ့္အျပင္ အသက္သာဆံုးႏႈန္းထားမ်ားရ႐ွိေအာင္လဲ ညိွႏိႈင္းေပးႏိုင္ရပါမယ္။ဆိုလိုတာက ကုန္စည္မ်ားပို႔ေဆာင္သည့္အခါ ယာဥ္အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ (ကား၊ ရထား၊ သေဘာၤစသည္) ပို႔ေဆာင္ရပါက အျခားကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္စီမံႏိုင္သူျဖစ္ရပါမယ္။

 

အထက္ပါအခ်က္မ်ားဟာ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပမယ့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္သိုေလွာင္ရံုတစ္ခု ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Source – SuperLight logistics

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)