Port Information

Monday, 03 June 2019 07:28

ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၂) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း

တည္ေနရာ - ဗိုလ္တေထာင္ေစ်းလမ္းႏွင့္ အမွတ္(၃) သစ္စက္ၾကား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ - US$ ၁၅ သန္း ႏွင့္ က်ပ္ ၄၃၁.၄၁၈ သန္း လြင္ျပင္ဧရိယာ - ၁၆.၄၅ ဧက ထားသိုႏိုင္ေသာကုန္ေသတၱာအလံုးေရ -ကုန္ျပည့္ကုန္ေသတၱာ - ၁၉၆၂ TEU - ကုန္လြတ္ကုန္ေသတၱာ - ၈၀၀ TEU - အေအးခန္းကုန္ေသတၱာ - ၆၀ TEU စုစုေပါင္း - ၂၈၂၂ TEU စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန့ - ၂-၁၂-၁၉၉၉ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား.pdf MyanmarLogisticsGuide

Monday, 03 June 2019 07:15

ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း ကုန္းတြင္းကုန္ေသတၱာစခန္း

တည္ေနရာ -အလံုျမိဳ့နယ္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္းျပင္ ဧရိယာ -၁၂.၃၈ ဧက ထားသိုႏိုင္ေသာကုန္ေသတၱာအလံုးေရ -ကုန္ျပည့္ကုန္ေသတၱာ - ၆၀၀ TEU - ကုန္လြတ္ကုန္ေသတၱာ - ၃၈၇၀ TEU -အေအးခန္းကုန္ေသတၱာ - ၂၄၀ TEU စုစုေပါင္း - ၄၇၁၀ TEU စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန့ - ၄-၁-၂၀၀၃ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္သို့ လႊဲေျပာင္းျပီး ဆိပ္ခံတံတား ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား.pdf MyanmarLogisticsGuide

Monday, 03 June 2019 07:03

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္း

တည္ေနရာ - ဆိပ္ကမ္းျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဆိပ္ခံတံတားအရြယ္အစား -မ်က္ႏွာစာအလ်ား ၆၀၀ ေပ x အက်ယ္ ၉၈ ေပ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္သေဘၤာအရြယ္အစား - ကုန္ေသတၱာကုန္စည္ႏွင့္ အေထြေထြကုန္စည္သေဘၤာ ၁၅၀၀၀ တန္ - ေရစူး ၉ မီတာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ - ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၇.၈သန္း - ျပည္တြင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၄၂၁ သန္း လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္ - ၂၇-၁-၁၉၉၇ လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္ႏွစ္ - ၂၂-၁-၁၉၉၈ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား.pdf MyanmarLogisticsGuide

Thursday, 07 March 2019 03:50

ၿမိတ္ဆိပ္ကမ္း

MyanmarLogisticsGuide