Port Information

Tuesday, 04 June 2019 06:46

အမွတ္(၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉) သီလ၀ါဆိပ္ခံတံတား (MIPL)

တည္ေနရာ - သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

Tuesday, 04 June 2019 06:37

အမွတ္(၄) သီလ၀ါဆိပ္ခံတံတား (MIPL)

တည္ေနရာ - သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

Tuesday, 04 June 2019 04:42

အမွတ္(၁)အလံုဆိပ္ခံတံတား

တည္ေနရာ - ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

Tuesday, 04 June 2019 04:37

အမွတ္(၂)အလံုဆိပ္ခံတံတား

တည္ေနရာ - ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

Tuesday, 04 June 2019 04:32

အမွတ္(၃)အလံုဆိပ္ခံတံတား

တည္ေနရာ - အလံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

Tuesday, 04 June 2019 04:19

အမွတ္(၄)အလံုဆိပ္ခံတံတား

တည္ေနရာ - အလံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း

Monday, 03 June 2019 07:49

အမွတ္(၁)၊ (၂) ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ခံတံတား (MIP)

တည္ေနရာ - အလံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဆိပ္ခံတံတားအရြယ္အစား - မ်က္ႏွာစာအလ်ား ၅၀၉ ေပ x အက်ယ္ ၅၉ ေပ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္သေဘၤာအရြယ္အစား - အေထြေထြကုန္စည္သေဘၤာ ၁၀၀၀၀ တန္ - ေရစူး ၈ မီတာ BOT သက္တမ္း - ၂၅ ႏွစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ - ျပည္တြင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၁၅၇၄၅.၄၈ သန္း လုပ္ငန္းစတင္သည့္ႏွစ္ - ၆-၅-၂၀၀၀ လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္ႏွစ္ - ၄-၁-၂၀၀၃ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား.pdf MyanmarLogisticsGuide

Monday, 03 June 2019 07:39

ဗိုလ္တေထာင္ အမွတ္(၁) ကုန္းတြင္း ကုန္ေသတၱာစခန္း

တည္ေနရာ - ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားအနီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ - US$ ၇.၀၂ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈအခ်ိုး - MPA Allied မူလ - ၅၁ ၄၉ ယခု - ၅၉ ၄၁ လြင္ျပင္ဧရိယာ - ၉.၇၅ ဧက ထားသိုႏိုင္ေသာကုန္ေသတၱာအလံုးေရ ကုန္ျပည့္ကုန္ေသတၱာ - ၅၀၀ TEU ကုန္လြတ္ကုန္ေသတၱာ - ၃၈၇၂ TEU အေအးခန္းကုန္ေသတၱာ - ၁၅ TEU စုစုေပါင္း - ၄၃၈၇ TEU စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန့ - ၂-၇-၁၉၉၆ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား.pdf MyanmarLogisticsGuide