Knowledge

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံဝင္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးသန႔္စင္ လြင္က ေျပာၾကားသည္။

Published in Investment

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကန္ေဒၚလာသန္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ ပမာဏအမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဦးဆံုး ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

Published in Investment

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Investment and Foreign Economic Relations) ဟုေခၚတြင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာတစ္ရပ္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သေဘာထားခံယူရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့သည္။ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ားျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြ၊ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲရန္ အေရးႀကီးေနၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္လိုအပ္သည္ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။သို႔ျဖစ္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေရးအတြက္ အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္လာမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လာရဖြယ္ရိွသည္။

 

 

          လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) က အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။လက္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ကို ခြဲထုတ္၍ ယခု ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ေအာက္တြင္ထားရွိကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမင့္တက္ေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

 

 

          '' ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို အဓိကလုပ္ရတဲ့ ဌာနႏွစ္ခုကို ဆြဲထုတ္လိုက္တဲ့သေဘာ ျဖစ္မွာပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ပိုၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုလို ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္''ဟု NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လိုအပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာလ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး က႑အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ႏွစ္ႏွစ္တာ အေတာအတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

 

 

          ထို႔ျပင္ အီးယူက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္ထားသည့္အခြန္သက္သာခြင့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ GSP အစီအစဥ္မွာလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးခရီးတြင္ ဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိေသာအစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အဓိကေရွးရႈကိုင္တြယ္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ထူေထာင္မည့္အေပၚ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းက အေကာင္းျမင္သုံးသပ္ၾကသည္။''ေနာက္ဌာနတစ္ခုလာေတာ့ လူေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အတားအဆီးတစ္ခုမ်ိဳး မျဖစ္ဘဲ အားလုံးကိုေပါင္းစည္းေပးႏိုင္မယ့္ Co–ordination Ministry လိုမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီဝန္ႀကီးဌာနက တစ္မ်ိဳး၊ ဟိုဝန္ႀကီးဌာနက တစ္မ်ိဳး၊ အဲဒီလိုမျဖစ္ေစဘဲ One Stop Service ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

 

 

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေရးအတြက္ အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္လာမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေလးအနက္ထား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းၿပီး ႀကိဳတင္ မွန္းဆ၍ရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္အတြင္းသာမက အျခားသက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုပါ ျပန္လည္သုံးသပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

 

 

          ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ကာလမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ဟုလည္း ၄င္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။''ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွာ One Stop Service ေပါ့။ Single Window (ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္) ပုံစံေပါ့။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံံခ်င္သူ လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ အခုလို ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္နဲ႔ တာဝန္ယူလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကို လုပ္လို႔ရမယ္လို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္တဲ့ စီးပြား/ကူးသန္း၊ စီမံ/စီးပြား၊စက္မႈ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒီအလုပ္ေတြအားလုံးကို ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္က ဘယ္လိုညႇိႏႈိင္းမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရမယ္ေလ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥေတြကို ျမန္ေစခ်င္ေတာ့ ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

 

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင့္ေရး ႏွစ္၂ဝ စီမံကိန္းကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ လာမည့္ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ရရွိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈ ၫႊန္းကိန္းအဆင့္တြင္လည္း အဆင့္ ၅ဝ အတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ပါဝင္သည္။ လက္ရွိ ၫႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ ၁၇၁ ျဖင့္ေအာက္ဆုံးနားတြင္ ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း႐ုံျဖင့္ အဆင္ေျပလာမည္ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သုံးသပ္သည္။

 

 

          ''တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္ရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဝင္လာမွာပါ''ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 

Credit : Myanmar Time

Published in Investment
Thursday, 08 November 2018 04:46

Invest Myanmar Summit 2019

          ျပည္တြင္းစီးပြားေရးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္သာမက မႏၱေလး၊ ရွမ္း၊ ဧရာဝတီ၊ ကရင္၊ မြန္၊ တနသၤာရီစသည့္ေဒသမ်ားတြင္ပါ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္နွင့္ ေစ်းကြက္ကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴး၍ Invest Myanmar Summit 2019 ကို ၂၀၁၉ ခုနစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၈~၉) ရက္ ေန႔တြင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ MICC(II)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

          Summit သို႔ ႏုိင္ငံေပါင္း (၉)ႏုိင္ငံ (အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ တရုတ္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ စင္ကာပူ၊ထိုင္း)တို႔မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဖိတ္ေခၚ မည္ျဖစ္တယ္။

 

