Knowledge

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Investment and Foreign Economic Relations) ဟုေခၚတြင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာတစ္ရပ္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သေဘာထားခံယူရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့သည္။ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ားျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြ၊ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲရန္ အေရးႀကီးေနၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္လိုအပ္သည္ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။သို႔ျဖစ္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေရးအတြက္ အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္လာမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လာရဖြယ္ရိွသည္။

 

 

          လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) က အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။လက္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ကို ခြဲထုတ္၍ ယခု ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ေအာက္တြင္ထားရွိကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမင့္တက္ေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

 

 

          '' ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို အဓိကလုပ္ရတဲ့ ဌာနႏွစ္ခုကို ဆြဲထုတ္လိုက္တဲ့သေဘာ ျဖစ္မွာပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ပိုၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုလို ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္''ဟု NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လိုအပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာလ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး က႑အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ႏွစ္ႏွစ္တာ အေတာအတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

 

 

          ထို႔ျပင္ အီးယူက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္ထားသည့္အခြန္သက္သာခြင့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ GSP အစီအစဥ္မွာလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးခရီးတြင္ ဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိေသာအစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အဓိကေရွးရႈကိုင္တြယ္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ထူေထာင္မည့္အေပၚ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းက အေကာင္းျမင္သုံးသပ္ၾကသည္။''ေနာက္ဌာနတစ္ခုလာေတာ့ လူေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အတားအဆီးတစ္ခုမ်ိဳး မျဖစ္ဘဲ အားလုံးကိုေပါင္းစည္းေပးႏိုင္မယ့္ Co–ordination Ministry လိုမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီဝန္ႀကီးဌာနက တစ္မ်ိဳး၊ ဟိုဝန္ႀကီးဌာနက တစ္မ်ိဳး၊ အဲဒီလိုမျဖစ္ေစဘဲ One Stop Service ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

 

 

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေရးအတြက္ အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္လာမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေလးအနက္ထား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းၿပီး ႀကိဳတင္ မွန္းဆ၍ရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္အတြင္းသာမက အျခားသက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုပါ ျပန္လည္သုံးသပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

 

 

          ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ကာလမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ဟုလည္း ၄င္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။''ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွာ One Stop Service ေပါ့။ Single Window (ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္) ပုံစံေပါ့။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံံခ်င္သူ လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ အခုလို ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္နဲ႔ တာဝန္ယူလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကို လုပ္လို႔ရမယ္လို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္တဲ့ စီးပြား/ကူးသန္း၊ စီမံ/စီးပြား၊စက္မႈ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒီအလုပ္ေတြအားလုံးကို ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္က ဘယ္လိုညႇိႏႈိင္းမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရမယ္ေလ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥေတြကို ျမန္ေစခ်င္ေတာ့ ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

 

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင့္ေရး ႏွစ္၂ဝ စီမံကိန္းကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ လာမည့္ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ရရွိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈ ၫႊန္းကိန္းအဆင့္တြင္လည္း အဆင့္ ၅ဝ အတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ပါဝင္သည္။ လက္ရွိ ၫႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ ၁၇၁ ျဖင့္ေအာက္ဆုံးနားတြင္ ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း႐ုံျဖင့္ အဆင္ေျပလာမည္ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သုံးသပ္သည္။

 

 

          ''တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္ရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဝင္လာမွာပါ''ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 

Credit : Myanmar Time

Published in Investment

ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက နေပြည်တော်ရှိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

Published in Export & Import