Knowledge

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္-အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈဖိုရပ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotel Yangon Max Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Published in Investment

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ဥကၠဌသစ္က ေကာ္မရွင္၏ အနာဂတ္တြင္အဓိက

Published in Investment

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံး ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ပြဲစားလုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ Daiwa Securities Group သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္။

Published in Investment

ကမ႓ာအဆင့္မီ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒကိုျပ႒ာန္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လာရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဥေရာပ (EU) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုဇြန္လ၆

Published in Investment

          နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ ႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစိတ္ဝင္စားမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတစ္ေစာင္ကို စီးပြားေရး

Published in Investment

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈဥပေဒ နွင့္အညီ တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးစိစစ္မႈျပဳရန္အတြက္

Published in Investment

ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပႆနာေၾကာင့္ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက တုံ႔ဆုိင္းဆုိင္း ျဖစ္ေနၾကခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္နဲ႔ တ႐ုတ္

Published in Investment

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Investment and Foreign Economic Relations) ဟုေခၚတြင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာတစ္ရပ္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သေဘာထားခံယူရန္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့သည္။ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ားျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြ၊ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြဲရန္ အေရးႀကီးေနၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္လိုအပ္သည္ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။သို႔ျဖစ္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေရးအတြက္ အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္လာမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လာရဖြယ္ရိွသည္။

 

 

          လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) က အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။လက္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ကို ခြဲထုတ္၍ ယခု ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ေအာက္တြင္ထားရွိကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမင့္တက္ေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

 

 

          '' ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို အဓိကလုပ္ရတဲ့ ဌာနႏွစ္ခုကို ဆြဲထုတ္လိုက္တဲ့သေဘာ ျဖစ္မွာပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ပိုၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုလို ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္''ဟု NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လိုအပ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာလ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး က႑အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ႏွစ္ႏွစ္တာ အေတာအတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

 

 

          ထို႔ျပင္ အီးယူက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္ထားသည့္အခြန္သက္သာခြင့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ GSP အစီအစဥ္မွာလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးခရီးတြင္ ဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိေသာအစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အဓိကေရွးရႈကိုင္တြယ္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ထူေထာင္မည့္အေပၚ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းက အေကာင္းျမင္သုံးသပ္ၾကသည္။''ေနာက္ဌာနတစ္ခုလာေတာ့ လူေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အတားအဆီးတစ္ခုမ်ိဳး မျဖစ္ဘဲ အားလုံးကိုေပါင္းစည္းေပးႏိုင္မယ့္ Co–ordination Ministry လိုမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီဝန္ႀကီးဌာနက တစ္မ်ိဳး၊ ဟိုဝန္ႀကီးဌာနက တစ္မ်ိဳး၊ အဲဒီလိုမျဖစ္ေစဘဲ One Stop Service ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

 

 

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေရးအတြက္ အဓိက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္လာမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေလးအနက္ထား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းၿပီး ႀကိဳတင္ မွန္းဆ၍ရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္အတြင္းသာမက အျခားသက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုပါ ျပန္လည္သုံးသပ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

 

 

          ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ကာလမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ဟုလည္း ၄င္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။''ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွာ One Stop Service ေပါ့။ Single Window (ျပတင္းတစ္ေပါက္စနစ္) ပုံစံေပါ့။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံံခ်င္သူ လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ အခုလို ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္နဲ႔ တာဝန္ယူလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကို လုပ္လို႔ရမယ္လို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္တဲ့ စီးပြား/ကူးသန္း၊ စီမံ/စီးပြား၊စက္မႈ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒီအလုပ္ေတြအားလုံးကို ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္က ဘယ္လိုညႇိႏႈိင္းမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရမယ္ေလ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥေတြကို ျမန္ေစခ်င္ေတာ့ ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

 