          Summit မွတစ္ဆင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အထည္ခ်ဳပ္က႑၊ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၊ စားေသာက္ကုန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနွင့္ ေျမယာစသည့္ က႑ႀကီးရွစ္ခုတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား တုိးျမွင့္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။

 

          ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာကုန္သည္စက္မႈအသင္းမ်ားနွင့္ မီဒီယာမ်ားအား ေတြ႔ဆုံ၍ Invest Myanmar Summit 2019 နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို အသင္းခ်ဳပ္တြင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

          “ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈတိုးျမွင့္တာကေနတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔လည္းတာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ Invest Myanmar Summit 2019 လို အခမ္းအနားမ်ိဳးက်င္းပျပီး တစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္၊” ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဝျဖိဳးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

          Invest Myanmar Summit 2019 သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၊ ေဒသတြင္းအစိုးရမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္ တက္ေရာက္သူေပါင္း (၈၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ က ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီးႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရုံသာမက၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ေဒသတြင္းအစုိးရနွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

Source : UMFCCI

Published in Investment

          အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒႏွင့္အတူ အေရွ႕အာရွက လာေရာက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဓိကထားမည့္ ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (MIPP) သည္ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။စီမံကိန္းအရ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဝင္ေငြတစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄,၅ဝဝ မွ ၅,ဝဝဝ ၾကား ရရွိရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

 

          ၂ဝ၁၆−၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၃၅−၂ဝ၃၆ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာမည္ျဖစ္ေသာ ယခုစီမံကိန္းသည္ အာရွအတြင္း ႀကီးမားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို စနစ္တက် ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 

          ''တိုင္းျပည္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို စဥ္းစားေတာ့လည္း အေရွ႕အာရွကို အဓိကထား စည္း႐ုံးတဲ့ မူဝါဒကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ အေရွ႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို အမ်ားဆုံးဖိတ္ေခၚမယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းထားတယ္''ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အာရွတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ေဟာင္ေကာင္တို႔မွ အဓိက အမ်ားဆုံး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

 

          အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ နည္းၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါကလည္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးႏွင့္ သတၱဳက႑မ်ားတြင္သာ အဓိကထားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္အေရး ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဖိအားေပးေနၾကသည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကတည္းက စတင္ျပင္ဆင္လာခဲ့ေသာ အီးယူ-ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အီးယူဘက္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမွ်ာ္လင့္၍မရေတာ့ေၾကာင္းကို ယခုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳက႑သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မၾကာခင္ ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ယင္းက႑မ်ား၏ ပို႔ကုန္သည္လည္း တိုးတက္လာမည္ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

 

          ''ဒီအစိုးရသစ္တက္ကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမွာအရင္းအျမစ္ကို ထုတ္ေရာင္းၿပီး ပိုက္ဆံရွာတဲ့အလုပ္သိပ္အားမေပးဘူး။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဒါကို စနစ္တက်ထုတ္မယ္။ ဥပေဒနဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ထုတ္မယ့္ ပုံစံေတြကို အခုဖိတ္ေခၚတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မေပးဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ ရခိုင္အေရးကို အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း ေမွ်ာ္မွန္းလ်ာထားခ်က္သည္ စီမံကိန္းကာလ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၂ဝ ေက်ာ္ဝင္ ေရာက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ပထမ ငါးႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ၊ ဒုတိယငါးႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ၊ တတိယငါးႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံႏွင့္ ေနာက္ဆုံးငါးႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ခန္႔မွန္းထားသည္။

 

          ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၇−၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမ ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ဝင္ရန္ မွန္းသည့္ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသည္ လက္ေတြ႕ ေျမျပင္ႏွင့္ ကြာဟမႈ မရွိေၾကာင္း ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထဲတြင္ အစိုးရစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စသည့္သုံးခုကို ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသို႔ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လုပ္သာကိုင္သာရွိမႈကို လက္ရွိအဆင့္ ၁၇ဝ မွ ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာခ်ိန္တြင္ အဆင့္ ၅ဝ အတြင္းေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

 

          စီမံကိန္းကို ပို႔ကုန္အသားေပးလုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အသားေပးလုပ္ငန္း၊ သယံဇာတ အေျချပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ အသိပညာဦးစားေပး လုပ္ငန္းစသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေလးသြယ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

 

          ''ႏိုင္ငံအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဘယ္လိုဖိတ္ေခၚမလဲ။ ဒီလူေတြ လာခ်င္ေအာင္ ဘယ္လိုဖိတ္ေခၚမလဲ။ ပါမစ္ရေအာင္ ဘယ္လိုလြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ေပးမလဲ။ ရၿပီးရင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲ။ အဲဒါေတြအားလုံးကို ဒီအဆင့္မွာေဆြးေႏြးမယ္''ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 

          လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ညႇိႏႈိင္းရမည္မ်ား၊ တိုင္းျပည္ပုံရိပ္ တင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သြားေရာက္ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား လိုအပ္မႈအတြက္ ျဖည့္ဆည္းရန္၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ကုန္စည္မူပိုင္ခြင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးအဖြဲ႕၊ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘဏ္ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ရန္အဖြဲ႕ စသျဖင့္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္။

 

          ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လယ္ယာက႑ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်၍ ဝင္ေငြရွာေဖြေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာေစခ်င္ပါက အဓိက အေရးႀကီးသည္မွာ ေရးဆြဲေသာ မူဝါဒအားလုံးသည္ ေျပာဆို၊ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ပင္ မရဘဲ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ေဆာင္ျပရန္ လိုအပ္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ ''လက္ေတြ႕က်ဖို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဘာေၾကာင့္လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမွာလည္း အေျဖ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးႏိုင္ရမယ္။ အဲဒါမေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူက အေနာက္ပဲ ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္၊ အေရွ႕ပဲ ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ ဘယ္သူမွ လာမွာ မဟုတ္ဘူး''ဟု အင္န္အယ္လ္ဒီ စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

 

 

trade 2

 

 

          လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္စုံစမ္းၾကရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းကိစၥ အဆင့္ဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရျခင္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ျဖတ္ရျခင္း အေျခအေနမ်ားကို စုံစမ္းၾကသည္။ ယင္းေနာက္ အလုပ္သမားခႏွင့္ အလုပ္သမားကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ၊ စက္႐ုံေဆာက္ရန္ေျမေနရာ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေန၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစသည့္အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ၾကသည္။

 

          ''အဲဒါေတြအားလုံးကို ၾကည့္ၿပီးသြားရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တပ္ေခါက္ၿပီး ျပန္သြားၾကတာမ်ားတယ္''ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။အဓိကအခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းေနၿပီး ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါကလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ညႇိႏႈိင္း၍ ေျဖေလ်ာ့မႈ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရသည့္အတြက္ ဌာနအားလုံးမွ လြယ္ကူေအာင္ လုပ္မေပးပါက ၾကန္႔ၾကာမႈရွိေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းႏွင့္တြဲလ်က္ အဂတိလိုက္စားမႈပါ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

 

          ''လက္ေတြ႕မွာ အခက္အခဲေတြရွိၾကတယ္ ေျပာတယ္။ စာ႐ြက္စာတမ္းစုံရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရက္ ၆ဝ အတြင္း ခ်ေပးမယ္ေျပာတယ္။ သို႔ေသာ္ စာ႐ြက္စာတမ္းစုရတာ ျပႆနာရွိတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ၊ ေျမကိစၥ၊ ဒါေတြအကုန္ပါေတာ့ အဲဒီမွာ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္။ ကိုယ့္ဌာနေတြက ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တာဝန္ယူၿပီး အဲဒါေတြ စုေဆာင္းေပးရင္ေတာ့ လုပ္တဲ့သူအတြက္ ပိုလြယ္တာေပါ့''ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

 

          တစ္ဖက္ကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တစ္ခုတည္း လုပ္ေဆာင္သြား၍မရပဲ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

 

          ''ဒါကိုနားလည္ရမယ္။ MIC ကို ပူးေပါင္းရမယ္။ MIC လိုခ်င္တဲ့ ကိစၥမွန္သမွ်ကို ပံ့ပိုးေပးရမယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သြားခ်င္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို အားလုံးက လိုက္ေပးရမယ္။ အခုက ဝန္ႀကီးေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ သူလည္း ဝန္ႀကီး၊ ကိုယ္လည္း ဝန္ႀကီးပဲဆိုၿပီး လုပ္ေနတာ။ ရာထူးအတူတူပဲ။ သူလုပ္တာကို ဘာလို႔ ငါတို႔ဘက္က လိုက္ေျဖေလ်ာ့ေပးရမွာလဲ။ ကူညီရမွာလဲဆိုတာမ်ိဳး တခ်ိဳ႕ေတြက ေတြးတာေပါ့။ အားလုံးကို ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

 

          လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေငြေၾကးကစားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ ေစ်းကြက္ ကစားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအစား အေသးစားအလတ္စားႏွင့္ ျပည္တြင္းစက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ တစ္သားတည္း လိုက္ပါႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ တာဝန္ရွိလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ယခင္ကအမူအက်င့္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ကာ ေခတ္စနစ္သစ္ မူေဘာင္တိုးတက္တက္ေရးအတြက္ အာဆီယံ ၁ဝ ႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္က်က်န္ေနသည့္ အေနအထားမွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္ႏိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေစ်းကြက္ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကားတြင္ တည္ရွိေနျခင္းကလည္း အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေျမ၊ ေရရွိၿပီး အလုပ္သမား အင္အားမ်ားစြာ ရွိသည္။ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္မေပးႏိုင္၍သာ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္ထြက္လုပ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုပ္ပိုး၍ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ထိုက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေခၚယူႏိုင္မည္ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

 

          ''ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တကယ္လာေစခ်င္ရင္ တံခါးကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ဖို႔ပဲ လိုတယ္။ ဟစိ ဟစိ လုပ္ေနရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ဝင္ရမလိုလို၊ မဝင္ရမလိုလို ျဖစ္ေနမွာပဲ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

 

Credit : Myanmar Time

Published in Investment

          ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးစိစစ္မႈျပဳရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ (၁၆/၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆုိျပဳလႊာ တင္ျပလာသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငနး္မ်ားအား ခြင့္ျပဳ (၄) ခုကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

          ခြင့္ျပဳ (၄) ခုထဲတြင္ ဖက္စပ္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (၃) ခု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (၁) ခု ပါဝင္ပါသည္။

 

ဖက္စပ္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

 >>>>>>>>>>>>>>

 

(၁) Dawei Shrimp Farming Company Limited၊ ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း။ကံျပင္ (၂/ေအ)၊ ကြငး္အမွတ္ (၄၄၆)၊ ကနက္ သီရိေက်းရြာအုပ္စု၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထားဝယ္ခရိုင္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး။

 

(၂) Best Eternity Recycle Pulp And Paper Company Limited။ စကၠဴေပ်ာ့ဖတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငနး္။စကၠဴစက္ရံု (ေရနီ)၊ ေရနီၿမိဳ႕၊ ေရတာရွည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး။

 

(၃) NSKRE Residence (Myanmar) Co., Ltd။ Construction, Leasing and Management of Service Apartment လုပ္ငနး္။ေျမကြက္အမွတ္ (၇၇၊ ၇၇ ေအ)၊ ေျမတုိင္းရပ္ကြပ္ အမွတ္ ၃၄ စီ၊ သာယာေရႊျပည္လမ္း၊ တာေမြေလးရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
 >>>>>>>>>>>>>>


(၁) Yatanarpon Aviation Support Co.,Ltd။ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း။မႏၱေလးခ်မ္းျမသာစည္ေလဆိပ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး။

 

 

          ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆုိျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ၁၆/၂၀၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငနး္မ်ားမွ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း (၁၂၁၂) ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

Source : Myanmar Logistics Guide

Published in Investment

          ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ကတည္းက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ထိုကဲ့သို႔မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          ''ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရကာလအတြင္းမွာ အေနာက္ဘက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမ်ားမ်ားေရာက္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ အေနာက္ဘက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မ်ားမ်ားေမွ်ာ္မွန္းလို႔မရေတာ့ဘူး။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနအရ အေရွ႕ဘက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေတြေပါ့။ ပိုၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းလာရတယ္''ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္ေန႔ကက်င္းပသြားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းစာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

          သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲေမွ်ာ္မွန္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းကိုမူ ေျပာၾကားသြားျခင္း မရွိေပ။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿငိဳျငင္မႈမ်ားကို ခံေနရသကဲ့သို႔ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ၄င္းတို႔ေပးထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရးကိုပင္ ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ပါတယ္။

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္ဝင္ေရာက္လာရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနေ သာ္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္မည္ဟုဆိုခဲ့ပါတယ္။ ''လတ္တေလာအားျဖင့္ potential ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြ၊ potentialရွိတဲ့က႑ေတြ အခါအားေလ်ာ္စြာေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာင္း လဲလာတဲ့ ကမာၻ႔အေျခအေနနဲ႔မူတည္ၿပီး လိုအပ္သလိုမူဝါဒေတြကို ဆန္းစစ္ေရးဆြဲသြားဖို႔လိုပါတယ္''ဟု ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

 

          အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ အစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး အ ႏွစ္၂၀စီမံကိန္းကိုေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ထိုစီမံကိန္းအရ ကာလတိုျဖစ္ေသာ ယခုအစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၆ဘီလ်ံဝင္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္။ ကနဦးႏွစ္မ်ားက ထိုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာ၃၀ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးခဲ့သည့္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကာလအတြင္းတြင္မူ မျပည့္မီခဲ့ေပ။

