Rules and Regulations

Thursday, 13 September 2018 03:55

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စနစ္သစ္တြင္ e မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ တစ္ခုသာ ထုတ္ေပးမည္

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စနစ္သစ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ တစ္ခုသာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္

Wednesday, 12 September 2018 10:58

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားတယ္ဆိုတာ

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားနယ္ပယ္အလိုက္ ခြဲျခားသိရိွေစရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ ကုမၸဏီမ်ား

Thursday, 06 September 2018 04:59

အစိုးရ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားက အခြန္ဝိဝါဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ ကမာၻ႔ဘဏ္၊အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၫႊန္းကိန္းမ်ား

Friday, 31 August 2018 08:08

ေန႔စဥ္ကုမၸဏီအသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ေနရ

ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္စနစ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ကုမၸဏီသစ္ ၁ဝ၀ ေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ေနၿပီး တစ္လအတြင္းကုမၸဏီ

Thursday, 30 August 2018 05:02

အရက္ႏွင့္ စီးကရက္ အခြန္

အရက္ႏွင့္ စီးကရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ အခြန္ႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္တိုးျမႇင့္ထားသည့္ ၂ဝ၁၈-၁၉ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ

Thursday, 05 July 2018 10:04

Different Types of Storage; Cold Stores

Different Types of Storage; Cold Stores

Thursday, 22 March 2018 07:30

YSX တြင္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ matching time အားတေန့ ေလးႀကိမ္ေျပာင္းလဲမည္

ရန္ကုန္စေတာ႔ အိတ္ခ်ိန္း(YSX)တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအေရအတြက္ ပိုမိုတုိးတက္ မ်ားျပားလာေစရန္ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ပုိမို သြက္လက္လာေစရန္အတြက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္ Matching Time (အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္သည့္ႀကိမ္ေရ)ကုိ တစ္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္အစား ေလးႀကိမ္ သုိ႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ကိုလည္း သိခဲ့ရပါတယ္။

Thursday, 15 February 2018 08:59

အစိုးရက ႀကိဳတင္ခြန္မေကာက္ခံေတာ့ေပ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းသည္ ့ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ေခၚ Withholding Tax ကိုအစိုးရက ေကာက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင္ ့စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ထံ ယခုရက္သတၱပတ္က အေၾကာင္းၾကား အသိေပးသည္။

Wednesday, 29 November 2017 11:20

ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ေကာက္သည့္စနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အခြန္ဦးစီးဌာန စီစဥ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားထံမွ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ ေကာက္သည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ေနရျခင္းမွ အ ခြန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူကုိယ္တိုင္ အလယ္အလတ္ဆုိင္ရာအခြန္႐ုံး ႏွင့္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးတြင္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ အ ခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ ‘‘အခြန္ထမ္းေတြ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းလာလုိ႔ အခုလုိေျဖေလွ်ာ့ဖုိ႔ စဥ္းစားတာ ပါ’’ ဟုဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံ မႈစနစ္ေျပာင္းလဲမည့္အစီအစဥ္ သည္ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးကုိ တြန္း အားေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦး ရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ ပုိ႔ျခင္း၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္းတို႔မွ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ကုိ မေကာက္ ဘဲ၊ သုံးလတစ္ႀကိမ္အခြန္ထမ္း ေဆာင္ရမည့္စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲ ျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအတြက္ ေငြလွည့္သုံးႏုိင္ျခင္း၊ အတိုးႏႈန္းသက္သာျခင္းစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္ဟု ျပည္ ပသုိ႔ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ လုပ္ငန္း ရွင္ ဦးမ်ိဳးသူရေအးက ေျပာၾကားသည္။ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံ ျခင္းစနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးဦး သိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အခြန္ႏႈန္းထားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာျပဳလုပ္၍ ႀကိဳတင္၀င္ေငြ ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းကုိလည္း အ ေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ သူအခ်ိဳ႕၏ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္စနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ရေၾကာင္း စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကေျပာ ၾကားသည္။ Source: 7 days new