Knowledge

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ဥကၠဌသစ္က ေကာ္မရွင္၏ အနာဂတ္တြင္အဓိက

Published in Investment

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီ ငါးခု၊ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ရွစ္ခု၊ ေဆးဝါးလုပ္ငန္း ေျခာက္ခုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းဆိုင္ရာကုမၸဏီ ၁၆ ခုအထိရွိေနျပီး အမ်ားစုမွာဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.(MTSH) မွ သိရပါတယ္။

Published in Investment

ကမ႓ာအဆင့္မီ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒကိုျပ႒ာန္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လာရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဥေရာပ (EU) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုဇြန္လ၆

Published in Investment

          နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ ႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစိတ္ဝင္စားမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ေစာင္ကို စီးပြားေရး

Published in Investment

ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပႆနာေၾကာင့္ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက တုံ႔ဆုိင္းဆုိင္း ျဖစ္ေနၾကခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္နဲ႔ တ႐ုတ္

Published in Investment

            ေဟာင္ေကာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (logistics support) တြင္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိနိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာင္စီ (Hong Kong Trade Development Council) လက္ေထာက္အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ မစၥတာ စတီဖန္လီအန္ (Mr. Shepen Liang) က ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာင္စီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီ ၂၇ ခုက ကိုယ္စားလွယ္ ၃၇ ဦးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ နိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

 

           ''ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေဟာင္ေကာင္စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းေတြရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေထာက္ပံ့ျမႇင့္တင့္ေပးနိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္''ဟု မစၥတာစတီဖန္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ေဟာင္ေကာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားအမ်ားအျပားလိုအပ္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖိနပ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးလိုၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ေထာက္ပံ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာပါတယ္။ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာင္စီ၏စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအနက္ ရွစ္ခုေျမာက္ အႀကီးဆုံးနိုင္ငံျခားသြင္းကုန္ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါတယ္။

 

           ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၉ဝ ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေဟာင္ေကာင္သို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ၈၉ ဒသမ ၉ သန္းရွိခဲ့သည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာင္စီ၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

 

          လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေဟာင္ေကာင္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသည့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံၿပီးေနာက္ ေလးခုေျမာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအမ်ားဆုံးနိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ စာရင္းမ်ားအရသိခဲ့ရပါတယ္။''ျမန္မာနိုင္ငံက စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေစ်းကြက္အတြင္းသာမက ဟိုတယ္ေတြအထိ အမ်ားဆုံးတင္သြင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာနိုင္ငံက ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းေတြရွိပါတယ္။ ဒီလိုကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ နဲ႔ကူညီၿပီး ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ေတြကို ႏွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္''ဟု မစၥတာ စတီဖန္ကေျပာပါတယ္။

 

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကစတင္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္နိုင္ငံသား ခရီးသြားမ်ားကို ဗီဇာကင္းလြတ္ ခြင့္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေဟာင္ေကာင္နိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ပိုမိုစိတ္ဝင္တစား လာေရာက္လည္ပတ္နိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။''ေဟာင္ေကာင္ကုမၸဏီေတြက အာဆီယံနိုင္ငံအတြင္းက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကတာကို သတိထားမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သူတို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းေတြ၊ စီမံကိန္းေတြရွိလာရင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾကမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံက ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ''ဟု ၄င္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

Source:Myanmar Time

Published in Investment

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ားဆံုး

Published in Investment

          ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးစိစစ္မႈျပဳရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ (၁၆/၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆုိျပဳလႊာ တင္ျပလာသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငနး္မ်ားအား ခြင့္ျပဳ (၄) ခုကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

          ခြင့္ျပဳ (၄) ခုထဲတြင္ ဖက္စပ္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (၃) ခု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (၁) ခု ပါဝင္ပါသည္။

 

ဖက္စပ္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

 >>>>>>>>>>>>>>

 

(၁) Dawei Shrimp Farming Company Limited၊ ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း။ကံျပင္ (၂/ေအ)၊ ကြငး္အမွတ္ (၄၄၆)၊ ကနက္ သီရိေက်းရြာအုပ္စု၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထားဝယ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး။

 

(၂) Best Eternity Recycle Pulp And Paper Company Limited။ စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငနး္။စကၠဴစက္ရံု (ေရနီ)၊ ေရနီၿမိဳ႕၊ ေရတာရွည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး။

 

(၃) NSKRE Residence (Myanmar) Co., Ltd။ Construction, Leasing and Management of Service Apartment လုပ္ငနး္။ေျမကြက္အမွတ္ (၇၇၊ ၇၇ ေအ)၊ ေျမတုိင္းရပ္ကြပ္ အမွတ္ ၃၄ စီ၊ သာယာေရႊျပည္လမ္း၊ တာေမြေလးရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
 >>>>>>>>>>>>>>


(၁) Yatanarpon Aviation Support Co.,Ltd။ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း။မႏၱေလးခ်မ္းျမသာစည္ေလဆိပ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး။

 

 

          ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆုိျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ၁၆/၂၀၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငနး္မ်ားမွ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း (၁၂၁၂) ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

Source : Myanmar Logistics Guide

Published in Investment

          ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်း ကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုး တစ္ရက္အတြင္း က်ပ္ ၂၀ က် ဆင္းၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁,၄၉၅ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ပါတယ္။

Published in Investment

           ေက်းလက္ေဒသရွိ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြက်ပ္ခုနစ္ဘီလီယံ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးနိုင္ေရး အတြက္ရိုးမဘဏ္

Published in Investment