Warehouse

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ဗဟိုဌာနဆိုတာဘာလဲ ?

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ဗဟိုဌာနဆိုတာဘာလဲ ? google

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈဗဟိုဌာန (Distribution center) ဆိုသည္မွာ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ လက္ကားအေရာင္းဆိုင္ႀကီးမ်ား (သို႔မဟုတ္) သံုးစြဲသူမ်ားထံ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ ထပ္ဆင့္ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စုစည္းထိန္းသိမ္းထားသည့္ သိုေလွာင္ရံုတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) အထူးျပင္ဆင္ထားသည့္ အေဆာက္အဦတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 

ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈဗဟိုဌာန (Distribution center) ကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံကာ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေခၚေဝၚၾကေလ့႐ွိသည္။

 

ဥပမာ- ကုန္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းရာေနရာျဖစ္၍ 'သိုေလွာင္ရံု' (Warehouse) ဟုလည္းေကာင္း၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအား ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေလ့႐ွိသည့္အတြက္ 'လက္လီကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာန' (Retail distribution center) ဟုလည္းေကာင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားထံ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္အတြက္ 'အမွာစာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ဌာန' (Order fulfillment center) ဟုလည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းလက္ခံမႈႏွင့္ လြဲေျပာင္းေပးပို႔မႈကို အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ 'အဝင္၊ အထြက္တစ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္သည့္စတိုး' (Cross-dock facility stores) ဟုလည္းေကာင္း အသီးသီးေခၚေဝၚျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

 

ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးေရးဗဟိုဌာနမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအေရအတြက္ အမ်ားအျပားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုေဆာင္းသိုေလွာင္ထားျခင္းျဖင့္ ကုန္စည္ေထာက္ပ့ံမႈကြန္ယက္ (Suply network) ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 

ထို႔ျပင္ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဗဟိုဌာနသည္ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လက္လီ၊ လက္ကားစသည့္ တဆင့္ခံလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ အမွာစာျဖည့္ဆည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုး၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။

 

Source : Super Light Logistics

 

Myanmar Logistics Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)