 

          ''ကံေကာင္းေနတာကေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြက လ်ာထားခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္(ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၃၀တြင္ကုန္ဆုံးသြားသည့္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္)တစ္ႏွစ္ပဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ က်သြားခဲ့တာပါ''ဟု ေျပာသြားသည္။ ေရွ႕ပိုင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ႏွင့္၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္လလွ်င္ ကန္သန္း၅၀ဝခန္႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္အတြင္းတြင္မူ တစ္လလွ်င္ပ်မ္းမွ်ကန္သန္း၃၅၀ခန္႔သာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေျခာက္လဘတ္ဂ်က္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔သာ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

 

          သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္ခြဲ (ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ပါဝင္လာေသာေၾကာင့္)အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေန ျဖင့္ ကန္၃၁ဘီလ်ံဝင္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။ ''မျဖစ္နိ္ုင္တဲ့ဟာကို မွန္းထားတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ၅ဒသမ၆(ဘီလ်ံ)သည္ suitably ျဖစ္တဲ့ target ကိုမွန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းလွေအာင္ မွန္းခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ႏွစ္ေတြ မွာ ၆ဘီလ်ံေက်ာ္ေအာင္ ရခဲ့ပါတယ္''ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

 

          ဒုတိယငါးႏွစ္အတြက္ကိုမူ ႏွစ္စဥ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ကန္၆ ဒသမ ၈ဘီလ်ံခန္႔မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ တတိယငါးႏွစ္တြင္လည္း ၉ဒသမ၈ဘီလ်ံ၊ စတုတၳငါးႏွစ္တြင္၁၄ ဒသမ ၁ဘီလ်ံဝင္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္အတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

          ထိုစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကေရးဆြဲခဲ့ေသာ စီမံကိန္းကိုပင္ ေခတ္ကာလ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။


Source : Myanmar Time

Published in Investment

          လက္လီလုပ္ငန္းက႑သည့္ ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာင္းမြန္လာမည့္က႑တစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဝင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          ''ေတာက္ေလွ်ာက္ တိုးတက္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။ အခုမွ ပိုၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာ။ ေနာက္က်တာလည္း တစ္ခုေကာင္းတယ္။ အခုဆိုရင္ ေနာက္က်တယ္ေအာ္ရင္းနဲ႔ အေကာင္းဆုံး Departmental Store ေတြ၊ Convenience စတိုးေတြ တိုက္႐ိုက္ ေရာက္တာမ်ိဳးေပါ့။၂ဝ၂ဝ ေလာက္မွာ ပိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔ရွိတယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ Communication & Member Affair ဒုတိယဥကၠဌဦးမ်ိဳးမင္းေအာင္မွ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လက္လီလက္ကားလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ကို ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းရွိ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လက္လီလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ၿပိဳင္ဆိုင္မည့္ ျပည္ပလက္လီလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ မသင့္ေသးဟု ၄င္းတို႔ကဆိုၾကပါတယ္။

 

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ လက္လီေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္လာခ်င္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေနအထားတစ္ခုကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္ဟု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပႀကားခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ္လည္း လက္လီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑သို႔ သိသိသာသာ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမ်ား မရွိေသးဟု ၄င္းတို႔ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          ''ဝင္လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြရႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက သိပ္ၿပီးေတာ့ မသဲကြဲေသးဘူး။တျခားက႑ေတြလိုပဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးႀကီးမားမားေတြ ဝင္ေရာက္လာရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာမလုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္တယ္၊ ဝန္ထမ္းေတြ အၿပိဳင္ခန္႔မယ္၊ ျပည္တြင္းကမေပးႏိုင္တာေတြ ေရာင္းခ်ေပးတယ္၊ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္မွာေပါ့''ဟု City Express ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္မင္းလတ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

          လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္လီလက္ကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံး ေနရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ဦးေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ဒုတိယေနရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တတိယေနရာတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စတုတၳေနရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတို႔က ရပ္တည္လ်က္ရွိပါတယ္။

 

Source : Myanmar Time

Published in Investment

          ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီတို႔က တစ္ပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

Published in Investment

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈတြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနသျဖင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈလ်ာထားခ်က္သည္ ယခင္ႏွစ္လ်ာထားခ်က္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံထက္ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပသည့္ The Global Value Chain and Economic Development, ADB - Asian Think Tank Development Forum 2019 တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Published in Export & Import