Knowledge

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ေမလကုန္အထိ ရွစ္လတာအတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑သို႔ ဝင္ေရာက္မႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနDICA ယာယီၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္မွ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Published in Investment

ခ်င္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ရိဒ္ေခါဒါရ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားေပၚမွ ကုန္စည္မ်ားသယ္ေဆာင္ျခင္းကို ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွစတင္၍ ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Published in Export & Import

          ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (State Own Enterprises) အက္စ္အိုအီးမ်ား၏အေရးသည္ အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္စာဘတ္ဂ်က္ တင္သြင္းလာတိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အသံအက်ယ္ေလာင္ဆုံး ထြက္ေပၚေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးယႏၲရားကို အေထာက္အကူျပဳ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အဆိုပါအက္စ္အိုအီးမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္မူ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ျပည္ပပို႔ကုန္ ထုတ္လုပ္ရန္၊ သြင္းကုန္အစားထိုး ထုတ္လုပ္ရန္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အက္စ္အိုအီးမ်ားကို ရင္းႏွီးတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာအားနည္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းျခင္း စသည့္အေၾကာင္းခံမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။


          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက္စ္အိုအီး ၃၂ ခုရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ေျခာက္ခုက တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထိုအထဲတြင္ အျမတ္ရရွိေနသည့္ အက္စ္အိုအီး ၂၂ ခုရွိေနၿပီး ၁ဝ ခုက အရႈံးေပၚေနသည္။ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၄င္းတို႔၏အျမတ္ရရန္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ပမာဏမွာ က်ပ္၂,ဝ၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး အရႈံးျဖစ္ေပၚရန္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ပမာဏမွာ က်ပ္ ၈၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေနသည္။အထက္ပါ အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္း ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အျမတ္ထြက္မည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျမတ္ရရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဗဟိုဘဏ္အပါအဝင္ အစိုးရဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းကလြဲလွ်င္ အျခား အျမတ္ရလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္အသုံးခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

 

          လာမည့္ႏွစ္အတြက္ တင္ျပထားသည့္စာရင္းအရ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရဘဏ္ေလးခုတို႔၏ ျမတ္စြန္းႏိုင္မည့္ပမာဏမွာ က်ပ္ ၆၉၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက က်ပ္ ၃၈ ဘီလ်ံ ျမတ္စြန္းရန္ မွန္းထားရာ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားက က်ပ္ ၇၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက္စ္အိုအီးအားလုံးအတြက္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ အျမတ္အစြန္း က်ပ္၂,ဝ၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းတို႔၏ အျမတ္ေငြပါဝင္မႈမွာ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔သာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။အျမတ္ႀကီးမားစြာရရန္ ရွိေနသည့္ အက္စ္အိုအီးအခ်ိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက က်ပ္ ၆၅၈ ဘီလ်ံခြဲ၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းက က်ပ္ ၁၇၅ ဘီလ်ံခန္႔၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက က်ပ္ ၁ဝ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက က်ပ္ ၉၈ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က က်ပ္ ၅၁ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းက က်ပ္ ၄၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ စသည္ျဖင့္ အစဥ္လိုက္ရွိေနၿပီး က်န္အျမတ္အစြန္းရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း သယံဇာတမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။

 

          အရႈံးေပၚေနသည့္ အက္စ္အိုအီးမ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ ျပည္သူတို႔၏ နိစၥဓူဝအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့မီးရထားတို႔သည္ အရႈံးပမာဏ ႀကီးမားလ်က္ရွိေနသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၂၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ အရႈံးေပၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့မီးရထားကလည္း က်ပ္ ၉၈ ဘီလ်ံနီးပါးရႈံးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ျပည္သူမ်ားသို႔ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဓာတ္အားတစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တိုင္း အစိုးရက ၂၃ က်ပ္ႏႈန္း ရႈံးေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ တစ္ယူနစ္ ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ၇၇ ဒသမ ၂၅ က်ပ္ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားသို႔ တစ္ယူတစ္ပ်မ္းမွ် ၅၄ ဒသမ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

 

          ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အစိုးရ၏ အရႈံးခံစိုက္ထုတ္ရသည့္ ပမာဏမွာလည္း ျမင့္မားလာသည္။ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အလိုက္ အရႈံးခံ စိုက္ထုတ္ခဲ့မႈအရ ၂ဝ၁၆−၁၇ တြင္ က်ပ္ ၄၁၉ ဘီလ်ံခန္႔၊ ၂ဝ၁၇−၁၈ တြင္ က်ပ္ ၅ဝ၈ ဘီလ်ံခန္႔၊ ၾကားေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္တြင္ က်ပ္ ၃ဝ၉ ဘီလ်ံခန္႔ႏွင့္ လာမည့္ ၂ဝ၁၈−၁၉ တြင္ က်ပ္ ၆၂၉ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ အရႈံးခံ စိုက္ထုတ္သြားရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပထားသည္။ထိုကဲ့သို႔ပင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာ့မီးရထား(လုပ္ငန္း)သည္လည္း ျပည္သူမ်ား ျပည္တြင္းသြားလာမႈတြင္ သက္သာေစေရးအတြက္ အစိုးရက အရႈံးခံေျပးဆြဲေနရသည္။ ႏွစ္အလိုက္ အရႈံးစာရင္းမ်ားအရ ၂ဝ၁၆−၁၇ တြင္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆ဝ၊ ၂ဝ၁၇−၁၈ တြင္ က်ပ္ ၇၉ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၾကားေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္တြင္ က်ပ္ ၃၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ လာမည့္ ၂ဝ၁၈−၁၉ တြင္ က်ပ္ ၉၈ ဘီလ်ံခန္႔ အရႈံးခံ ေျပးဆြဲေပးရဖြယ္ရွိေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။

 

          အထက္ပါလုပ္ငန္းႏွစ္ခု၏ အရႈံးပမာဏ(ခန္႔မွန္း)သည္ အက္စ္အိုအီးမ်ား၏ စုစုေပါင္းအရႈံးပမာဏ(ခန္႔မွန္း)၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအတြက္ပါ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္မည့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ကိုမူ လႊတ္ေတာ္တြင္ ထူးထူးျခားျခား ေဝဖန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရေပ။ မီးရထားအတြက္ အသုံးျပဳသူဦးေရတိုးလာၿပီး အရႈံးသက္သာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက မၾကာခဏ ရွင္းလင္းတင္ျပေလ့ရွိသည္။သို႔ေသာ္လည္း ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေရးမွာမူ ယခုအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူစဥ္ကတည္းက ေျပာဆိုလာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားေလ့ရွိသည္။

 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ပြက္ေလာအ႐ိုက္ဆုံး အရႈံးေပၚလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ုံမ်ားျဖစ္သည္ ...

 

          အျခားအစိုးရဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းတို႔ အရႈံးေပၚမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းကလည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္ အရႈံးေပၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလာသည္။ ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြ နည္းလာျခင္း၊ ေက်းလက္အထိ သတင္းစာပို႔ေဆာင္ေနရျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရသတင္းစားကို အရႈံးခံ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝေနရေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ ပြက္ေလာအ႐ိုက္ဆုံး အရႈံးေပၚလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ုံမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္ပပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္၊ သြင္းကုန္အစားထိုးရန္ စသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေသာ္လည္း နည္းပညာေနာက္က်ျခင္း၊ အရည္အေသြးမီထုတ္ကုန္မ်ား မထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းျခင္း၊ ပင္စင္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ႀကီးမားျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းလာတိုင္း ျငင္းပယ္ခံရျခင္း၊ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း၊ ေဝဖန္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိသည္။

 

          ထိုအရႈံးေပၚစက္႐ုံမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သင့္၊ မသင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကမူ လႊတ္ေတာ္၏အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။အစိုးရမ်ားသည္ အက္စ္အိုအီးမ်ား တိုးတက္ေရး သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္၊ ၂ဝ၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အက္စ္အိုအီမ်ားအား မိမိဘ႑ာရန္ပုံေငြအေပၚ မိမိတို႔ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံအသစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

 

 

new 2 min

 

 

          ''အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွာ ရေငြက ရေငြ၊ သုံးေငြက သုံးေငြ။ ရေငြကို ျပန္သုံးလို႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း (အက္စ္အိုအီး) ေတြကိုေတာ့ သူတို႔ရတဲ့ေငြကို သူတို႔ကို ျပန္သုံးခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔ကို ျမႇင့္တင္တာေပါ့'' ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။အက္စ္အိုအီးမ်ားသည္ ရရွိသည့္အျမတ္ေငြထဲမွ အခြန္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ က်န္ေငြအားလုံးကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ ေပးသြင္းခဲ့ရေသာ္လည္း ထိုအစီအစဥ္ စတင္သည့္ႏွစ္မွစ၍ အျမတ္ေငြထဲမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္လည္းေကာင္း ထည့္ဝင္ေစကာ က်န္သည့္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုမူ ၄င္းတို႔အတြက္ သီးသန္႔ရန္ပုံံေငြအျဖစ္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။သို႔ေသာ္လည္း အက္စ္အိုအီးမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမလာသည့္အျပင္ ၄င္းတို႔၏ အရႈံးပမာဏကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာက ျဖည့္ဆည္းေပးေနရေၾကာင္း မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လႈိင္ဝင္းက ေျပာသည္။