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင့္ေရး ႏွစ္၂ဝ စီမံကိန္းကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ လာမည့္ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ရရွိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈ ၫႊန္းကိန္းအဆင့္တြင္လည္း အဆင့္ ၅ဝ အတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ပါဝင္သည္။ လက္ရွိ ၫႊန္းကိန္းတြင္ အဆင့္ ၁၇၁ ျဖင့္ေအာက္ဆုံးနားတြင္ ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း႐ုံျဖင့္ အဆင္ေျပလာမည္ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သုံးသပ္သည္။

 

 

          ''တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္ရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဝင္လာမွာပါ''ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 

Credit : Myanmar Time

Published in Investment

          ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၏ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာပထမပတ္အထိ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၉ ဒသမ ၇၈၉ သန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၃၈၈၃ ဦး၊ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၃၆၅ သန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၁၈၆၈ ဦး ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ေႀကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က သိရပါတယ္။

 

ခြင့္ျပဳေပး

***********

          ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ၁၈/၂၀၁၈ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းေလးခု ႏွင့္ အတည္ျပဳ လုပ္ငန္းသုံးခုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ ေကာ္မရွင္ဘက္က အဆိုျပဳလုပ္ငန္းေလးခု ႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းတစ္ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကယားျပည္ နယ္မွအတည္ျပဳလုပ္ငန္းတစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းခုနစ္ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၁ ဒသမ ၈၆၆ သန္း ႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၀၅၄ ဦး ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

          အဆိုျပဳ၊ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းခုနစ္ခုမွာ စက္မႈက႑၌ တစ္ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၌ႏွစ္ခု၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးက႑၌တစ္ခု၊ အျခားက႑၌တစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၌ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းႏွစ္ခု ႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းရွစ္ခု စုစုေပါင္း ၁၀ ခုကို ႏိုဝင္ဘာပထမပတ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ယင္းတို႔အနက္ေကာ္မရွင္မွ အဆိုျပဳ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းႏွစ္ခုခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

 

          ဒါ့အျပင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ႏွစ္ခု၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ကယားျပည္နယ္တို႔မွ ႏွစ္ခုစီ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္ေၾကာင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၀ ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ဝ၉၁ သန္းအပါအဝင္ က်ပ္ (၃၄၅၄၀ ဒသမ ၁၁၆သန္း) ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းေပါင္း ၅၉၃ ဦး ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ခြင့္ျပဳအတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွာ စက္မႈက႑သုံးခု၊ ဟိုတယ္က႑ႏွစ္ခု ႏွင့္ အျခားက႑ငါးခုတို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

Source : Myanmar Time

Published in Investment

          အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒႏွင့္အတူ အေရွ႕အာရွက လာေရာက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဓိကထားမည့္ ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (MIPP) သည္ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။စီမံကိန္းအရ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဝင္ေငြတစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄,၅ဝဝ မွ ၅,ဝဝဝ ၾကား ရရွိရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

 

          ၂ဝ၁၆−၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၃၅−၂ဝ၃၆ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာမည္ျဖစ္ေသာ ယခုစီမံကိန္းသည္ အာရွအတြင္း ႀကီးမားစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို စနစ္တက် ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 

          ''တိုင္းျပည္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို စဥ္းစားေတာ့လည္း အေရွ႕အာရွကို အဓိကထား စည္း႐ုံးတဲ့ မူဝါဒကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ အေရွ႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို အမ်ားဆုံးဖိတ္ေခၚမယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းထားတယ္''ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အာရွတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ေဟာင္ေကာင္တို႔မွ အဓိက အမ်ားဆုံး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

 

          အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ နည္းၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါကလည္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးႏွင့္ သတၱဳက႑မ်ားတြင္သာ အဓိကထားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္အေရး ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဖိအားေပးေနၾကသည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကတည္းက စတင္ျပင္ဆင္လာခဲ့ေသာ အီးယူ-ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အီးယူဘက္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမွ်ာ္လင့္၍မရေတာ့ေၾကာင္းကို ယခုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳက႑သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မၾကာခင္ ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ယင္းက႑မ်ား၏ ပို႔ကုန္သည္လည္း တိုးတက္လာမည္ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