 

          ထို႔ေၾကာင့္ အက္စ္အိုအီးမ်ားကို လုပ္ငန္းသဘာဝတူရာ စုစည္းေစရန္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္တင္ျပေစရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျမတ္ခြဲေဝမႈ မူဝါဒခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနက အစိုးရကိုယ္စား ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းရန္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အားလုံးကိုလႊမ္းၿခဳံေစေသာ အလုံးစုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစီမံခ်က္ ေရးဆြဲအေကာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ယခုလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ျပန္သည္။

 

 

new 3 min

 

 

          အက္စ္အိုအီးအမ်ားစု အရႈံးေပၚေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြထဲမွ က်ခံသုံးစြဲေနရျခင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပုံစံ မွားယြင္းေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေထာက္ျပသည္။ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကမူ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အေျခအေနအရ အက္စ္အိုအီးမ်ား၏ဝင္ေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုဝင္ေငြတြင္ ၄၄ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေနၿပီး ၄င္းတို႔၏အသုံးစရိတ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ အသုံးစရိတ္တြင္ ၃၁ ဒသမ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါဝင္ေနေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ လာမည့္ ၂ဝ၁၈−၁၉ အတြက္ မူလခန္႔မွန္းေျခစာရင္းအရမူ အက္စ္အိုအီးမ်ား၏ ဝင္ေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုဝင္ေငြတြင္ ၃၈ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း (က်ပ္ ၇ ထရီလ်ံေက်ာ္) ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး သုံးေငြတြင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ (က်ပ္ ၈ ထရီလ်ံေက်ာ္) ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။အက္စ္အိုအီးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းသင့္သည္ဟု ျမင္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ထားရွိသင့္သည္ဟု ဆိုသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ျပည္တြင္းကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းသင့္ၿပီဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ဆိုသည္။

 

          တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးဝင္းလႈိင္ကမူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ထားသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။အက္စ္အိုအီးမ်ားကို နည္းလမ္းသုံးခုျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကလည္း အႀကံျပဳထားသည္။ ပထမနည္းလမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဆက္လက္တာဝန္ယူၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးျဖစ္သည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးျဖစ္သည္။ ယခင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ လႊဲေျပာင္းရယူသြားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကတိအတိုင္း ဆက္လက္မခန္႔ထားသကဲ့သို႔ တန္ဖိုးႀကီး ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီး အျမတ္ရေရးအတြက္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ တတိယနည္းလမ္းသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းေရးျဖစ္သည္။

 

          ထိုနည္းလမ္းအရ အက္စ္အိုအီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ''ခပ္လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ဒီအက္စ္အိုအီးေတြကို ဘီအိုဒီလို႔ေခၚတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕နဲ႔ စီမံသြားဖို႔ျဖစ္တယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။စီမံ/ဘ႑ာဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကမူ အက္စ္အိုအီးမ်ားပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ စံနမူနာစာခ်ဳပ္ (Model Contract) မ်ားကို IFC , JICA တို႔၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည္ဟု ေျပာသည္။

 

Source : Myanmar Time

Published in Export & Import

          Walmart Inc သည္ မကၠဆီကို အစားအေသာက္ ပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ Cornershop ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၅ သန္းျဖင့္ ဝယ္ယူသြား

Published in Export & Import

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (အမ္အိုင္စီ) သည္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ သိုေလွာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌  ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား  တိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟု ဒီအက္ဖ္ဒီအယ္လ္ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီက ေျပာသည္။

Published in Export & Import

ကုန္ေသတၱာသယ္ယူပို႔ေဆာင္မွုလုံျခဳံေရးတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္း

Published in Containers

ကုန္ပစၥည္းပါ ကုန္ေသတၱာအမ်ားစုသည္ ေရာင္းသူ ႏွင့္ ဝယ္သူအၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မွ စတင္ႏိုင္ျပီး

Published in Containers

           ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၄ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႕)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၉)၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ပို႕ေဆာင္ေရ:ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႕ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၉/၂၀၁၉)ျဖင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ပါသည္။

Published in Port News

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကဆိပ္ကမ္းျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္၊ ပို႕ကုန္ အားလံုး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း အား ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ပါသည္။

Published in Port News

          ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကားတင္သေဘၤာ ၃၉ စင္း ဆုိက္ကပ္ခဲ့ၿပီးကားအစီးေရ ၂၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ကမ္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း

Published in Port News