 

          ''ဒီအစိုးရသစ္တက္ကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမွာအရင္းအျမစ္ကို ထုတ္ေရာင္းၿပီး ပိုက္ဆံရွာတဲ့အလုပ္သိပ္အားမေပးဘူး။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဒါကို စနစ္တက်ထုတ္မယ္။ ဥပေဒနဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ထုတ္မယ့္ ပုံစံေတြကို အခုဖိတ္ေခၚတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မေပးဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ ရခိုင္အေရးကို အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း ေမွ်ာ္မွန္းလ်ာထားခ်က္သည္ စီမံကိန္းကာလ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၂ဝ ေက်ာ္ဝင္ ေရာက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ပထမ ငါးႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ၊ ဒုတိယငါးႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ၊ တတိယငါးႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံႏွင့္ ေနာက္ဆုံးငါးႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ခန္႔မွန္းထားသည္။

 

          ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၇−၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမ ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ဝင္ရန္ မွန္းသည့္ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသည္ လက္ေတြ႕ ေျမျပင္ႏွင့္ ကြာဟမႈ မရွိေၾကာင္း ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 

          ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထဲတြင္ အစိုးရစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စသည့္သုံးခုကို ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသို႔ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လုပ္သာကိုင္သာရွိမႈကို လက္ရွိအဆင့္ ၁၇ဝ မွ ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာခ်ိန္တြင္ အဆင့္ ၅ဝ အတြင္းေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

 

          စီမံကိန္းကို ပို႔ကုန္အသားေပးလုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အသားေပးလုပ္ငန္း၊ သယံဇာတ အေျချပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ အသိပညာဦးစားေပး လုပ္ငန္းစသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေလးသြယ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

 

          ''ႏိုင္ငံအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဘယ္လိုဖိတ္ေခၚမလဲ။ ဒီလူေတြ လာခ်င္ေအာင္ ဘယ္လိုဖိတ္ေခၚမလဲ။ ပါမစ္ရေအာင္ ဘယ္လိုလြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ေပးမလဲ။ ရၿပီးရင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲ။ အဲဒါေတြအားလုံးကို ဒီအဆင့္မွာေဆြးေႏြးမယ္''ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 

          လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ညႇိႏႈိင္းရမည္မ်ား၊ တိုင္းျပည္ပုံရိပ္ တင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သြားေရာက္ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား လိုအပ္မႈအတြက္ ျဖည့္ဆည္းရန္၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ကုန္စည္မူပိုင္ခြင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးအဖြဲ႕၊ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘဏ္ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ရန္အဖြဲ႕ စသျဖင့္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္။

 

          ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လယ္ယာက႑ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်၍ ဝင္ေငြရွာေဖြေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာေစခ်င္ပါက အဓိက အေရးႀကီးသည္မွာ ေရးဆြဲေသာ မူဝါဒအားလုံးသည္ ေျပာဆို၊ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ပင္ မရဘဲ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ေဆာင္ျပရန္ လိုအပ္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ ''လက္ေတြ႕က်ဖို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဘာေၾကာင့္လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမွာလည္း အေျဖ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးႏိုင္ရမယ္။ အဲဒါမေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူက အေနာက္ပဲ ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္၊ အေရွ႕ပဲ ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ ဘယ္သူမွ လာမွာ မဟုတ္ဘူး''ဟု အင္န္အယ္လ္ဒီ စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

 

 

trade 2

 

 

          လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္စုံစမ္းၾကရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းကိစၥ အဆင့္ဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရျခင္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ျဖတ္ရျခင္း အေျခအေနမ်ားကို စုံစမ္းၾကသည္။ ယင္းေနာက္ အလုပ္သမားခႏွင့္ အလုပ္သမားကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ၊ စက္႐ုံေဆာက္ရန္ေျမေနရာ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေန၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစသည့္အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ၾကသည္။

 

          ''အဲဒါေတြအားလုံးကို ၾကည့္ၿပီးသြားရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တပ္ေခါက္ၿပီး ျပန္သြားၾကတာမ်ားတယ္''ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။အဓိကအခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းေနၿပီး ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါကလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ညႇိႏႈိင္း၍ ေျဖေလ်ာ့မႈ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ပါက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားစြာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရသည့္အတြက္ ဌာနအားလုံးမွ လြယ္ကူေအာင္ လုပ္မေပးပါက ၾကန္႔ၾကာမႈရွိေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းႏွင့္တြဲလ်က္ အဂတိလိုက္စားမႈပါ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

 

          ''လက္ေတြ႕မွာ အခက္အခဲေတြရွိၾကတယ္ ေျပာတယ္။ စာ႐ြက္စာတမ္းစုံရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရက္ ၆ဝ အတြင္း ခ်ေပးမယ္ေျပာတယ္။ သို႔ေသာ္ စာ႐ြက္စာတမ္းစုရတာ ျပႆနာရွိတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ၊ ေျမကိစၥ၊ ဒါေတြအကုန္ပါေတာ့ အဲဒီမွာ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္။ ကိုယ့္ဌာနေတြက ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တာဝန္ယူၿပီး အဲဒါေတြ စုေဆာင္းေပးရင္ေတာ့ လုပ္တဲ့သူအတြက္ ပိုလြယ္တာေပါ့''ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

 

          တစ္ဖက္ကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တစ္ခုတည္း လုပ္ေဆာင္သြား၍မရပဲ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

 

          ''ဒါကိုနားလည္ရမယ္။ MIC ကို ပူးေပါင္းရမယ္။ MIC လိုခ်င္တဲ့ ကိစၥမွန္သမွ်ကို ပံ့ပိုးေပးရမယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သြားခ်င္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို အားလုံးက လိုက္ေပးရမယ္။ အခုက ဝန္ႀကီးေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ သူလည္း ဝန္ႀကီး၊ ကိုယ္လည္း ဝန္ႀကီးပဲဆိုၿပီး လုပ္ေနတာ။ ရာထူးအတူတူပဲ။ သူလုပ္တာကို ဘာလို႔ ငါတို႔ဘက္က လိုက္ေျဖေလ်ာ့ေပးရမွာလဲ။ ကူညီရမွာလဲဆိုတာမ်ိဳး တခ်ိဳ႕ေတြက ေတြးတာေပါ့။ အားလုံးကို ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

 

          လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေငြေၾကးကစားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ ေစ်းကြက္ ကစားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအစား အေသးစားအလတ္စားႏွင့္ ျပည္တြင္းစက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ တစ္သားတည္း လိုက္ပါႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ တာဝန္ရွိလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ယခင္ကအမူအက်င့္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ကာ ေခတ္စနစ္သစ္ မူေဘာင္တိုးတက္တက္ေရးအတြက္ အာဆီယံ ၁ဝ ႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္က်က်န္ေနသည့္ အေနအထားမွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္ႏိုင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။

 

          ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေစ်းကြက္ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကားတြင္ တည္ရွိေနျခင္းကလည္း အားသာခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေျမ၊ ေရရွိၿပီး အလုပ္သမား အင္အားမ်ားစြာ ရွိသည္။ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္မေပးႏိုင္၍သာ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္ထြက္လုပ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုပ္ပိုး၍ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ထိုက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေခၚယူႏိုင္မည္ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

 

          ''ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တကယ္လာေစခ်င္ရင္ တံခါးကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ဖို႔ပဲ လိုတယ္။ ဟစိ ဟစိ လုပ္ေနရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ဝင္ရမလိုလို၊ မဝင္ရမလိုလို ျဖစ္ေနမွာပဲ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

 

Credit : Myanmar Time

Published in Investment